Använd Pekmarkör

Vissa applikationer, speciellt många av apparna i så kallad modern stil som finns i Windows 8, fungerar inte alltid som förväntat med JAWS när man navigerar med standard markörerna så som PC och Virtuell PC markörerna. Genom att aktivera den nya Pekmarkören gör det det möjligt för dig att använda PILTANGENTERNA på din dators tangentbord, eller kontrollerna på din punktdisplay, för att navigera igenom dem aktuella objekten i en applikation liknande att använda gester på pekskärmen på en pekskärmsdator. Applikationsobjekt omfattar allting från menyrader, verktygsfält, och förloppsindikatorer, till formulärkontroller, regioner, länkar, osv. Tryck SKIFT+NUMERISKT PLUS, eller SKIFT+CAPS LOCK+Ö om du använder laptop tangentbordslayout, för att aktivera Pekmarkören. För att slå av den, aktivera någon av de andra markörerna, tillexempel JAWS eller PC markören. Om du trycker kommandot för PC markören (NUMERISKT PLUS) kommer detta att medföra att JAWS säger "Pekmarkör" och pekmarkören kommer att förbli aktiv. Om Hjälpmeddelanden är aktiverade, kommer JAWS också att läsa meddelandet "Dubbelknacka för att aktivera PC markören". Tryck kommandot för PC markören snabbt två gånger för att slå av pekmarkören och aktivera PC markören.

Pekmarkören är aktiv som standard i vissa Windows 8 applikationer för att förbättra navigering. Dessa appar omfattar Nyheter, Väder, och Store. Närhelst du flyttar fokus till någon av dessa appar, är pekmarkören automatiskt aktiverad. För att automatiskt slå på pekmarkören i någon annan applikation, tryck INSERT+V för att öppna Snabbinställningar medan fokus är i applikationen där du vill använda pekmarkören, expandera gruppen Pekskärmsinställningar, och välj sedan Automatisk Aktivering. Du måste göra detta för varje applikation där du vill att JAWS automatiskt skall slå på pekmarkören.

Navigering med Pekmarkören

För att flytta till nästa eller föregående objekt på skärmen, tryck PIL HÖGER eller PIL VÄNSTER. Du kan också använda TABB eller SKIFT+TABB.

För att flytta efter en specifik objekttyp, tryck PIL UPP eller PIL NER. Som standard, flyttar PIL UPP och PIL NER efter regioner, eller efter grupper om du är på Windows 8 Startskärm. För att ändra vilken objekttyp dessa kommandon flyttar efter, tryck PAGE UP eller PAGE DOWN för att bläddra igenom dem tillgängliga typerna som används av navigeringsrotorn.

Som exempel, om du vill att PIL UPP eller PIL NER tangenterna skall flytta efter rubrik, tryck PAGE UP eller PAGE DOWN tills du hör "rubriker". Om du nu trycker PIL UPP eller PIL NER kommer det att flytta till nästa eller föregående rubrik.

Tryck CTRL+HOME för att flytta till det första objektet och tryck CTRL+END för att flytta till det sista objektet. För att annonsera det aktuella objektet, tryck INSERT+PIL UPP. För att utföra en löpande läsning, vilket kommer få pekmarkören att flytta igenom applikationen och läsa varje objekt, tryck INSERT+PIL NER.

Då du navigerar med hjälp av PILTANGENTERNA, följer inte systemets fokus pekmarkören. Detta låter dig fritt navigera över objekten utan att ändra positionen på PC markören eller muspekaren. Om du trycker MELLANSLAG eller ENTER på det aktuella objektet kommer det att flytta fokus till det objektet och utföra lämplig åtgärd. Som exempel, öppna en meny, markera en kryssruta, eller aktivera en knapp eller länk. Dessutom, kommer en rektangel att visas runt det för närvarande markerade objektet för att visuellt indikera platsen för pekmarkören för seende användare.

För att snabbt flytta pekmarkören till objektet som för närvarande har fokus, tryck INSERT+NUMERISKT PLUS, eller CAPS LOCK+Ä om du använder laptop tangentbordslayout. JAWS kommer att dra pekmarkören till det för närvarande markerade objektet och annonsera det. Pekmarkören kommer att förbli aktiv efter du utfört detta kommando.

För att bestämma vilka objekttyper som skall annonseras när du navigerar med Pekmarkören, tryck INSERT+V för att öppna Snabbinställningar, expandera gruppen inställningar för Pekmarkör, flytta sedan till Konfigurera typer. Denna gruppen listar alla tillgängliga typer som man kan navigera till med Pekmarkören. Använd MELLANSLAG för att markera eller avmarkera en typ. Typer som är markerade annonseras medan typer som är avmarkerade ignoreras.

Notera: Inställningen Konfigurera typer visas endast i Snabbinställningar om Pekmarkören är aktiv när Snabbinställningar öppnas.

Navigera Windows 8 Startskärm

Tidigare, var navigering av brickor på den nya Windows 8 Startskärmen svår att förstå. Som på traditionella skrivbord, täcks inte kolumnerna, och beroende på att brickor kan ha olika storlek, var det väldigt svårt att orientera sig när man flyttade sig med Pc fokus. Vi föreslår att du överväger att använda läget Pekmarkör för att erbjuda ett mera förutsägbart sätt att lära sig brickorna och var dessa är placerade.

För att börja, flytta fokus till Windows 8 Startskärm genom att trycka WINDOWSTangenten tills du hör "Startskärm." Nu kan du aktivera Pekmarkören genom att trycka SKIFT+NUM PLUS på ett Desktop tangentbord eller SKIFT+CAPS LOCK++Ö på ett Laptop tangentbord. Med Pekmarkören på, kan du använda gesten snärt med ett finger upp och ner för att flytta mellan grupperna, eller använda PIL UPP och PIL NER för att efterlikna gesterna, även om du inte har en pekskärm. Notera att grupper är generellt inte namngivna som standard, så JAWS kommer referera till gruppnamnet baserat på vadhelst den första brickan är i gruppen som får fokus. Du kan när som helst använda antingen snärt med ett finger åt höger eller vänster på en Pekskärm eller använda PIL HÖGER och PIL VÄNSTER för att utforska alla brickorna från din aktuella placering. Om du hittar en bricka för ett program som du vill starta, dubbelknacka på pekskärmen med ett finger, eller tryck bara ENTER för att starta den brickan du är på.

Pekmarkör Snabbnavigeringstangenter

Medan Pekmarkören är aktiv, kan du använda Snabbnavigeringstangenter för att snabbt hoppa till olika typer av objekt, så som regioner, rubriker, länkar, formulärkontroller, och så vidare. Dessa kommandon liknar dem snabbnavigeringstangenter som används när man navigerar HTML och PDF dokument med den virtuella PC-markören.

Som standard, är inte Pekmarkör snabbnavigeringstangenter aktiva när Pekmarkören är aktiverad. Detta låter dig helt och fullt ut använda program som stödjer skrivning i huvudfönstret. Som exempel, appen Windows 8 Nyheter låter dig skriva så du snabbt kan hitta specifika artiklar.

Om du vill att Pekmarkör snabbnavigeringstangenter skall aktiveras automatiskt när Pekmarkören är aktiverad i en specifik applikation, tryck INSERT+V för att öppna Snabbinställningar då fokus är i applikationen, navigera till gruppen Inställningar för Pekmarkör, och markera Peksnabbtangenter. Du kan också trycka INSERT+Z medan pekmarkören är aktiv för att tillfälligt slå på eller av Pekmarkör snabbnavigeringstangenter.

Följande Snabbnavigeringstangenter är tillgängliga:

Notera: Du kan addera SKIFT till vilken som helst av dessa kommandon för att flytta till föregående förekomst av det elementet.

Textvisning

Textvisning låter dig läsa text som finns inuti ett element med standard läskommandon. Om elementet vid den aktuella Pekmarkörens position har text, så som en nyhetsartikel, kommer ett tryck på NUM SNEDSTRECK eller INSERT+ENTER att aktivera Textvisning. Du kan sedan använda PILTANGENTERNA för att läsa texten som om du läser ett vanligt dokument. Om du trycker ESC kommer textvisning att avslutas, och du återvänder till navigering via pekmarkören.

Som exempel, i appen Nyheter, där pekmarkören är aktiverad som standard, kan du trycka PIL UPP eller PIL NER för att flytta till regionen med dem senaste nyhetsrubrikerna och sedan trycka PIL HÖGER för att flytta till en särskild artikel. När du har hittat den artikel du vill läsa, kan du trycka INSERT+ENTER eller NUMERISKT SNEDSTRECK för att byta till textvisning så du kan använda PILTANGENTERNA eller punktdisplayen för att läsa artikeln. När du är klar, tryck ESC för att stänga textvisning och använd sedan PIL HÖGER eller PIL VÄNSTER för att välja någon annan artikel från den aktuella regionen, eller PIL UPP eller PIL NER för att flytta till en annan region.

Som standard, kommer JAWS att spela ett ljud när du går in i eller ut ur Textvisningsläge. Om du hellre vill att JAWS skall läsa ett meddelande, tryck INSERT+V för att öppna Snabbinställningar, expandera gruppen Inställningar Pekmarkör, och avmarkera inställningen Använd ljud.

Avancerad Navigering

För avancerade användare, särskilt dem som kanske är involverade i att utveckla applikationer, Tillhandahåller Avancerad navigering mera detaljer om alla objekten i UIA (User Interface UAutomation) strukturen.

Med standard Pekmarkören, kan du endast navigera objekt som är synliga på skärmen i det aktuella programmet. I Avancerad navigering, passerar Pekmarkören alla UIA objekten på ett hierarkiskt sätt. Alla Objekt, synliga eller inte, kan passeras i Avancerad navigering.

För att aktivera Avancerad navigering, tryck NNUMERISK STJÄRNA, eller CAPS LOCK+A om du använder laptop tangentbordslayout, medan pekmarkören är aktiv. När aktiv, använd PIL VÄNSTER och PIL HÖGER för att flytta till föregående eller nästa syskonobjekt och PIL UPP och PIL NER för att flytta till föräldrarobjektet eller det första barnobjektet. För att visa ytterligare kommandon för Avancerad navigering, tryck INSERT+H medan detta läget är aktivt. Tryck NUMERISK STJÄRNA en gång till för att slå av Avancerad navigering och återvända till standard Pekmarkör.

Se även:

Använda JAWS med en pekskärm


 Stäng fönster