Flexibel Webb Översikt

Flexibel webb är en ny funktion som introduceras i JAWS 14.0. Ändamålet med den här nya
funktionen är att låta JAWS användare snabbt hitta önskat innehåll på webbsidor, och
avlägsna innehåll som stör läsupplevelsen. Flexibel webb låter JAWS
användare avgöra hur innehåll presenteras i den virtuella bufferten på två sätt:

1) sektioner med innehåll kan döljas; och

2) positionen på sidan där JAWS skall börja läsa när sidan laddas kan specifiseras.

Du kan ladda guiden flexibel webb genom att trycka JAWSTangenten+MELLANSLAG, följt av
bokstaven x.


Som exempel, många sidor innehåller Google ad frames. Dessa frames stör
läsordningen av omgivande innehåll. Genom att använda Flexibel webb, kan en användare dölja dessa
ad frames och sålunda erhålla en jämnare läsupplevelse. På samma sätt, kan en användare
få JAWS att börja läsa vid en ARIA landmärke huvudregion närhelst något dyker upp på
en sida, eftersom sådana regioner troligtvis innehåller det mest intressanta innehållet.

Definitioner
· Element: En enskild del av en webbsidas innehåll, så som, länk, rubrik, frame, osv.; element kan innehålla andra element, (så som, frames kan innehålla länkar).
· Anpassning: En enskild användares-definierade förändringar till den virtuella bufferten så som dölja eller infoga en startposition som beskriver elementen som skall  förändras.
· Regel: En namngiven uppsättning av anpassningar specifiserade av användaren.
· Inställning: Den sparade biten med information som indikeras om en given regel tillämpas på en given plats eller sida.

 

Generell Information
· Regler och anpassningar är Webbläsarspecifika. Således är regler gjorda i IE inte användbara i Firefox och tvärt om.
· Du kan aktivera eller inaktivera funktionen Flexibel webb genom guiden Flexibel webb eller Inställningscenter.
· JAWS spelar ett ljud för att göra användaren uppmärksam när förändringar görs av Flexibel Webb.
· JAWS tillåter tillfälliga anpassningar för endast ett fönster åt gången.
· När en regel har skapats av användaren, kan den sparas till den aktuella sidan, aktuella platsen, eller till alla platser.
· Tillfälliga anpassningar tillämpas på webbläsarens flik eller fönster där de skapades. Detta låter användaren ha samma sida laddad i två webbläsarfönster
samtidigt, och prova anpassningar i ett fönster och lämna det andra oförändrat.
· Det är möjligt att ha flera “Börja läs vid Element” regler inställda för den aktuella sidan eller platsen. Den första som matchar när sidan laddas är den som bearbetas av Flexibel webb.
· Om en sida sätter fokus på en kontroll, har fokuspositionen företräde över “Börja läs vid element” regeln.
· Den senaste anpassningen kan ångras genom att välja “Ångra” i guiden Flexibel Webb eller skrivas över genom att välja “Försök igen”
· En uppsättning av tillfälliga anpassningar kan sparas som en regel genom att välja “Spara” i guiden Flexibel Webb. Sparade regler körs automatiskt varje gång en given sida eller plats besöks.


Hantera regler
Du kan hantera regler genom att ladda guiden Flexibel Webb och välja “Visa eller ändra var regler skall tillämpas”. I den dialogrutan som dyker upp kan du byta namn, ta bort,
aktivera, inaktivera, eller koppla existerande regler från en sida eller plats till någon annan utan att behöva skapa om hela regeln igen.


Förstå visaren
Visarens dialogruta har ett träd med platser och sidor, för vilka du har sparat Flexibel Webb regler, och en lista med alla regler. Varje regel har en kryssmarkering bredvid
sig. Om en regel förmodas att köras för en aktuell plats i trädet, är kryssmarkeringen markerad, i annat fall är den omarkerad.


Som exempel, låt oss säga att om du har skapat tre olika regler: “Regel A”, “Regel B” och “Regel C”. Låt oss också säga att du definierade “Regel A” för alla platser,
“Regel B” för google.com och “Regel C” för en specifik sida på cnn.com. Om “Alla Platser” är markerat i trädet, kommer du att märka att endast “Regel A” är markerad
i listan med regler, vilket innebär att bland alla regler sparade i systemet, kommer endast “Regel A” att köras på varje enskild sida.


Om en aktuell post i trädet är google.com, kommer du att se att 2 av 3 regler kommer att vara markerade: “Regel A” och “Regel B”. “Regel A” är markerad för google.com
eftersom den förmodas att köras på alla platser och “Regel B” är markerad, eftersom den har sparats specifikt för google.com. “Regel C” är inte markerad eftersom den har
sparats för en av sidorna på cnn.com och därför inte tillämpas på google.com


Du kan utforska vad du kan göra med positioner och regler genom en snabbmeny. I korthet, du kan ta bort aktuell inställning för någon position och du kan ta bort,
byta namn eller visa egenskaper för någon regel.


Du kan hitta ytterligare detaljer om regelvisarens funktionalitet i steg för steg beskrivning av några operationer här nedanför.
 

Hur inaktiveras en Regel För en Plats eller Sida Utan att Ta bort den
1. Från den webbläsare där du skapade Flexibel webb regler, anropa guiden Flexibel Webb – JAWSKey+MELLANSLAG, x.
2. Välj radioknappen som heter, “Visa eller ändra var regler tillämpas”.
3. Tryck Enter eller flytta till knappen slutför och tryck Enter.
Detta stänger guiden och öppnar en visare. Fokus kommer att vara på en trädvy. Dess rot
är "Alla platser", dess nivå 1 gren är Aktuell plats, och dess nivå 2 gren är
Aktuell sida.
4. Navigera i trädet tills du hittar en plats för vilken du vill inaktivera en regel. Varje gren kommer att inkludera namnet på platsen eller sidan. Hitta den du vill.
5. Tabba till nästa kontroll.
Detta är en listvy med kryssrutor med regler. Om regeln som för närvarande har fokus är tillämpad på den aktuella sidan eller platsens gren, kommer den att vara markerad. I annat fall,
kommer regeln att vara omarkerad. Hitta den regeln som du vill inaktivera och avmarkera den - Mellanslag. Du kan aktivera den om igen senare genom att markera den om igen.
6. Tabba till knappen stäng och tryck på den.

 

Hur tar man Bort en Regel
1. Från den webbläsare där du skapade Flexibel webb regler, anropa Flexibel webb guiden – JAWSTangenten+MELLANSLAG, x.
2. Välj radioknappen som heter, “Visa eller ändra var regler tillämpas” och tryck Enter.
3. Flexibel webb visaren kommer fram och ett träd med positioner kommer att ha fokus.
Tabba till listan med regler – det kommer att vara nästa kontroll efter en trädvy.
4. Pila ner tills dess du hittar en regel som du vill ta bort
5. Tryck Delete tangenten på ett tangentbord eller anropa en snabbmeny och välj “Ta bort”.
6. Besvara ledtexten Ja/Nej som visas.
Varning: Om du svarade “Ja”, kommer regeln att tas bort och du måste på nytt skapa den för att kunna använda den igen. Detta innebär också att om där finns
flera platser eller sidor som använder den här regeln, kommer dessa inte längre att köras lika bra. Så om du inte behöver utförandet av en regel på en specifik plats,
avmarkera den helt enkelt istället för att ta bort den. När en regel har tagits bort, återvänder fokus till listan med regler och du kan fortsätta att arbeta med en visare.
7. Tabba till knappen stäng och tryck på den för att stänga Flexibel Webb visaren.

 

Hur byter man namn på en Regel
1. Från den webbläsaren där du har skapat regeln som du önskar byta namn på, anropa Flexibel Webb guiden – JAWSTangent+MELLANSLAG, x.
2. Välj radioknappen som heter, “Visa eller ändra var regler tillämpas” och tryck Enter.
3. Flexibel webb visaren kommer fram och ett träd med positioner kommer att ha fokus.
Tabba till listan med regler – det kommer att vara nästa kontroll efter en trädvy.
4. Pila ner tills dess du hittar en regel som du vill byta namn på
5. Tryck F2 eller anropa en snabbmeny och välj “Byt namn” från listan med alternativ.
6. Namnet på regeln i listan blir redigerbart precis som i Windows Utforskaren.
7. Redigera namnet så som du önskar.
8. Tryck Enter för att bekräfta din förändring eller ESC för att avbryta den
Notera: duplicerade regelnamn är inte tillåtet och eventuella mellanslag i början eller
slutet av regelnamnet kommer att tas bort före namnet sparas.
9. Tabba till knappen stäng och tryck på den för att stänga Flexibel Webb visaren.

 

Hur ser man vilka anpassningar som inkluderas i en regel
1. Från den webbläsaren där du har skapat regeln som du önskar byta namn på, anropa Flexibel Webb guiden – JAWSTangent+MELLANSLAG, x.
2. Välj radioknappen som heter, “Visa eller ändra var regler tillämpas” och tryck Enter.
3. Flexibel webb visaren kommer fram och ett träd med positioner kommer att ha fokus.
Tabba till listan med regler – det kommer att vara nästa kontroll efter en trädvy.
4. Leta upp den regel du vill i listan
5. Anropa en snabbmeny och välj alternativet “Egenskaper”
6. Dialogrutan kommer fram och du kommer att vara på en skrivskyddad kontroll som visar namnet på den aktuella regeln.
7. Tabba till en lista med anpassningar, inkluderade i regeln. Du kan pila runt i den och se vilka anpassningar som är inkluderade.
8. Tabba till knappen stäng för att stänga Flexibel Webb visaren.

 

Använda andra JAWS funktioner på en sida där Flexibel Webb regler tillämpas
Där det är lämpligt, kommer andra JAWS funktioner så som platsmärken, anpassad sidsummering, personligt anpassade inställningar, osv, att ha inverkan på en sida som har
Flexibel Webb regler tillämpade på sig. Detta så klart beror på om en inställning tillämpas som en Flexibel Webb regel har en konflikt med en inställning som inte är en Flexibel Webb regel.

Som exempel, om en användare har skapat ett platsmärke för en sida vid ett element som nu har dolts eftersom en Flexibel Webb regel tillämpas på den sidan,
platsmärket kommer inte att hittas när användaren försöker att flytta till det.

För en sida som automatiskt uppdaterar informationen ofta, kommer fortfarande eventuella Flexibel Webb regler som tillämpas att ha inverkan när sidan uppdateras.


Kopiera och klistra in från en sida där Flexibel Webb Regler tillämpas
När element är dolda av Flexibel Webb och funktionen kopiera till klippbordet utförs, beror resultatet på JAWS inställningen “Markera och Kopiera”. Om
inställningen är satt till “Hela innehållet med skärmmarkering”, kommer dolda element fortfarande att kopieras till klippbordet. Om inställd till “Från Virtuell markör”, kommer inte dolda element att kopieras.


 


 Stäng fönster