Servicepack 1 till Jaws 8

Hämta hem servicepacken på denna länk

Vad gör den här uppdateringen?

Dessa filer rättar bland annat till följande fel i JAWS 8.0.2173.

1. Ett fel har upptäckts, då man skall infoga specialtecken i tillexempel Microsoft Word.

Detta fel rättas till med filerna VKeyboard.jsm, och VKeyboard.jsb.

2. I Nyheter i JAWS 8.0, står det att JAWS skall kunna annonsera formen på punkterna i en punktlista, men detta har fungerat dåligt.

Men med hjälp av alla de filer som har filändelsen *.sbl, rättas detta till.

3. Några nya uttalsdefinitioner har lagts till i filen Default.jdf.

4. I mappen PersonalizedSettings, saknades filen MsnMessenger.jsi.

Detta orsakade att vissa uttryckssymboler i MsN Messenger blev på Engelska, eller helt uteblev.

Filen Readme.txt, har översatts till svenska.

5. I mappen PlaceMarkers, har filen Readme.txt översatts till Svenska.

6. Filen Default.jcf, lägger till några Svenska Webbresurser i Hjälpmenyn, i Jawsfönstret.

7. Den här uppdateringen löser även ett problem som uppstår ENDAST i Microsoft Word 2007, då man samtidigt använder en ansluten punktdisplay.

Felet yttrar sig på så sätt att på punktdisplayen kan man bara se den första halvan av en rad. När sedan textmarkören kommer till slutet av cellerna på punktdisplayen, följer inte punktdisplayen med, och cellerna töms på den text som tidigare visades. Då man kommer till slutet på raden på bildskärmen, och programmet byter rad, då kan man åter igen följa halva raden på punktdisplayen.

Detta felet orsakas av att FS har lagt in ett litet skript som automatiskt stänger av Automatisk panorering.

FS förklaring till varför de gör detta är följande:

"Om punktdisplay används, måste vi stänga av Automatisk panorering, därför att man manuellt skall kunna panorera över långa textinmatningsfält och deras ledtexter".

Resultatet av vår lösning av det här problemet, kan således medföra att just text i långa inmatningsfält blir något svårlästa på en punktdisplay.

Uppdateringen innehåller sammanlagt 27 filer, och två mappar.

Filerna Installera filerna.txt, och Vad gör den här Servicepacken.txt inräknade.

Installation av filerna

Gör såhär för att installera filerna.

1. Ladda först ner den här uppdateringsfilen, och spara den på en plats där du lätt kan hitta filen.

2. Öppna sedan Windows Utforskare, och leta upp filen som du nyss sparade.

3. Packa upp filen med något uppackningsprogram, tillexempel Winzip.

För enkelhetens skull, lägg de uppackade filerna i en egen mapp. Det skall bli 27 filer, och 2 mappar.

4. Markera nu alla dessa filer, genom att trycka CTRL+A. Tryck sedan på CTRL+C, för att kopiera dem.

Stäng sedan Utforskaren.

5. Öppna Startmenyn, Program, JAWS 8.0, Utforska JAWS, Utforska Delade Inställningar.

6. Klistra nu in filerna här, och välj att ersätta alla.

7. Klart. Stäng det här fönstret, och starta om JAWS.

Notera! Det är inte nödvändigt att kopiera in filerna Installera filerna.txt, och Vad gör den här Service packen.txt, för att det skall fungera. Dessa två filer är endast informationsfiler, och har sålunda inget med själva funktionen att göra.