Vad är Nytt i JAWS 14

JAWS 14 erbjuder flera nya funktioner och förbättringar som beskrivs på den här sidan. För att lära mera, läs hela Vad är Nytt eller tryck INSERT+F6 för att öppna en lista med rubriker och gå sedan direkt till ett särskilt avsnitt.

Flexibel Webb

Ofta, kommer du att träffa på Webbsidor som innehåller en överdriven mängd innehåll vilket kan göra det svårt att hitta den informationen som du vill, eller avbryter flödet när du läser. Som exempel, många sidor innehåller Google ad frames. Dessa kan vara besvärliga för JAWS användare eftersom dessa stör läsordningen av omkringliggande innehåll.

Flexibel Webb gör det möjligt för dig att få mera kontroll över webbsidor genom att snabbt låta dig hitta det innehållet som du letar efter, liksom också att dölja innehåll som avbryter läsupplevelsen. Du kan dölja sektioner med innehåll, så som Google ad frames eller andra typer av onödigt innehåll, för en smidigare läsupplevelse. Dessutom, du kan få JAWS att börja läsa vid en, nivå ett, rubrik, eller ARIA main region, eftersom dessa kan innehålla den mest intressanta informationen.

För att använda Flexibel Webb, öppna en Webbsida som du vill anpassa i Internet Explorer eller Firefox. Flytta sedan den Virtuella PC markören till det elementet på sidan som du vill dölja, eller till den plats från vilken du vill börja läsa när sidan först laddas. Aktivera Flexibel Webb guiden genom att trycka den skiktade tangentkombinationen INSERT+MELLANSLAG, X. Alternativt, tryck INSERT+F2 för att öppna dialogrutan Kör JAWS Hjälpprogram, och välj sedan Flexibel Webb.

Genom att följa några få enkla steg, öppnas Flexibel Webb guiden och förser dig med två alternativ: dölj, eller börja läs vid det valda elementet. Sedan leder guiden dig genom processen för att skapa en tillfällig anpassning, genom att ge dig olika val om det valda elementet och hur du vill dölja det eller från vilken position du exakt vill börja läsa. När anpassningen har gjorts, tillämpas den omedelbart på sidan. Som exempel, om du väljer att dölja alla frames innehållande reklam, kommer du inte att se någon reklam när du navigerar på sidan efter du gjort denna tillfälliga anpassning.

Om du inte är nöjd med hur en anpassning fungerar, kan du öppna guiden Flexibel Webb för att ångra den senaste anpassningen du gjorde. När du återvänder till sidan, kan du välja ett annat element eller samma, och sedan på nytt aktivera guiden Flexibel Webb för att på nytt försöka anpassa igen kanske med andra kriterier. Som exempel, i det fallet att dölja dessa reklam frames vi skrev om tidigare, vill du förmodligen dölja alla, inte bara det första på sidan. Guiden kommer att förse dig med val för om du vill dölja bara det första eller alla.

Du kan skapa så många anpassningar för en sida som du finner lämpligt. När du har skapat en eller flera anpassningar, kan du spara dessa som en regel, vilken tillämpas varje gång du laddar den särskilda sidan eller platsen. För att uppmärksamma dig om att en regel tillämpas på en sida, spelar JAWS ett ljud efter sidan laddats. Regler kan tillämpas på den aktuella Webbsidan, hela Webbplatsen, eller generellt för alla Webbplatser. I annat fall, är anpassningar endast tillfälliga och förloras så snart som du navigerar bort från den aktuella Webbsidan eller stänger webbläsaren. Om du har gjort tillfälliga anpassningar och du försöker navigera till någon annan sida eller stänga webbläsaren, öppnas en dialogruta som tillfrågar dig om du vill spara dina anpassningar som en regel.

För ytterligare detaljer om att använda funktionen Flexibel Webb, hänvisas du till hjälpavsnittet Flexible Web.

Microsoft Outlook 2010 och 2007 Stöd för Virtuell Meddelandebuffert

Microsoft Outlook använder Microsoft Word för att visa alla skrivskyddade meddelanden. Emellertid, beroende på det sätt Word stödjer tabellnavigering, och eftersom tabeller ofta används för meddelandelayout, tenderar meddelanden som öppnats i Outlook 2010 och 2007 att bli väldigt svåra, om inte omöjliga, att läsa flytande. Även om det finns ett alternativ att visa ett meddelande i din standard Webbläsare, så är det klumpigt och långsamt att aktivera detta för alla meddelanden.

Den här nya funktionen gör det möjligt för dig att öppna ett skrivskyddat meddelande och läsa det med den Virtuella PC Markören precis som du läser en Webbsida i Internet Explorer eller Firefox. Du kan navigera meddelanden tecken för tecken, ord för ord, rad för rad, mening för mening, stycke för stycke, sida för sida, rubrik för rubrik, tabell för tabell, länk för länk, eller grafik för grafik. Som standard, presenteras tabeller i en enkel layout, med en cell per rad, vilket innebär en mycket bättre och mera ändamålsenlig läsning av komplexa meddelanden.

Då du navigerar i ett virtuellt meddelande, kan du:

Om du vill visa den aktuella layouten på ett meddelande så som det ser ut på skärmen, stäng av alternativet Använd Virtuell Markör för skrivskyddade meddelanden, i Snabbinställningar (INSERT+V) for Outlook.

Vocalizer Direct Talsyntes

JAWS 14 stödjer Vocalizer Direct röster från Nuance Communications. Dessa nya röster fungerar endast med Freedom Scientific produkter. Vocalizer Direct erbjuder många fördelar så som förbättrade prestanda, särskilt i områden av bundenhet och talkvalitet, liksom också stöd för ytterligare språk och dialekter, inklusive Ungerska, Tailändska, Irländsk Engelska, och Sydafrikansk Engelska.

För att ladda ner dessa röster, gå till Webbsidan Vocalizer Direct Voices. Varje röst kan laddas ner som high premium eller premium. High premium rösterna är stora filer, men erbjuder den högsta ljudkvaliteten. Premium rösterna erbjuder väldigt god talkvalitet och en mindre filstorlek. Både high premium och premium versionerna av en röst kan installeras på samma dator så att de kan jämföras. Efter installation av en röst, kommer enVocalizer Direct profil att läggas till i listan med JAWS röstprofiler.

Stöd för Windows 8

Freedom Scientific har haft ett nära samarbete med Microsoft Windows team de senaste åren och vi har gjort de nödvändiga förändringarna i JAWS 14 för att göra upplevelsen av övergången till Windows 8 lätt och smidig. JAWS kommer att arbeta med alla dina välbekanta program som används i Windows 7 eller XP med några få undantag, som sammanfattas här nedanför. När du använder den nya Windows 8 Startsidan, eller den nya stilen appar så som e-post, webbläsare, kalender, eller också store för att köpa Appar, kommer du att märka att JAWS 14 verkligen gör övergången lätt och smidig för avancerade JAWS användare och väldigt lätt att lära för förstagångsanvändare. Du kan också installera de nya Vocalizer Direct rösterna och använda dessa med JAWS i Windows 8.

Stöd för Windows 8 Startskärm och Sökverktyg

När du trycker WINDOWSTangenten, öppnas Startskärmen. Denna ersätter Startmenyn från tidigare versioner av Windows. Varje program representeras av en bricka. Navigering av brickorna på Startskärmen stöds. När du navigerar med PILTANGENTERNA , kommer du att höra namnet på brickan som får fokus, raden och kolumnen för brickan, och utökat läge för brickan. Utökat innebär att brickan tar upp två gånger så stort utrymme som en standardbricka. Detta är nödvändigt eftersom kolumner kan hoppas över när man navigerar och när en bricka är två gånger så bred som en standardbricka. Om du navigerar till någon annan grupp med brickor, spelar JAWS ett ljud för att indikera när du har bytt grupper. Du kan också helt enkelt börja skriva namnet på det programmet som du snabbt vill flytta tillt.

Sökamuletten (Sökfält skrivläge) aktiveras så fort som du börjar skriva text efter du öppnat Startskärmen genom att trycka WINDOWSTangenten. Om du trycker TABB, flyttar du till listan med Sökkategorier. Om du trycker PIL UPP eller PIL NER läses namnet på varje kategori och dess position. När du trycker SKIFT+TABB för att flytta till fönstret sökresultat, annonseras namnet på det resultat som har fokus följt av dess position. När dunavigerar i fönstret med sökresultat med PILTANGENTERNA , indikeras både namn och position.

Du förses med Vägledande hjälp (INSERT+F1) vid alla dessa punkter, och du får navigeringstips och varningar.

Några användbara tangentkombinationer specifika för Windows 8 omfattar:

JAWS Markör Navigering

Överblicka skärmen med JAWS Markören fungerar något annorlunda i Windows 8 än vad det gjorde i tidigare operativsystem. Detta beroende på att Microsoft avskaffat användandet av Mirror Display drivers och istället bytt till Accessibility Display drivers.

Den stora förändringen är att JAWS och Osynlig markören inte längre har något obegränsat läge i Windows 8. Med andra ord, det är inte möjligt att överblicka innehållet i flera program på samma gång. Dessa markörer är begränsade till innehållet i det aktuella programmet eller dialogrutan. Dessutom, beroende på Microsoft förändringar, kan inte namnlisten i varje fönster bli uppläst av JAWS eller Osynlig Markören. För att läsa fönstertitel, använd INSERT+T kommandot.

Precis som i tidigare versioner av Windows, är där några program som återger sitt innehåll till skärmen på ett sådant sätt att endast PC Markören kommer att rapportera informationen om dessa.

Visa Klippbord Text

JAWS kombinerar nu kraften hos Resultatvyn med klippbordet. Om du har kopierat en del text till klippbordet, och du trycker den skiktade tangentkombinationen INSERT+MELLANSLAG, C kommer det att visa innehållet på klippbordet i resultatvyn. Detta erbjuder dig ett brett urval av flexibilitet med hantering av kopierad data, ger dig möjligheten att kopiera och klistra in det på flera platser.

Som exempel, du kan använda CTRL+C för att kopiera text till klippbordet, och sedan använda INSERT+WINDOWSTangenten+C för att bifoga text till klippbordet från andra källor. När du har laggt till all text du vill, tryck INSERT+MELLANSLAG, C för att visa innehållet klippbordet i resultatvyn. Vid detta tillfälle, kan du välja någon del av texten i resultatvyns fönster och kopiera den till klippbordet. När du gör detta, skrivs texten på klippbordet över och texten du tidigare samlade in är inte längre associerad med klippbordet. Emellertid, texten är fortfarande tillgänglig i resultatvyn, så länge som det fönstret är öppet. Detta innebär att du kan upprepade gånger kopiera någon text till klippbordet och klistra in det var du vill.

Notera: När du använder CTRL+SKIFT+PIL NER för att markera stycke för stycke, och text som var uppdelad i flera stycken i original dokumentet som det kopierades från, kan endast bestå av ett stycke i klippbordets Textvy. Detta beror på att när man bifogar text till klippbordet kan den skala ner text till ett enda stycke. I de flästa fall, indikeras stycken med två tomma rader mellan text. Emellertid, i program så som Microsoft Word, kan ett stycke börja där en stilförändring sker, som tillexempel gå från en rubrik till normal brödtext. Dessa stilförändringar tas bort när man använder INSERT+WINDOWSTangenten+C för att lägga till urvalet till klippbordet, vilket innebär att resultatet får ett enda stycke.

Förbättrad Textanalysator

Textanalysatorn, ett verktyg som kan användas för att uppmärksamma dig om inkonsekvenser i ett dokument så som felaktiga parenteser, oavsiktliga formatförändringar, extra tomrum, och vilsekomna eller felaktiga skiljetecken, har förbättrats för att erbjuda ännu mera information om typsnittsförändringar. När du skannar ett dokument efter fel, kan textanalysatorn nu identifiera inkonsekvenser med typsnittsnamn, storlek, färg, och attribut, så som fet, kursiv, eller understruken.

För att konfigurera vilka typsnittsförändringar som skall identifieras, gå till sidan Textanalysator i Inställningscenter, navigera till typsnittsförändringar för att markera grupp, och markera eller avmarkera en eller flera av kryssrutorna. Som standard, kommer textanalysatorn att identifiera alla typsnittsförändringar.

Textanalysatorn är också nu mera språkmedveten. Om du har skapat ett dokument på ett annat språk, som exempel, Spanska, och den rätta språkkoden har använts för att identifiera dokumentet som är på ett annat språk, kommer textanalysatorn att lägga till korrekta språkregler när dokumentet analyseras efter fel.

Markera mellan Tillfälligt Platsmärke och Aktuell Position i HTML

Du kan nu markera text mellan ett tillfälligt platsmärke och den aktuella positionen i HTML miljöer.

Redan använt i Word, är den här metoden för att markera text oftast enklare än att försöka använda SKIFT i kombination med PILTANGENTERNA för att markera stora block med text. Som exempel, använd CTRL+WINDOWSTangenten+K för att sätta ett tillfälligt platsmärke på en Webbsida, flytta sedan till en annan plats på sidan. Tryck den skiktade tangentkombinationen INSERT+MELLANSLAG, M för att sedan markera texten mellan det tillfälliga platsmärket och aktuell position. Texten är sedan tillgänglig för kopiering till klippbordet.

Ta bort Annonsering av Oönskade Flash och Frames

I JAWS 12, lades en funktion till som tillät tidigare otillgängliga fönsterlösa flash objekt att bli tillgängliga. Detta tillät JAWS användare att bli mindre beroende av skapare av webbsidor som kanske eller kanske inte kom ihåg att göra Flash tillgängliga. Dessutom, vissa sidor innehöll fönsterlösa flash objekt som deklarerats som fönsterlösa flash för att dölja objekt som endast påverkar presentationen av sidan så som en bakgrundsbild, en ikon infogad för att framhäva dokumentinnehåll, osv. Alla dessa poster var osynliga för användare före JAWS 12. Nu, när du navigerar i den virtuella bufferten, hör du endast "Flash start", "Flash slut", eller "Flash start", "grafik ###", "Flash slut." Då du navigerar, kan du också höra "frame start", "frame slut" eftersom Webbsidor också ibland innehåller tomma frames, vilka kan användas för att förbättra den visuella layouten på sidan.

JAWS 14 filtrerar bort dessa onödiga flash och frame objekten för att hjälpa till att göra läsningen i den virtuella bufferten så smidig som möjlig. JAWS kommer inte längre att annonsera start och slut på flash och frame objekten om det enda objektet innuti flash är en grafik eller knapp, eller om flashen eller frame objektet är tomt.

Om du trycker INSERT+F9 för en lista med frames, är inte tomma frames inkluderade i listan. Också, om du trycker Snabbnavigeringstangenten M eller SKIFT+M kommer du endast att flytta till frames som innehåller läsbart innehåll.

ARIA Stöd

JAWS 14 stödjer den senaste industristandarden för ARIA taggar och element som kan tillämpas på Webbsidor. För ytterligare detaljer om hur JAWS fungerar med ARIA, besök Screen Reading Software Documentation page och välj JAWS Support for ARIA document.

JAWS Sök Söker i SkärmOCR Innehåll

Efter du har använt SkärmOCR för att tolka en bild i det aktuella fönstret, och om du sedan utför en JAWS Sök (CTRL+INSERT+F), inkluderas det tolkade innehållet nu också i sökningen.

Flytta till Nästa eller Föregående Separator

Ofta, kommer skapare av Webbsidor att använda <hr> HTML tagg för att infoga en rad med sträck mellan sektioner på en Webbsida. Detta kallas för en separator. Du kan nu trycka Snabbnavigeringstangenten STRÄCK eller SKIFT+STRÄCK för att flytta till nästa eller föregående separator på en Webbsida i Internet Explorer eller Firefox.

Nytt alternativ i Inställningscenter för att konfigurera Skiljetecken Nivå

Du kan nu använda Inställningscenter för att konfigurera mängden skiljetecken JAWS skall läsa i alla program. För att ställa skiljetecken nivå, gör följande:

  1. Tryck INSERT+F2, och välj Inställningscenter.
  2. Tryck CTRL+SKIFT+D för att ladda JAWS standardinställningar.
  3. Skriv "Skiljetecken" i sökfältet, utan citattecknen.
  4. Tryck PIL NER för att flytta till Skiljetecken nivå i det filtrerade sökresultatet i trädvyn.
  5. Tryck MELLANSLAG för att välja hur många skiljetecken du vill höra. Valen är Inga, Några, De flästa, och Alla.

SAPI 5 64-bit Stöd

JAWS 14 fungerar nu med 64-bit SAPI 5 röster. En SAPI 5 64-bit profil har laggts till i listan med standard röstprofiler och är tillgänglig när JAWS används på en 64-bitars version av Windows.

Ny Tangentkombination för att permanent Ändra Talhastighet

Nya tangentkombinationer har laggts till för att låta dig permanent ändra rösthastigheten under användning. Tryck CTRL+WINDOWSTangenten+ALT+PAGE UP för att öka hastigheten och tryck CTRL+WINDOWSTangenten+ALT+PAGE DOWN för att minska hastigheten. Den nya talhastigheten sparas i den aktiva röstprofilen. Du kan fortfarande använda CTRL+ALT+PAGE UP och CTRL+ALT+PAGE DOWN för att tillfälligt ändra talhastigheten om det är nödvändigt. Hastigheten kommer att återställas till den senast sparade inställningen när du trycker ALT+TABB.

Om du använder MAGic Storstil Tangentbord, och du trycker tangenten för talhastighet kommer den nya inställningen att sparas permanent i den aktiva röstprofilen. Om du trycker tangenterna för talhastighet tillsammans med CTRL tangenten kommer talhastigheten att ändras tillfälligt.

Lägg till till Klippbordet

Kommandot för att lägga till text till klippbordet, WINDOWSTangenten+C, har ändrats beroende på en konflikt med Windows 8 operativsystemet. Den nya tangentkombinationen är INSERT+WINDOWSTangenten+C. I Windows 8, öppnar WINDOWSTangenten+C Amulettfältet.

Skriptförbättringar

JAWS 14 inkluderar en ny skriptfunktion för att erhålla skärminnehåll i XML format. För ytterligare information om att använda den här nya funktionen, hänvisas du till Enhancements in Scripting Web page.

 


Stäng fönster