Vad är nytt i JAWS 2020

Mindre dubbel uppläsning av ledtexter i formulär

När du navigerar i och fyller i formulär på webben så har det blivit vanligare och vanligare att webbsidesmakarna inkluderar ledtexten inuti fältet, utöver att de kopplar en tillgänglighetstagg till fältet. Medan personer som inte använder skärmläsare endast ser den skrivna ledtexten så får de som använder en skärmläsare både ledtexten och tillgänglighetstaggen visad i punktskrift samt uppläst med tal. Ofta har webbsidesmakaren kopplat samma text till båda så att det verkar som att skärmläsaren upprepar sig. I JAWS 2020 har vi minskat ordentligt på den dubbla uppläsningen av formulärfält när du navigerar med hjälp av tal och punktskrift genom att jämföra ledtexten och dessa taggar och sedan endast läsa upp och visa båda i punktskrift i fall de är olika.

 

Förbättrat stöd för JAWS-markören och den osynliga markören i Windows 10 Universal-appar

I åratal har JAWS-användare förlitat sig på JAWS-markören (NUM-MINUS) och den osynliga markören (NUM-MINUS snabbt två gånger) för att läsa av och interagera med områden i ett program dit PC-markören inte kan gå. Detta inkluderar att läsa textinformation som finns på skärmen men inte går att förflytta fokus till samt att interagera med kontroller som endast är åtkomliga genom att använda en mus, eftersom muspekaren kommer att följa JAWS-markören och NUM-SNEDSTRECK och NUM-STJÄRNA utför ett vänster- resp. högerklick. Off-screen-modellen (OSM) som traditionellt har använts för att stödja JAWS-markören och den osynliga markören blir mindre och mindre tillgänglig vartefter nyare teknologi såsom UIA, som särskilt återfinns i Windows universal-appar såsom Kalkylatorn och Windows Store, uteslutande används för att komma åt innehåll på skärmen. Detta resulterar i att JAWS-markören och den osynliga markören blir oanvändbara när man försöker navigera i dessa fönster. Allt du fick höra när du läste av skärmen i de fallen var "blank". Detta är för att den moderna teknologin som för närvarande används inte kan läsas av med den traditionella OSM. I dessa fall var den enda lösningen att använda pekmarkören, som de flesta användarna inte är lika bekanta med. JAWS 2020 upptäcker numera när fokus är i ett program där OSM inte stöds och kommer automatiskt att använda den nya JAWS-skanningsmarkören i dessa situationer. Du kommer att använda samma navigeringskommandon som du skulle ha gjort med den traditionella JAWS-markören eller den osynliga markören.

Om du till exempel öppnar Kalkylatorn eller Windows Store i JAWS 2020 och trycker NUM-MINUS så kommer du nu att höra JAWS säga "JAWS-skanningsmarkör" eftersom dessa är appar som inte stödjer OSM. Du kan sedan använda PILTANGENTERNA som du alltid har gjort för att förflytta dig tecken för tecken, ord för ord, rad för rad, likaväl som INSERT+PIL UPP för att läsa upp aktuell rad eller PAGEUPPAGEDOWNHOME och END. Muspekaren kommer också att fortsätta att följa med som den alltid har gjort. Enda skillnaden är att markören inte förflyttar sig uppifrån och ner eller från vänster till höger. Istället förflyttar den sig objekt för objekt beroende på hur utvecklaren lagt upp appen.

Även om detta fungerar på flera ställen så finns det fortfarande områden där mer arbete krävs av Freedom Scientific. Om du till exempel använder Office 365 och försöker läsa din Kontoversionsinformation med JAWS-markörkommandon så är det fortfarande inte möjligt att navigera och läsa på dessa ställen. Det arbetet pågår och vi planerar att ha en uppdatering för detta snart i version 2020. Håll dig uppdaterad.

 

OCR uppdaterad för att använda senaste OmniPage

Tolkningsmotorn som används av JAWS OCR-funktion har uppdaterats till Kofax OmniPage 20, tidigare ägt av Nuance. Detta ger bättre exakthet vid tolkning av text från skärmbilder såväl som text från skannade bilder inhämtade med en PEARL-kamera eller skanner.

För användare som behöver kunna utföra OCR på hebreiska eller arabiska så installeras dessa språk automatiskt tillsammans med engelska och alla västeuropeiska nerladdningar av JAWS och Fusion.

 

Växling av den virtuella markören nu specifik per flik i Google Chrome

Idag finns det många webbappar där användning av den virtuella markören inte är det bästa sättet att arbeta på. Ett exempel på detta kan vara i fall du använder Gmail i Chrome-webbläsaren. I dessa fall verkar det vettigt att slå av den virtuella markören genom att trycka INSERT+Z och sedan använda denna app med PC-markören. Många användare öppnar också regelbundet flera flikar (CTRL+T) så att de enkelt kan komma åt olika sidor såsom GMail plus ytterligare en eller två sidor genom att förflytta sig mellan de öppna flikarna med hjälp av CTRL+TABB. Detta kan bli frustrerande eftersom du konstant behöver trycka INSERT+Z för att få rätt markör att användas när du växlar mellan flikar.

Med början i version 2020 så introducerar vi ett alternativ för att hjälpa JAWS att automatiskt komma ihåg statusen för den virtuella markören för varje flik när du har ställt in den. JAWS kommer också att meddela huruvida den virtuella markören är på eller av när du förflyttar dig mellan olika flikar. När du stänger webbläsaren eller startar om JAWS så kommer JAWS att gå tillbaka till dess standardbeteende så du kommer att behöva ställa in detta varje dag som du använder det.

Denna funktion är på som standard. För att slå på eller av det här alternativet, gör följande:

 1. Tryck INSERT+6 för att öppna Inställningscenter.
 2. Tryck CTRL+SKIFT+D för att ladda standardfilen.
 3. Skriv "webb" i sökfältet.
 4. Tryck PIL NER tills du hittar "Virtuell markör på/av beroende på webbläsarflik".
 5. Tryck MELLANSLAG för att ändra inställningen och välj sedan OK.

Slå på/av JAWS-ljuden för talstöd på begäran

Talstöd på begäran, som introducerades i JAWS och Fusion 2018, låter dig begränsa mängden JAWS-prat som du hör när du navigerar i fönster och dokument eller utför andra åtgärder med hjälp av kortkommandon och aktiveras genom att använda ett praktiskt skiktat kommando (INSERT+MELLANSLAG följt av S). För JAWS-användare som förlitar sig mycket på punktskrift eller för användare av Fusion som kan se bra nog för att använda skärmen för att följa fokus kan för mycket prat vara överväldigande medan man navigerar med hjälp av tangentbordet och musen. Som standard pratar JAWS endast för en begränsad uppsättning skärmläsningskommandon vid talstöd på begäran, såsom att läsa upp aktuellt tecken, ord, rad, fönstertitel osv. Windows-navigeringskommandon såsom att förflytta sig till nästa eller föregående tecken, rad eller ord pratar inte. Vänd dig till avsnittet Talstöd på begäran i JAWS-hjälpen för en fullständig lista över kommandon som pratar i detta läge.

JAWS och Fusion 2020 låter dig nu ange huruvida JAWS-genererade ljud ska höras eller inte när talstöd på begäran är aktivt. JAWS-ljud inkluderar ljudet som hörs när du trycker INSERT+MELLANSLAG för att utföra ett skiktat kommando såväl som ljudet som hörs när en adress slutförs i Outlook. Som standard kommer JAWS-ljud att fortsätta höras. Om du inte vill höra JAWS-ljud när talstöd på begäran är aktivt eller när talet är helt tystat, öppna Inställningscenter, expandera gruppen Talinställningar, expandera gruppen Mindre tal inställningar och avmarkera kryssrutan "Spela JAWS-ljud". Du kan även anpassa andra inställningar för talstöd på begäran i denna grupp.

 

Filtrera kontrolltecken i punktskrift

Beroende på vilket program du använder så kan kontrolltecken användas för att representera vissa dokumentelement som sidbrytningar och radbrytningar. JAWS låter dig nu ställa in huruvida dessa kontrolltecken ska visas på punktdisplayen eller inte. Som standard visar inte JAWS dessa kontrolltecken i punktskrift för att hjälpa till att ge en jämnare läsupplevelse. Det kan dock finnas tillfällen då att visa kontrolltecken i punktskrift kan vara till hjälp när du redigerar text.

För att visa kontrolltecken i punktskrift, öppna Inställningscenter, expandera Uppläsning, expandera Korrekturläsning och avmarkera kryssrutan "Filtrera kontrolltecken såsom sidbrytningar". Kontrolltecken kommer att visas korrekt för både datapunktskrift och litterär punktskrift.

 

Generella förändringar som svar på kundförfrågningar

 • Vid surfning på Internet kommer JAWS som standard inte längre att säga "klickbar" när du förflyttar dig till olika delar på sidan.
 • Du ska inte längre höra meddelandet "Tryck JAWS-tangent+ALT+R för att höra beskrivande text" när du navigerar bland formulärfält och vissa andra objekt på webbsidan.
 • Tagit bort ovidkommande "Insert F1 Hjälp"-meddelanden som hördes när du navigerade bland olika kontroller på webbsidor.
 • Som standard kommer JAWS inte längre att säga "Alt SKIFT F10 för att justera autokorrigering" när du förflyttar dig till något som tidigare autokorrigerades i Word och Outlook.
 • JAWS och Fusion kommer inte längre att samla ihop och meddela antalet objekt, felstavningar, grammatikfel osv när ett dokument öppnas i Word. Detta kommer att göra att dokument laddas mycket snabbare, inklusive väldigt stora dokument som innehåller många av dessa. Du kan alltid trycka INSERT+F1 för en översikt över vad dokumentet innehåller.
 • Förbättrad respons vid stängning av Word efter att ett dokument har sparats.
 • Alternativet för upptäckt av autokorrigering, som tidigare endast var tillgängligt i Snabbinställningarna för Word, kan nu också ändras i Snabbinställningarna för Outlook (INSERT+V).
 • Tryckning av INSERT+W när fokus är i PowerPoint visar nu en lista med användbara PowerPoint-kommandon.
 • I Google Docs meddelar JAWS nu den för närvarande valda menyn när du aktiverar en meny eller använder PIL VÄNSTER och HÖGER för att förflytta dig mellan menyer. Om ett dokument dessutom innehåller listor så indikerar JAWS nu listobjektmarkeringar såsom "1, 2, 3".

 

Förbättrad JAWS- och Fusion-installation för flerspråkiga datorer och program

När du utför en fullständig installation av JAWS eller Fusion 2020 på datorer som erbjuder flera språk för Windows, eller specifika program som Office, så har du nu möjligheten att installera ytterligare JAWS-språk för att matcha de tillgängliga operativsystems- eller programspråken. Detta gör det mera praktiskt för organisationer och andra grupper som använder flerspråkiga system eftersom de lätt kan byta språket för JAWS användargränssnitt så att det matchar det aktuella operativsystemsspråket utan att behöva avinstallera och installera en annan version av JAWS.

I huvudfönstret i installationsprogrammet, välj knappen Alternativ för att visa en lista med JAWS-språk som är tillgängliga för installation. Använd MELLANSLAG för att markera språken som du vill installera och välj sedan OK för att fortsätta. När JAWS är installerat, använd menyn Språk i JAWS-programfönstret för att växla mellan språken. Innan du byter JAWS-språket, försäkra dig om att du har ställt in Windows på att använda det matchande språket. I annat fall kanske inte JAWS-kommandon och andra funktioner fungerar som förväntat.

Observera: Detta rekommenderas inte för användare som bara vill läsa webbsidor eller dokument på ett andra språk. För dessa användare behöver du endast installera ytterligare röster för det språket och låta JAWS eller Fusion växla automatiskt. Att ändra språket för JAWS användargränssnitt till ett annat språk än det som operativsystemet använder kommer att skapa problem när du försöker navigera och arbeta med program på det primära språket.
 

Enhancements for Fusion 2020.2001.31 and JAWS 2020.2001.70 (February 2020)

 • Added a new JAWS Settings Center option called "Skip Blank Lines While Navigating" which is on by default when reading web pages and PDF documents. This feature helps make reading more efficient as JAWS and Fusion ignores blank lines as you navigate using UP and DOWN ARROW. For those who prefer to hear blank lines while navigating, open Settings Center (INSERT+6) and clear this check box. You can find this new option in the Web / HTML / PDF group under Reading.

 • Changed the Highlight Tracking used in JAWS when navigating web pages or PDF documents with the Virtual Cursor from a Green Block to a Red Box to match ZoomText and Fusion. To further customize the settings used for visually highlighting text as you navigate, open Settings Center and expand the Visual Tracking group.

 • Addressed issues using JAWS and Fusion with the new Microsoft Edge Chromium Browser released in January 2020. Notable fixes include reviewing text in Edit Controls and the Address Bar as well as a possible loss of speech and braille output.

 • When reading comments in Word documents, JAWS now also reads any reply comments. For instance, if you are focused on a comment that contains a reply, pressing ALT+SHIFT+APOSTROPHE now reads both the original comment followed by the reply.

 • When using Say All (INSERT+DOWN ARROW) to read a book in the Kindle for PC application, resolved a customer reported issue where JAWS or Fusion would repeat the last line after reaching the end.

 • Added a new Quick Settings option called "Blank Cell Announcement" for JAWS and Fusion that is available when using Excel. By default, when you encounter empty cells as you navigate spreadsheets, you hear "blank" followed by the cell coordinates. Turn off this option if you only want to hear the coordinates of empty cells, making speech less verbose as you navigate.

 • Removed the "Microsoft Edge Browser Support" option from JAWS Settings Center as it is no longer needed. This control was required in order to use the original Edge browser that is being removed from Windows 10 by Microsoft and replaced by the new Chromium version of Edge released in January 2020.

 • Added the ability for JAWS and Fusion to properly recognize and report both Column Span and Row Span info in HTML tables where information might span over two or more cells.

 • For JAWS installations licensed using one of the new portal licenses that is tied to an email address, the status line of the JAWS window now only displays the expiration date for the license. The About dialog box will display additional license information including the users email Address, expiration date, and the serial number.

 • Addressed an issue where typing contracted braille very quickly using a braille keyboard would sometimes cause text to appear in gibberish. This was observed primarily when typing in Office applications and when exporting text from the Scratchpad on Focus braille displays into an open Office document.

 • Resolved a long standing issue where attempting to select and delete multiple words in a row using a braille keyboard was not working as expected in Word and Outlook.

 • When typing in a Word document using contracted braille, resolved an issue where immediately backspacing over a word and typing a replacement word would result in duplicate text on the current line.

 • Added support for three African Languages (Sotho, Xhosa, and Zulu) when using Convenient OCR in JAWS and Fusion.

 • Resolved a reported issue with tree views in Eclipse not reading as expected using speech. Braille support for these controls will be addressed in a future update.

 • All JAWS Flexible Web Rules created for one Chromium-based browser will now apply to other browsers that also uses Chromium. For example, if you create a Flexible Web Rule in Chrome, it will also apply for the new Microsoft Edge Chromium browser.

 • Resolved an issue where FSReader would become unresponsive when opening a very large DAISY book.

 • Added a function for web application scripts that helps JAWS ignore the role="application" attribute when a web author has used it incorrectly. This was reported by ONCE in Spain and was related to SAP web-based applications.

 • Resolved a reported issue from ONCE in Spain where opening very large messages in Outlook 365 with lots of nested levels was causing JAWS and Outlook to stop responding.

 • Added Color Settings options to the View menu in the Script Manager to help users who have issues viewing certain colors, for instance, red/green color blindness.
   

Senast uppdaterat 4 Februari 2020


Stäng fönster