Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

Använda formulär med JAWS och MAGic

HTML formulär ger dig tillgång till beställningslistor, sökmotorer, webbmail, diskussionssidor och så vidare. Formulär innehåller kontroller som skrivrutor, kryssrutor, radioknappar, kombinationsrutor och andra kontroller liknande de som används i dialogrutor.

JAWS och MAGic utnyttjar de HTML funktioner som används till att skapa formulär för att ge dig tillgång till alla olika formulärkontroller.

Flytta genom formulär

Det följande är en lista med JAWS navigeringstangenter som låter dig flytta snabbt från en kontroll till en annan. När du använder endast JAWS, eller både JAWS och MAGic tillsammans, kommer alla kommandon i listan nedan att fungera. Du kan använda SKIFT tillsammans med många av tangenterna för att flytta till föregående kontroll eller objekt.


Beskrivning Kommando
Knapp B
Kombinationsruta C
Inskrivningsfält E
Formulärkontroll F
Radioknapp A
Kryssruta X
Första formulärkontroll på en sida INSERT+CTRL+HOME
Sista formulärkontroll på en sida INSERT+CTRL+END


OBS: Dessa kommandon fungerar inte i formulärläge.


Du kan även visa en lista med en viss typ av formulärkontroller. För att göra detta, håll nere CTRL+INSERT och tryck på en av navigeringstangenterna du använder för att flytta i formulär. Till exempel, för att visa en lista med alla skrivfält på sidan, tryck INSERT+CTRL+E.

För att snabbt hitta en specifik formulärkontroll, tryck INSERT+F5. Detta kommandot ger dig en lista med alla formulärkontroller och deras innehåll på aktuell sida. Flytta genom listan och tryck ENTER för att flytta till markerad kontroll. Formulärläge blir automatiskt påslaget så du direkt kan skriva eller göra ändringar i kontrollen. Och om du redan har skrivit in information i ett långt formulär, kan du använda formulärlistan till att snabbt gå igenom informationen.


MAGic Tips: Du kan även använda INSERT+F5 med MAGic för att få en lista med formulärkontroller och deras innehåll på en sida.


TIPS: Formulärläge stängs av automatiskt när du aktiverar en knapp som avslutar ett formulär.


ÖVNING: Öppna formuläret Ny Webbspårning Exempelformulär och tryck INSERT+F5 för att få en lista med alla formulärkontroller och se hur enkelt det är att läsa all information. Prova att trycka ENTER från listan med formulärkontroller för att gå över i formulärläge och redigera formuläret. Tryck NUM PLUS, eller klicka utanför formulärfältet om du vill använda en mus, för att lämna formulärläget.


JAWS-versioner före 10

JAWS 9 och tidigare versioner kräver att du manuellt går in i formulärläge. Det enklaste sättet att gå in i formulärläge var att trycka ENTER när fokus var på en kontroll som ett skrivfält. För att lämna formulärläge för JAWS 9 och tidigare versioner, tryck NUM PLUS. Resten av denna sida berättar om den nya metoden att använda autoformulärläge vilket finns i JAWS 10 och senare versioner.

Autoformulärläge och formulärkontroller med JAWS 10

Har du någon gång märkt vad som hände med versioner av JAWS före version 10, om du glömde slå om till formulärläge och försökte skriva in något i ett formulär? Då kunde du hamna någon helt annanstans på sidan. Detta hände om du inte gått över i formulärläge innan du försökte skriva in informationen. På grund av det, kom bokstäverna du skrev fortfarande att fungera som navigeringstangenter istället för som text i kontrollen.

Automatiskt formulärläge introducerades i JAWS 10. Nu när du trycker TABB eller SKIFT+TABB på en webbsida och kommer till ett formulärfält eller någon annan formulärkontroll, slås formulärläge automatiskt på. Det bekräftas med ett ljud som spelas upp. Du behöver inte längre komma ihåg att slå på formulärläge manuellt. Formulärläge slås också automatiskt på om du använder PILTANGENTERNA och flyttar in i ett formulärläge som exempelvis ett skrivfält. Även nu spelas ett ljud. Dessutom, om någon klickar i ett skrivfält med ett MUSKLICK, slås formulärläge automatiskt på.

Ljud som indikerar att formulärläge är på eller av

Du hör ett ljud när JAWS går in i formulärläge och ett något annorlunda ljud när JAWS lämnar formulärläge. Dessa ljud kan ändras till andra ljud om du så önskar. Gör då såhär:

 1. I Internet Explorer, tryck INSERT+F2.
 2. Välj Inställningscenter och tryck ENTER.
 3. Fokus är i sökfältet. Skriv in "välj ljud för" utan citattecknen. JAWS filtrerar ut alla resultat som inte matchar sökningen i trädvyn nedanför.
 4. Tryck PIL NER för att flytta till "Välj ljud för formulärläge På..." i det filtrerade resultatet i trädvyn i Inställningscenter.
 5. Tryck MELLANSLAG. En dialogruta där olika ljudfiler kan väljas öppnas.
 6. Tryck PIL UPP eller PIL NER för att flytta genom listan med ljud. JAWS har över 180 ljud som du kan välja mellan. Du kan också navigera med hjälp av första bokstaven.
 7. Tryck MELLANSLAG eller ALT+S för att höra ett exempel på ljudet.
 8. Tryck TABB för att flytta till knappen OK när du hittat det ljud du vill använda, och tryck MELLANSLAG för att aktivera den. Fokus återvänder till trädvyn i Inställningscenter.
 9. Tryck PIL NER för att flytta till "Välj ljud för formulärläge Av..." i det filtrerade resultatet i trädvyn i Inställningscenter.
 10. Tryck MELLANSLAG. En dialogruta där olika ljudfiler kan väljas öppnas.
 11. Tryck PIL UPP eller PIL NER för att flytta genom listan med ljud. JAWS har över 180 ljud som du kan välja mellan. Du kan också navigera med hjälp av första bokstaven.
 12. Tryck MELLANSLAG eller ALT+S för att höra ett exempel på ljudet.
 13. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Förändringarna utförs och sparas. Inställningscenter stängs.

Dessutom kan du slå på ljudet som indikerar formulärläge på eller av genom att använda dialogrutan Snabbinställningar. Följ inte dessa instruktioner just nu, eftersom vi ska använda ljuden för övningarna nedan. Men om du senare vill ändra det, så gör du så här:

 1. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan Snabbinställningar. Fokus är i sökfältet.
 2. Skriv in "aktivera ljudnotering" utan citattecknen. JAWS filtrerar ut alla resultat som inte matchar sökningen i trädvyn nedanför.
 3. Tryck PIL NER för att flytta till objektet i trädvyn "Aktivera ljudnotering - kryssad" i inställningarna för virtuell markör.
 4. Tryck MELLANSLAG för att avmarkera kryssrutan.
 5. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Snabbinställningar stängs och förändringarna sparas.

Autoformulärläget introducerades faktiskt i MAGic 11 med en liknande funktionalitet. Autoformulärläge fungerar i program som Internet Explorer®, Adobe Reader® och Firefox® webbläsare.

När du lämnar formulärkontrollen, antingen med hjälp av piltangenterna, tabbtangenten eller genom att klicka utanför formulärkontrollen med musen, slås formulärläget av och du får ett ljud som indikerar detta. Formulärläge är också automatiskt avslaget när formuläret bekräftas och sidan uppdateras. Alternativt, tryck NUMERISK PLUS när som helst för att lämna formulärläge.

När du använder JAWS eller MAGic på Internet, använder JAWS och MAGic den virtuella markören, en osynlig läsmarkör, som standardmarkör för läsning. När MAGic körs antingen ensam eller tillsammans med JAWS, finns en synlig läsram som omger det ord eller rad där du läser, vilket gör det lättare att veta var den virtuella markören är. För att fylla i ett formulär på en webbsida, behöver du använda PC Markören, som är en synlig, blinkande markör.

OBS: Om du använder JAWS navigeringstangenter är standardinställningen att formulärläget inte slås på automatiskt. Detta kan ändras i dialogrutan JAWS Snabbinställningar genom att trycka INSERT+V eller i JAWS Inställningscenter som diskuterats tidigare. Att använda navigeringstangenter i formulär kommer vi att gå igenom mer detaljerat senare i denna lektion.

Tangentbordsnavigation i formulär

Tangentbordsnavigation i formulär kan göras på många olika sätt. De flesta människor kommer att använda någon eller en kombination av följande:

Använda piltangenterna för att utforska ett formulär

ÖVNING: Öppna Ny Webbspårning Exempelformulär och följ instruktionerna nedan och använd endast PILTANGENTERNA för att utforska formuläret:

 1. Först, se till att markören är överst på sidan. Tryck CTRL+HOME.
 2. Låt oss utforska hur användningen av piltangenter fungerar när man kommer till en formulärkontroll. Börja med att trycka PIL NER en rad i taget. Stanna när du kommer till det första fältet med etiketten Namn:. Direkt efter etiketten för Namn: finns ett skrivfält.
 3. Tryck PIL NER en gång och lyssna. Hörde du att JAWS sa "skrivläge" och spelade ett ljud? Ljudet indikerar att formulärläge har slagits på automatiskt. JAWS berättade att markören nu är i ett skrivfält. Du kan börja skriva nu och mata in ditt namn här, men gör inte det just nu.
 4. Tryck PIL NER igen. Hörde du ett annat ljud? Formulärläge är nu av igen eftersom den virtuella markören flyttade ut från skrivfältet och tillbaka till resten av webbsidan.
 5. Fortsätt att trycka PIL NER flera gånger till för att flytta genom skrivfälten för telefonnummer, personnummer och epostadress. Notera att när du flyttar in i ett skrivfält med en piltangent, slås formulärläge automatiskt på och du hör ljudet som indikerar att det hänt. Notera också att när du flyttar ut ur ett skrivfält med en piltangent, slås formulärläge automatiskt av och åter hör du ljudet som indikerar att det hänt.

Notera att när du använder piltangenterna med JAWS, slås formulärläge endast på när du är i ett skrivfält. Detta är perfekt för dem som använder piltangenterna mycket. När ett skrivfält upptäcks, låter JAWS dig börja skriva direkt. Men samtidigt, om fokuset inte är i ett skrivfält, är läsläget på. Detta ger dig möjlighet att snabbt skriva in information i ett skrivfält, och ändå ha flexibiliteten att flytta runt i formuläret.

TIPS: Varför slås inte formulärläge på när du kommer till knappar, kryssrutor eller andra kontroller? Eftersom dessa kontroller generellt kan aktiveras utan att vara i formulärläge. Till exempel, MELLANSLAG skiftar krysset i en kryssruta mellan på och av. Att trycka MELLANSLAG flyttar valet i en grupp av radioknappar från ett val till ett annat, och aktiverar knappar som OK, Avbryt och Acceptera. Du behöver inte slå över till formulärläge för att göra detta.

Formulär som automatiskt flyttar till nästa fält

Webbkonstruktörer kan ibland skapa formulärfält som flyttar PC-markören till nästa formulärfält automatiskt. Detta kan underlätta en lång dag med formulärifyllande! Automatisk markörflyttning till nästa fält sker ofta i fält som har ett bestämt antal siffror eller bokstäver, exempelvis fält för postnummer och personnummer. Så fort det sista tecknet är inskrivet, flyttar formuläret markören direkt till nästa fält. Märkte du det i fälten för personnummer i Ny Webbspårning exempelformulär?

ÖVNING: Följ och upptäck hur vissa formulärfält kan flytta markören till nästa fält automatiskt när föregående fält är ifyllt:

 1. Först, se till att markören är överst på sidan. Tryck CTRL+HOME.
 2. Tryck Navigeringstangenten F för att flytta till första fältet på sidan, skrivfältet Namn.
 3. Kom ihåg, formulärläge aktiveras inte automatiskt när du använder snabbnavigeringstangenter. Tryck ENTER för att aktivera formulärläget.
 4. Skriv in ditt namn här om du inte redan gjort det.
 5. Tryck sedan TABB och fyll i skrivfältet för telefonnummer.
 6. Tryck TABB igen. Fokus flyttar till den första av två skrivfält för personnummer, förkortat Pnr. I denna första, skriv in de första sex sifforna. Fokuset flyttar automatiskt till nästa fält.
 7. I detta andra fält skriver du in de sista fyra siffrorna. xxx
 8. xxx Notera att fokuset automatiskt flyttar till nästa fält, som är fältet för epostadress.

OBS: Det nya webbspårnings exempelformulär som används i Surfa på sparar eller skickar inte några data. Det är en ren övningssida.

Du kommer ibland att möta liknande former av autoflytt skrivfält när du fyller i formulär på webben.

Inställningar för Komplettera automatiskt i Internet Explorer

I Internet Explorer kan du få frågan om du vill slå på inställningen för Komplettera automatiskt för att hjälpa dig att komma ihåg saker du skriver. Detta kan hända när du skriver i skrivfält för adresser till webbsidor, sökningar och liknande. När denna inställning är påslagen och du skriver, kommer en lista med ord som börjar på samma bokstäver som du skrivit att visas nära skrivfältet. Du kan då välja ett ord eller en fras från listan och trycka TABB för att flytta till nästa formulärkontroll utan att behöva skriva hela ordet eller frasen.

Om du väljer att behålla Komplettera automatiskt på i Internet Explorer, och trycker PIL NER för att flytta ut från ett skrivfält kan du upptäcka att fokus flyttar till listan med objekt som du skrivit tidigare. Istället för att flytta vidare i formuläret, kommer nu markören att flytta upp och ner i listan med val. Detta är gjort för att det ska vara enklare att fylla i formulär. Du slipper skriva om mycket informarion. Men det gör det också svårare att lämna ett skrivfält. För att komma ut från en sådan lista med val, gör så här:

 1. Först trycker du ESC för att stänga listan.
 2. Sedan trycker du NUM PLUS för att slå av formulärläge igen.

Nu kan du fortsätta att använda piltangenterna för att utforska och läsa igenom formuläret.

ÖVNING: Följ med instruktören eftersom detta demonstreras på Freedom Scientific Webbplats.

 1. Gå till Freedom Scientific Webbsida, http://www.FreedomScientific.com.
 2. Börja överst på sidan genom att trycka CTRL+HOME.
 3. Tryck TABB tills du hittar Search inmatningsfältet. Du skall höra ett ljud som indikerar att formulärläge har aktiverats. Om inte, tryck ENTER för att aktivera formulärläge.
 4. Börja skriv någon text, kanske ordet JAWS. Tryck nu PIL NER för att se om du hittar en lista med objekt som innehåller ordet JAWS. På min dator hittar jag följande, eftersom jag har gjort sökningar på vår Webbplats förut:

OBS: Om du har inställningen Komplettera automatiskt i Internet Explorer för formulär avstängd kommer du inte att se någon lista. Slå av eller på inställningen komplettera automatiskt i Internet Explorer behandlas i nästa sektion.

 1. Välj sedan något av objekten i listan. Tryck bara TABB när du hittat det i listan. Listan stängs och i Search inmatningsfältet syns nu det objektet. Fokus flyttas till knappen Go.
 2. Tryck SKIFT+TABB för att flytta tillbaka till search inmatningsfältet för att kontrollera så att det objekt du valde i listan är där nu.
 3. Låt oss ta bort detta objekt från listan. När du tryckte SKIFT+TABB för att flytta tillbaka till search inmatningsfältet, var ordet eller frasen som fanns där markerat, eller vald. Tryck bara på DEL tangenten. Ordet eller frasen är nu borta.
 4. Tryck PIL NER igen för att börja flytta igenom listan komplettera automatiskt.
 5. Låt oss nu säga att du inte vill fylla ut search inmatningsfältet utan vill låta det vara tomt. Tryck ESC för att stänga listan.
 6. Tryck sedan NUMERISKT PLUS för att lämna formulärläge.
 7. tryck nu PIL NER. Fokus skall flytta till knappen Go. Nu kan du fortsätta läsa sidan med piltangenterna.
 8. När du är klar med övningarna på Freedom Scientific Webbsida, tryck CTRL+F4 för att stänga den.

Slå Av (eller På) inställningen Komplettera automatiskt i Internet Explorer

Om du vill slå av eller på detta alternativ i Internet Explorer, såhär gör du:

 1. Tryck ALT+Y för att öppna verktygs-menyn i Internet Explorer.
 2. Tryck I för att öppna dialogen Internetalternativ.
 3. Tryck CTRL+TAB för att flytta till fliken Innehåll.
 4. Tryck ALT+S för att aktivera knappen Inställningar för Komplettera automatiskt. Dialogen Inställningar för Komplettera automatiskt öppnas.
 5. Tryck TABB för att flytta till kryssrutorna nedanför och markera eller avmarkera dessa, beroende på dina önskemål:
 6. Tryck ENTER för att stänga dialogen Inställningar för Komplettera automatiskt. Fokuset återvänder till dialogrutan Internetalternativ.
 7. Tryck TABB för att flytta till knappen Ok, och aktivera den med ett MELLANSLAG.

Använda Tabbtangenten för att utforska ett formulär

ÖVNING: Öppna Ny Webbspårning Exempelformulär och följ instruktionerna nedan och använd endast TABB för att flytta genom formuläret:

 1. Först, se till att markören är överst på sidan. Tryck CTRL+HOME.
 2. Tryck TABB för att flytta till första kontroll. Hörde du ljudet som indikerade att formulärläge nu är på? När du fortsätter att trycka TABB eller SKIFT+TABB så notera att så länge du är i ett skrivfält är formulärläget automatiskt på. När markören flyttar ut från ett skrivfält, slås formulärläget automatiskt från och du hör ett ljud som indikerar att det skett.

Navigeringstangenter i formulär med automatiskt formulärläge av (standardinställning)

Om du navigerar med navigeringstangenter i ett formulär, slås inte formulärläge på automatiskt. Detta är bra, eftersom det ger dig möjlighet att flytta snabbt från en del av formuläret till ett annat utan att bry dig om ifall formulärläget slagits på.

Till exempel, om du har ett epostprogram som är webbaserat. Det finns ofta en kryssruta framför varje nytt objekt i Inkorgen. Du kan snabbt flytta till en kryssruta genom ett trycka bokstaven X och sedan läsa ämnesraden i det meddelandet. Du vill inte gå in i formulärläge eftersom du vill flytta till knappen Svara. Om formulärläge slås på när du flyttar till kryssrutan, kan du behöva slå av formulärläge innan du kan använda navigeringstangenten B för att flytta till knappen Svara.

ÖVNING: Öppna Ny Webbspårning Exempelformulär

 1. Först, se till att markören är överst på sidan. Tryck CTRL+HOME.
 2. Tryck navigeringstangenten B flera gånger för att utforska vilka knappar som finns i detta formulär. Du ska hitta totalt fem olika knappar. Detta är ett bra sätt att hitta om det till exempel finns en Bekräftaknapp eller en Skickaknapp.
 3. Tryck navigeringstangenten A för att se om det finns några radioknappar i formuläret.
 4. Tryck sedan navigeringstangenten X för att se om det finns några kryssrutor i formuläret. Kryssrutorna finns nästan längst ner i detta formulär.
 5. Låt oss säga att du nu har utforskat formuläret och vill flytta tillbaka till skrivfältet för personens namn, vilket finns nästan överst i formuläret. Tryck bara på navigeringstangenten E och fokuset hoppar upp till toppen på sidan där skrivfältet för namn finns.

Du kan se i detta exempel hur bra det är att kunna använda navigeringstangenter för att utforska ett formulär utan att formulärläget slås på. Det är också bra att kunna flytta snabbt och direkt till en viss kontroll i ett formulär.

OBS: Standardinställningen för JAWS är att INTE automatiskt gå in i formulärläge vid flyttning med navigeringstangenter. Detta kan ändras. Läs nästa sektion för att få reda på hur.

Navigeringstangenter i formulär med automatiskt formulärläge på

Om du använder formulär mycket kan du vilja att formulärläge ska slås på även när du använder navigeringstangenter. Du kan ändra JAWS till att aktivera formulärläge om du använder navigeringstangenter och väntar ett visst antal sekunder på en kontroll.

ÖVNING: Öppna Ny Webbspårning exempelformulär

 1. Först, se till att markören är överst på sidan. Tryck CTRL+HOME.
 2. Öppna dialogrutan JAWS Snabbinställningar genom att trycka INSERT+V. Fokus är i sökfältet.
 3. Skriv in "fördröjning" utan citattecknen. JAWS filtrerar ut alla resultat som inte matchar sökningen i trädvyn nedanför.
 4. Tryck PIL NER för att flytta till objektet "Fördröjning snabbnavigeringstangenter - aldrig" i inställningen för virtuell markör.
 5. Tryck MELLANSLAG för att ändra detta till tre sekunder.
 6. Tryck sedan TABB för att flytta till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. JAWS Snabbinställningar stängs och förändringarna sparas.

Nu när du använder autoformulärläge och navigerar med navigeringstangenter, kommer JAWS att slå på formulärläge om du stannar på en kontroll i tre sekunder. Detta händer endast om kontrollen är ett skrivfält, en lista eller en kombinationsruta. Kommer du ihåg varför formulärläge inte slås på för kryssrutor eller knappar? Därför att deras status kan ändras eller aktiveras genom att använda MELLANSLAG.

 1. Tryck nu navigeringstangenten E för att flytta genom skrivfälten i formuläret. Se till att trycka nästa inom tre sekunder för att se till att du fortfarande kan navigera utan att komma in i formulärläge. Om du behöver ändra fördröjningen till att vara lite längre, kan du ändra tiden i dialogen JAWS Snabbinställningar upp till max fem sekunder.
 2. Tryck sedan navigeringstangenten E igen tills du kommer till fältet för Namn. Vänta nu i tre sekunder. Hörde du ljudet som indikerade att formulärläge nu är på efter fördröjningen?
 3. Tryck NUMERISKT PLUS för att lämna formulärläge för denna gång. Du hör ljudet som indikerade att formulärläge nu är av.

Du kan se hur användbart detta kan vara för personer som fyller i många formulär! Gå nu vidare och ändra inställningen tillbaka till Navigeringstangenter fördröjning - Aldrig efter instruktionerna som ges i steg ett till sex ovan.

TIPS: Om du går till en speciell domän, såsom ett Intranät eller en grupp med webbsidor såsom Microsoft.com eller FreedomScientific.com där du vill att detta ska hända hela tiden, kan du ändra Personliga inställningar för JAWS till att slå formulärläge på vid användning av navigeringstangenter var gång du besöker den sidan. Personliga inställningar kan hittas i dialogrutan JAWS Snabbinställningar nedanför sektionen inställningar för Virtuell markör.

Kryssrutor och radioknappar

För att snabbt välja en kryssruta eller radioknapp i ett formulär, tryck NUM SNEDSTRECK när den virtuella markören är på objektet. Om den valda kontrollen är en kryssruta, ändras statusen för kryssrutan. Om kontrollen är en radioknapp som inte är vald, gör detta kommando att radioknappen väljs. JAWS byter inte till formulärläge, så du kan direkt fortsätta att läsa sidan. Du kan även använda MELLANSLAG för att ändra statusen på kryssrutan eller välja en radioknapp utan att lämna formulärläge.

ÖVNING: Öppna Ny Webbspårning Exempelformulär och följ instruktionerna nedan för att experimentera med kryssrutor och radioknappar:

 1. Först, se till att markören är överst på sidan. Tryck CTRL+HOME.
 2. Tryck navigeringstangenten A för att flytta till den första gruppen med radioknappar. Du hör "Produkt(er) med garanti, Ja radioknapp kryssad, en av två".
 3. Tryck PIL NER för att flytta till den andra radioknappen. Du hör, "radioknapp inte markerad."
 4. Tryck antingen tangentbordskommandot för vänster musklick, NUM SNEDSTRECK, eller MELLANSLAG för att flytta kryssmarkeringen från den första radioknappen till den andra. Om du använder musen, klicka på den andra radioknappen.
 5. Tryck PIL UPP för att flytta tillbaka till den första radioknappen och kontrollera att den inte är kryssad.
 6. Tryck PIL NER för att flytta tillbaka till den andra radioknappen och kontrollera att den är kryssad.

Notera att under ovanstående process så slogs aldrig formulärläge på. Du använde navigeringstangenten A för radioknappar för att flytta den virtuella markören till en radioknapp, och ändra kryssmarkeringen utan att slå på formulärläge.

Kombinationsrutor

När du läser med piltangenterna och den virtuella markören flyttas till en kombinationsruta slås formulärläge inte på automatiskt. (OBS: Formulärläge kan komma att aktiveras också vid navigering med den virtuella markören om inställningen Komplettera automatiskt används för den kontrollen.) För att ändra valet, tryck ALT+PIL NER för att öppna listan med val. Formulärläge slås på. Använd sedan PILTANGENTERNA för att välja ett av objekten. Tryck ALT+PIL UPP för att stänga listan med val. Objektet är nu markerat i kombinationsrutan och formulärläge slås av igen. Tryck sedan TABB för att flytta till nästa kontroll. (Eller använd PILTANGENTERNA för att fortsätta läsa.)

ÖVNING: Öppna Ny Webbspårning Exempelformulär och följ instruktionerna nedan för att experimentera med kombinationsrutor:

 1. Först, se till att markören är överst på sidan. Tryck CTRL+HOME.
 2. Tryck C för att flytta till kombinationsrutan för Genomförd åtgärd.
 3. Tryck PIL UPP för att flytta till formuläretiketten, vilken visuellt är till vänster om kombinationsrutan, men på raden ovanför kombintaionsrutan i den virtuella världen. Du hör JAWS säga "Genomförd åtgärd".
 4. Tryck PIL NER för att flytta tillbaka till kombinationsrutan.
 5. Tryck PIL NER igen för att komma under kombinationsrutan.

Notera att under hela denna tid har formulärläget inte slagits på. Du läser fortfarande med virtuell markör.

 1. Tryck PIL UPP för att flytta tillbaka upp till kombinationsrutan.
 2. Tryck ENTER för att aktivera formulärläget. Hörde du ljudet som indikerade att JAWS nu är i formulärläge? Tryck nu PILTANGENTERNA och utforska valen som finns i listan med objekt inne i kombinationsrutan.

OBS: Om du går in i en kombinationsruta med denna metod syns endast det valda objektet i listan i kombinationsrutan. Resten av valen i listan kan inte ses visuellt.

 1. Tryck NUMERISKT PLUS för att lämna formulärläge.
 2. Nu ska vi prova att göra på ett annat sätt. Med den virtuella markören på i kombinationsrutan, tryck ALT+PIL NER. Hörde du att formulärläget slogs på igen? Nu är listan med val i kombinationsrutan öppnad så att alla valen kan ses visuellt. Använd PILTANGENTERNA igen för att flytta upp och ner i listan för att välja ett val.
 3. När du står på ett val du vill behålla, tryck ALT+PIL UPP. Denna tryckning gör två saker. Först stänger den listan med det objekt du hade valt i listan synligt som det valda alternativet i kombinationsrutan. Det slår även av formulärläget. Du hör åter ljudet som indikerade att formulärläge nu är av.

Lägg några minuter på denna kombinationsruta och prova de två olika metoderna att gå in och ur formulärläge, och gör val från listan med tillgängliga alternativ. När du är klar, se till att formulärläget är av genom att trycka NUM PLUS.

Flervals listrutor

En variant av en kombinationsruta, en flervals listruta, ibland kallad utökat val-listruta, kan beskrivas som en kombinationsruta som tillåter flera val. I exemplet med kombinationsrutan ovan, kunde endast ett alternativ i listan väljas. I en flervals listruta kan mer än ett alternativ vara valt i listan samtidigt.

Om du använder en mus, kan du hålla nere CTRL och klicka på valfritt antal objekt i listan. Tangentbordsanvändare kan trycka Internet Explorer-kommandon SKIFT+F8 för att slå på utökat markeringsläge. När detta läge är på, flytta upp eller ner i listan med val och tryck MELLANSLAG för att välja så många alternativ du vill. För att ta bort markeringen av ett tidigare markerat val, tryck MELLANSLAG igen på det valet.

ÖVNING: Öppna Ny webbspårning exempelformulär Lägg några minuter på att öva hur du markerar mer än ett objekt i taget i flervals listrutan i Ny webbspårnings formuläret.

 1. Tryck först CTRL+HOME för att flytta till överst i formuläret.
 2. Tryck navigeringstangenten C för att flytta till den utökat val listruta med etiketten Beställda produkter. Notera att formulärläget inte slogs på. Detta är det förväntade beteendet. Om du vill gå till formulärläge i detta läge, kan du trycka ENTER, men gör inte detta just nu.
 3. Hörde du JAWS annonserade "INSERT+F1 Hjälp?" Denna kontrollen har sammanhangsberoende hjälp placerad här av Webbsidans utvecklare för att ge dig mera information. Tryck INSERT+F1 nu för att se vad denna sammanhangshjälp säger. Den virtuella vyn öppnas med hjälptext som förklarar hur du slår på läget utökat val i Internet Explorer. När du har läst klart denna text, tryck ESC för att stänga den virtuella vyn. Fokus återvänder till Beställda Produkter flervals listruta i Ny Webbspårning exempelformulär.
 4. Tryck PIL UPP för att flytta ut ur listan och läsa ledtexten, Beställda produkter. Den är ovanför listrutan.
 5. Tryck PIL NER för att flytta tillbaka till listrutan.
 6. Tryck PIL NER igen för att flytta en rad ner i listrutan. Du bör höra ledtexten för nästa kontroll, Produkt(er) med garanti:

Notera att du inte gick in i formulärläge genom att bara läsa formuläret med den virtuella markören med piltangenterna.

 1. Tryck nu CTRL+HOME för att flytta till överst i formuläret.
 2. Tryck TABB för att flytta genom formuläret. Notera att när du kommer till en kombinationsruta eller listruta, slås formulärläge automatiskt på och du hör ljudet som indikerar att det hänt. När du trycker TABB för att gå framåt från listrutan, slås formulärläget av automatiskt när du kommer till radioknapparna Produkt(er) med garanti. Åter informerar JAWS dig om att formulärläget är av genom att spela ett ljud.
 3. Gå tillbaka till flervals-listrutan Beställda produkter med hjälp av TABB eller SKIFT+TABB. Formulärläget är på när fokus flyttas dit med TABB. Om du nu bara trycker på PILTANGENTERNA för att flytta upp eller ner i listan, kommer endast ett objekt att markeras. Om du trycker TABB för att flytta ut ur kontrollen, kommer det val du hade markerat i listan att bli det enda valda. Stanna i listrutan och gå vidare till nästa steg.
 4. Tryck SKIFT+F8 för att slå på utökat markeringsläge. Ingenting sägs, men om du börjar flytta upp och ner i listan kommer du att höra JAWS säga "inte markerade objekt". Detta är din indikation på att utökat markeringsläge nu är på.
 5. Tryck MELLANSLAG för att välja något av alternativen.
 6. Tryck PIL NER för att flytta till nästa objekt under det du valde. Hörde du att JAWS berättade att det objektet inte var markerat?
 7. Tryck PIL NER igen. Hörde du att JAWS berättade att även det objektet inte var markerat?
 8. Tryck MELLANSLAG för att välja ett andra objekt.
 9. Fortsätt att markera eller avmarkera så många alternativ i listan du vill genom att använda MELLANSLAG. Du kan flytta upp och ner i listan med PILTANGENTERNA för att kontrollera vilka som är markerade.
 10. När du är färdig med att göra val, tryck TABB för att flytta ut från flervals-listrutan till gruppen med radioknappar för Produkt(er) med garanti. Formulärläge slås av och ett ljud spelas för att notera detta. Emellertid, de objekten du valde är fortfarande markerade i flervals listrutan.

OBS: Du kan även trycka NUM PLUS, eller KLICKA med en mus någon annanstans på sidan utanför formulärkontrollen för att lämna formulärläget när du är i en flervals listruta.

Alternativ för Autoformulärläge

Vissa alternativ för autoformulärläge kan ändras. Till exempel kan du föredra att använda det klassiska formulärläget istället för autoformulärläge. Eller kan du vilja göra andra ändringar. Det finns flera sätt att göra detta.

Använda JAWS Snabbinställningar

Du kan göra vissa ändringar av formulärläget genom att använda dialogrutan JAWS Snabbinställningar. JAWS sparar automatiskt ändringarna du gör tills du ändrar dem igen.

ÖVNING: Öppna Ny webbspårning exempelformulär och följ instruktionerna nedan för att utforska en del av de alternativ du kan ändra i dialogen JAWS Snabbinställningar:

 1. Först, se till att markören är överst på sidan. Tryck CTRL+HOME.
 2. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan JAWS Snabbinställningar. Fokus är i sökfältet.
 3. Skriv in "Auto" utan citattecknen. JAWS filtrerar ut alla resultat som inte matchar sökningen i trädvyn nedanför.
 4. Tryck PIL NER för att flytta till objektet "Automatiskt formulärläge" i inställningen för virtuell markör.
 5. Tryck MELLANSLAG för att avmarkera kryssrutan och stänga av automatiskt formulärläge.
 6. Tryck sedan TABB för att flytta till knappen OK, och tryck MELLANSLAG för att aktivera den. Snabbinställningar stängs och förändringarna sparas. Fokuset återvänder till exempelformuläret Ny Webbspårning.
 7. Tryck E för att flytta till det första skrivfältet i formuläret.
 8. Tryck PIL UPP för att flytta ut ur skrivfältet. Den virtuella markören flyttas till etiketten, Namn:
 9. Tryck PIL NER för att flytta tillbaka till skrivfältet. Notera att formulärläget inte slogs på automatiskt.
 10. Tryck ENTER för att aktivera formulärläget.
 11. Tryck NUMERISKT PLUS för att lämna formulärläge.

Detta är det gamla beteendet för JAWS. Vi tror att när du en gång vant dig vid att använda autoformulärläget kommer du att tycka mycket om det. Så nu, följ instruktionerna ovan men ändra denna gång tillbaka autoformulärläge till "På" igen. När du hittar valet som heter "Automatiskt formulärläge - inte kryssad" tryck bara på MELLANSLAG för att markera kryssrutan och ändra tillbaka det till "På" igen. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG.

Ledtexter till formulärkontroller

HTML låter konstruktören av webbsidor direkt koppla en ledtext (eller etikett) till formulärkontroller. JAWS känner igen när en ledtext är direkt kopplad till en kontroll, och läser denna när du flyttar till den kontrollen. Om ingen ledtext är kopplad till kontrollen, försöker JAWS hitta text som står nära kontrollen och använda denna som en ledtext. Detta fungerar bäst när texten står direkt till vänster eller ovanför formulärkontrollen.

På vissa dåligt designade webbsidor, är texten före formulärkontrollen inte en ledtext för den kontrollen. Istället används andra metoder för att ange informationen för formulärkontrollen. Alternativ text anges ofta med attributen ALT eller TITLE. JAWS låter dig ange vilken information som ska användas som ledtexter till formulärkontroller, så att du kan få den information du behöver även på webbsidor som inte är bra designade.

 1. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan JAWS Snabbinställningar. Fokus är i sökfältet.
 2. Skriv in "Formulärfält" utan citattecknen. JAWS filtrerar ut alla resultat som inte matchar sökningen i trädvyn nedanför.
 3. Tryck PIL NER för att flytta till objektet "Identifiera formulärfälts ledtexter med etikett" i inställningen för virtuell markör.
 4. Du kan trycka MELLANSLAG för att byta mellan de olika alternativa metoderna för att hitta ledtexter till formulärfält.
 5. Just nu, tryck ESC för att avsluta dialogrutan Snabbinställningar utan att göra några förändringar.

En annan möjlighet för JAWS användare är att använda funktionen Anpassade etiketter. Anpassade Etiketter låter dig ge en formulärkontroll ett meningsfullt namn, och är speciellt användbart när användningen av INSERT+V inte hjälper. Detta kommer att beskrivas i en senare lektion.

PDF formulär

ÖVNING: Öppna det bifogade PDF exempelformuläret och prova det med dem tekniker du har lärt dig. JAWS hanterar PDF formulär på samma sätt som HTML formulär.

Lista med virtuella HTML funktioner

Ta en minut och se på och använd JAWS lista med Virtuella Html funktioner, INSERT+F3. Detta är ett bekvämt sätt att generera listor av många objekt som finns i virtuella miljöer.