Vad är nytt i JAWS 15

JAWS 15 erbjuder flera nya funktioner och förbättringar som beskrivs på den här sidan. För att lära mera, läs hela Vad är Nytt eller tryck INSERT+F6 för att öppna en lista med rubriker och gå sedan direkt till ett särskilt avsnitt.

För att läsa om funktioner och uppdateringar i tidigare JAWS utgåvor, se Webbsidan Previous JAWS Enhancements.

Objektnavigering med Pekmarkören

Vissa applikationer, speciellt många av apparna i så kallad modern stil som finns i Windows 8, fungerar inte alltid som förväntat med JAWS när man navigerar med standard markörerna så som PC och Virtuell PC markörerna. Genom att aktivera den nya Pekmarkören gör det det möjligt för dig att använda PILTANGENTERNA på din dators tangentbord, eller kontrollerna på din punktdisplay, för att navigera igenom dem aktuella objekten i en applikation liknande att använda gester på pekskärmen på en pekskärmsdator. Applikationsobjekt omfattar allting från menyrader, verktygsfält, och förloppsindikatorer, till formulärkontroller, regioner, länkar, osv. Tryck SKIFT+NUMERISKT PLUS, eller SKIFT+CAPS LOCK+Ö om du använder laptop tangentbordslayout, för att aktivera Pekmarkören. För att slå av den, aktivera någon av de andra markörerna, tillexempel JAWS eller PC markören. Om du trycker kommandot för PC markören (NUMERISKT PLUS) kommer detta att medföra att JAWS säger "Pekmarkör" och pekmarkören kommer att förbli aktiv. Om Hjälpmeddelanden är aktiverade, kommer JAWS också att läsa meddelandet "Dubbelknacka för att aktivera PC markören". Tryck kommandot för PC markören snabbt två gånger för att slå av pekmarkören och aktivera PC markören.

Pekmarkören är aktiv som standard i vissa Windows 8 applikationer för att förbättra navigering. Dessa appar omfattar Nyheter, Väder, och Store. Närhelst du flyttar fokus till något av dessa appar, är pekmarkören automatiskt aktiverad. För att automatiskt slå på pekmarkören i någon annan applikation, tryck INSERT+V för att öppna Snabbinställningar medan fokus är i applikationen där du vill använda pekmarkören, expandera gruppen Pekskärmsinställningar, och välj sedan Automatisk Aktivering. Du måste göra detta för varje applikation där du vill att JAWS automatiskt skall slå på pekmarkören.

När pekmarkören är aktiv, och du trycker PIL HÖGER eller PIL VÄNSTER kommer du att flytta till nästa eller föregående objekt på skärmen. Detta är samma som en snärt åt vänster eller höger på en pekskärm. Om du trycker PIL UPP eller PIL NER kommer det att flytta till föregående eller nästa objekt efter typ. Som standard, kommer dessa kommandon att flytta efter region. Detta är samma som en snärt uppåt eller nedåt på en pekskärm. För att ändra vilken objekttyp dessa kommandon flyttar efter, tryck PAGE UP eller PAGE DOWN för att bläddra igenom dem tillgängliga typerna. Som exempel, om du vill att PIL UPP eller PIL NER tangenterna skall flytta efter rubrik, tryck PAGE UP eller PAGE DOWN tills du hör "rubriker". Om du nu trycker PIL UPP eller PIL NER kommer det att flytta till nästa eller föregående rubrik.

Tryck CTRL+HOME för att flytta till det första objektet och tryck CTRL+END för att flytta till det sista objektet. För att annonsera det aktuella objektet, tryck INSERT+PIL UPP. För att utföra en löpande läsning, vilket kommer få pekmarkören att flytta igenom applikationen och läsa varje objekt, tryck INSERT+PIL NER.

Då du navigerar med hjälp av PILTANGENTERNA, följer inte systemets fokus pekmarkören. Detta låter dig fritt navigera över objekten utan att ändra positionen på PC markören eller muspekaren. Om du trycker MELLANSLAG eller ENTER på det aktuella elementet kommer det att flytta fokus till det elementet och utföra lämplig åtgärd liknande att dubbelknacka på en pekskärm. Som exempel, öppna en meny, markera en kryssruta, eller aktivera en knapp eller länk. Dessutom, kommer en rektangel att visas runt det för närvarande markerade objektet för att visuellt indikera platsen för pekmarkören för seende användare.

För att snabbt flytta pekmarkören till objektet som för närvarande har fokus, tryck INSERT+NUMERISKT PLUS, eller CAPS LOCK+Ä om du använder laptop tangentbordslayout. JAWS kommer att dra pekmarkören till det för närvarande markerade objektet och annonsera det. Pekmarkören kommer att förbli aktiv efter du utfört detta kommando.

Om pekmarkören är på ett objekt som innehåller text, så som brödtexten i en nyhetsartikel, kan du trycka INSERT+ENTER eller NUMERISKT SNEDSTRECK för att aktivera Textvisning. I detta läge, kan du använda PILTANGENTERNA liksom också alla andra standard läskommandon för att läsa texten som om du läser ett vanligt dokument. Om du trycker ESC kommer textvisning att avslutas, och du återvänder till navigering via pekmarkören.

Ett bra exempel på att använda pekmarkör är i appen Nyheter, där den är aktiverad som standard. När appen har laddats, kan du trycka PIL NER för att flytta till regionen Nyhetsrubriker och sedan trycka PIL HÖGER för att flytta till en särskild artikel. När du har hittat den artikel du vill läsa, kan du trycka INSERT+ENTER eller NUMERISKT SNEDSTRECK för att byta till textvisning så du kan använda PILTANGENTERNA eller punktdisplayen för att läsa artikeln. När du är klar, tryck ESC för att stänga textvisning och använd sedan PIL HÖGER eller PIL VÄNSTER för att välja någon annan artikel från den aktuella regionen, eller PIL UPP eller PIL NER för att flytta till en annan region.

Pekmarkör snabbnavigeringstangenter

Medan pekmarkören är aktiv, kan du använda snabbnavigeringstangenter för att snabbt hoppa till olika typer av objekt, så som regioner, rubriker, länkar, formulärkontroller, och så vidare. Dessa kommandon liknar snabbnavigeringstangenterna som används när du navigerar HTML och PDF dokument med den Virtuella PC markören.

Som standard är inte pekmarkör snabbnavigeringstangenter aktiverade när pekmarkören är aktiverad. detta låter dig till fullo använda applikationer som stödjer skrivning i huvudfönstret. som exempel, appen Windows 8 Nyheter låter dig skriva så du snabbt kan leta upp specifika artiklar.

Om du vill att pekmarkör snabbnavigeringstangenter automatiskt skall vara aktiverat när pekmarkören är aktiverad i ett specifikt program, tryck INSERT+V för att öppna Snabbinställningar när fokus är i applikationen, navigera till gruppen Pekmarkör inställningar, och markera Pekmarkör snabbtangenter. Du kan också trycka INSERT+Z medan pekmarkören är aktiv för att tillfälligt slå på eller av Pekmarkör snabbnavigeringstangenter.

Avancerad Objektnavigering

För avancerade användare, särskilt dem som kanske är involverade i att utveckla applikationer, Tillhandahåller Avancerad navigering mera detaljer om alla objekten i UIA (User Interface UAutomation) strukturen.

Med standard Pekmarkören, kan du endast navigera objekt som är synliga på skärmen i det aktuella programmet. I Avancerad navigering, passerar Pekmarkören alla UIA objekten på ett hierarkiskt sätt. Alla Objekt, synliga eller inte, kan passeras i Avancerad navigering.

För att aktivera Avancerad navigering, tryck NNUMERISK STJÄRNA, eller CAPS LOCK+A om du använder laptop tangentbordslayout, medan pekmarkören är aktiv. När aktiv, använd PIL VÄNSTER och PIL HÖGER för att flytta till föregående eller nästa syskonobjekt och PIL UPP och PIL NER för att flytta till föräldrarobjektet eller det första barnobjektet. För att visa ytterligare kommandon för Avancerad navigering, tryck INSERT+H medan detta läget är aktivt. Tryck NUMERISK STJÄRNA en gång till för att slå av Avancerad navigering och återvända till standard Pekmarkör.

Windows 8 pekskärmsstöd

JAWS 15 gör det nu möjligt för dig att använda pekskärmen på många av dagens populära Windows 8 pekskärmsdatorer, så som Surface™ Pro från Microsoft, för att navigera och komma åt information. För att använda en pekskärm, måste du använda ett eller flera fingrar för att utföra olika gester direkt på ytan på enhetens skärm för att kontrollera JAWS och pekskärmsdatorn. För att dra full nytta av denna funktion, behöver du en pekskärm som kan hantera fem eller flera pekpunkter.

Följande typer av gester tolkas av JAWS:

JAWS Specifika Pekskärmsgester

När du placerar ett finger på skärmen, kommer JAWS att annonsera objektet under ditt finger. Du kan sedan flytta ditt finger runt på skärmen och JAWS kommer att annonsera varje objekt du träffar på. Detta är ett bra sätt att utforska och se vilka alternativ som är tillgängliga och var dessa är placerade. När du lyfter ditt finger och sedan knackar på skärmen igen, markeras och läses det aktuella objektet på den punkten upp. Om du utför en dubbelknackning på den aktuella punkten, aktiveras det aktuella objektet. När du lär dig känna till dem olika objektens placering, kan du knacka på den delen av skärmen som innehåller objektet istället för att utforska och leta upp det. Som exempel, i Windows 8 E-post appen, finns förhandsgranskningsfönstret till höger på skärmen, där brödtexten i ett meddelande visas för användaren. Så om du har flyttat igenom inkorgen, och sedan vill flytta ditt fokus till meddelandet du är på, då knackar du på höger sida av skärmen och det kommer att snabbt ta dig till meddelandet.

Rotorgesten låter dig bläddra mellan tre lägen med gester; Peknavigering, Textläsning, och Talinställningar. Vissa pekgester kommer att fungera olika beroende på vilket läge som är aktivt.

I Peknavigering, vilket alltid är standardläge, flyttar gester dig till olika objekt på skärmen. Textläsning låter dig använda gester för att navigera tecken för tecken, ord för ord, rad för rad, och stycke för stycke. Du kan aktivera detta läget om du är på ett objekt som innehåller text, så som brödtexten i en nyhetsartikel. Textläsning kommer också att aktiveras automatiskt om ett textfönster öppnas, som exempel, Resultatvisaren. Talinställningar ger dig en snabb väg att ändra vanligt förekommande inställningar som det normalt krävs flera steg för att komma åt.

Följande är en lista med JAWS-specifika pekgester:

Dessutom, har nya alternativ lagts till i menyn funktion i tangentbordsprogrammet, så du kan ändra befintliga gester, liksom också lägga till nya gester till skript, ta bort gester, eller söka efter gester.

Vocalizer Expressive talsyntes

JAWS 15 stödjer Vocalizer Expressive röster från Nuance Communications. Dessa nya röster fungerar uteslutande med JAWS. Vocalizer Expressive tillhandahåller många fördelar så som tonhöjdskontroll, så du lättare kan identifiera versala tecken, förbättrat utförande, speciellt i områden med latent tillstånd och talkvalitet, liksom också stöd för ett brett urval av språk.

För att ladda ner dessa röster, gå till Webbsidan Vocalizer Expressive Voices. Varje röst kan laddas ner som high premium eller premium. High premium rösterna är stora filer, men erbjuder den högsta ljudkvaliteten. Premium rösterna erbjuder väldigt god talkvalitet och en mindre filstorlek. Både high premium och premium versionerna av en röst kan installeras på samma dator så att de kan jämföras. Efter installation av en röst, kommer enVocalizer Expressive profil att läggas till i listan med JAWS röstprofiler.

Ny FSReader 3 med HTML stöd

En ny version av FSReader, Freedom Scientific's programvara för DAISY (Digital Accessible Information System) bokläsare, är inkluderad med JAWS 15. I FSReader 3, är nu textfönstret för boken i HTML format, vilket innebär att du kan navigera genom att använda samma teknik som du använder på Webben. Du kan använda snabbnavigeringstangenter så som H för att flytta efter rubrik eller P för att flytta efter stycke. Du kan också använda JAWS länklista, rubriklista, och lite till.

För att lära mera om att använda FSReader 3, för att komma åt DAISY innehåll, hänvisas du till boken FSReader Getting Started som kan kommas åt genom att trycka F1 då du är i FSReader.

Ladda ner Freedom Scientific träningsmaterial genom att använda FSReader

Du kommer nu att ladda ner och installera Freedom Scientific tränings-DAISY-böcker direkt genom FSReader 3. Träningsmaterialet kommer inte längre att listas i JAWS dialogrutan Sök efter uppdateringar.

För att komma åt Freedom Scientific tränings-DAISY-böcker, gör följande:

  1. Starta FSReader 3.
  2. Tryck ALT+A för att öppna arkivmenyn och välj Öppna JAWS Träning innehåll för att öppna boken innehåll.
  3. Varje tillgänglig DAISY bok är identifierad som en länk. Navigera till den bok du vill öppna och tryck ENTER. Om den markerade boken inte har installerats på din dator, kommer FSReader automatiskt att ladda ner och installera boken och sedan öppna den. I annat fall, öppnas den markerade boken.

Ny Talhistorik för användare som endast använder tal

I många år, har punktanvändare haft ett läge där punktdisplayen kunde visa exakt den informationen som lästs upp av talsyntesen. Du kan också panorera punktdisplay bakåt för att granska dem senaste 50 alternativen. Den nya funktionen Talhistorik i JAWS 15 utökar denna funktionalitet för användare som förlitar sig på tal mer än punktskrift.

Om du missar ett eller flera meddelanden som JAWS läst upp, kan du trycka INSERT+MELLANSLAG, följt av H för att öppna ett fönster i Resultatvisaren, innehållande upp till dem senaste 50 annonseringarna som lästs upp av talsyntesen. När fönstret Talhistorik öppnats, placeras du på den rad som innehåller den senaste annonseringen. För att radera historiken, tryck INSERT+MELLANSLAG, följt av SKIFT+H. Historiken raderas också när du låser datorn eller loggar ut helt. Om du inte vill att JAWS skall hantera en talhistorik, avmarkera kryssrutan Aktivera talhistorik i Inställningscenter.

Punktläget, tidigare kallat Tidigare talat, har bytt namn till Talutmatning för att undvika förvirring.

Uppdaterat stöd för Skype

JAWS 15 erbjuder nu stöd för den senaste versionen av Skype. Genom att använda Skype, kan du göra gratis röst och videosamtal liksom också skicka och ta emot snabbmeddelanden med andra användare över Internet. Om du kör en version av Skype tidigare än 6.3, skall du uppdatera till den senaste versionen för att dra full nytta av JAWS stödet för Skype.

För bästa resultat med att använda Skype med JAWS, rekommenderas det att du byter till Kompakt vy, vilket visar din kontaktlista i huvudfönstret, medan konversationer visas i sina egna separata fönster. Du kan sedan använda ALT+TABB eller dialogrutan Fönsterlista (INSERT+F10) för att flytta mellan konversationsfönster och Skype huvudfönster. För att byta till Kompakt vy, tryck ALT+V för att öppna menyn Visa, tryck PIL UPP till Kompakt vy, och tryck ENTER.

Några andra förbättringar omfattar:

För ytterligare information om att använda JAWS med Skype, hänvisas du till hjälpämnet Skype.

Drivrutiner för tredjeparts punktdisplayer är nu inkluderade i JAWS Installationen

Under de senast paserade åren, har Freedom Scientific haft ett nära samarbete med olika tillverkare av punktdisplayer för att hjälpa dessa att skapa drivrutiner som gör det möjligt för deras displayer att dra fördel av det senaste punktstödet som tillhandahålls av JAWS. Detta omfattar BrailleIn och möjligheten att skriva text in i program direkt från punktdisplayens Perkins-stil tangentbord. När Freedom Scientific har verifierat och digitalt signerat en drivrutin, var användare av tredjeparts punktdisplayer tvungna att ladda ner JAWS drivrutinen från fabrikantens Webbsida för att kunna använda den.

Med början i JAWS 15, kommer nu flera tredjeparts punktdisplay drivrutiner att automatiskt installeras med JAWS, och kommer att vara tillgängliga att läggas till genom Tal och Punkthanteraren så snart som installationen av JAWS har slutförts. Användare kommer inte längre att behöva ladda ner och installera en separat JAWS drivrutin för sin display från någon annan Webbsida.

Dem senaste punktdisplay drivrutinerna från följande fabrikanter är nu inkluderade med JAWS:

Notera: Vissa punktdisplayer kan kräva att du laddar ner en separat Windows drivrutin från fabrikantens Webbsida innan dem kan användas.

Upptäcker punktdisplayer automatiskt

Om du upprättar en USB eller Bluetooth anslutning med din punktdisplay, upptäcker JAWS nu omedelbart din punktdisplay, och börjar använda den utan att först behöva stänga och starta om JAWS. Detta är speciellt användbart om du använder JAWS i en skola eller träningsmiljö där flera punktdisplayer kan användas med samma dator. Som exempel, om du använder en Focus 40 Blue över en Bluetooth anslutning och du upprättar en USB anslutning med någon annan display, kommer JAWS att börja använda den punktdisplay som är ansluten över USB. Om du sedan kopplar bort USB displayen och slår på Focus 40 Blue, kommer JAWS att byta tillbaka till Bluetooth anslutningen med Focus Blue.

Flera punktinställningar tillagda i JAWS uppstartsguide

JAWS Uppstartsguide består av en serie med sidor som snabbt låter dig konfigurera några av dem vanligast använda JAWS inställningar utan att behöva gå igenom flera menyer och hanterare för att hitta dessa. I JAWS 15, har sidan punktinställningar i Uppstartsguiden utökats för att omfatta flera gemensamma punktinställningar som användare tenderar att konfigurera, de flesta när dem installerar JAWS första gången. Som tillägg till litterär punktskrift och blinkande meddelanden, kan du nu också ställa in punktläge (Strukturerat, Rad, eller Talutmatning), aktivera eller inaktivera Dela ej ord, kasta om förflyttningsknapparna på din display, placering av statusceller på din display, eller ställ in punktfastheten på din Focus eller PAC Mate Portable punktDisplay. Dessutom, om du läser punktskrift på fler än ett språk, kan du ange den primära språktabellen.

Omedelbart byte mellan punkttabeller

Om du regelbundet kommer i kontakt med information på andra språk då du använder din punktdisplay, tillåter JAWS nu att du konfigurerar önskade punkttabeller som du kan byta mellan under användning genom att använda Snabbinställningar eller en bekväm tangentkombination.

För att ställa in önskade punkttabeller, öppna Inställningscenter, öppna gruppen Punkt, öppna gruppen Avancerat, och välj sedan Punkttabeller. En dialogruta öppnas och visar alla punkttabeller som finns i JAWS. Du kan välja de tabeller du vill sätta som önskade tabeller, liksom också sätta en av dina önskade tabeller som den primära tabellen. Som exempel, du kanske vill byta mellan Engelska, Spanska, och Franska, men ha Engelska som din primära tabell.

När du har ställt in dina önskade punkttabeller, kan du öppna Snabbinställningar från något program och använda den nya inställningen för Önskade översättningstabell, placerad under gruppen punktinställningar, för att bläddra mellan dina önskade tabeller. Du kan också trycka PUNKT 2-3-4-5-7 ACKORD från Perkins-stil tangentbordet på din punktdisplay för att snabbt byta mellan önskade punkttabeller.

Punkt Strukturerat läge förbättringar

När du använder JAWS med en refreshable punktdisplay, ger strukturerat läge dig beskrivande information om den aktuella dialogrutan och den aktuella markerade kontrollen. Tidigare, var det enda sättet att ändra hur Strukturerat läge presenterade information att markera Definiera Strukturerat läge i Inställningscenter för att öppna en dialogruta där du individuellt kunde konfigurera varje kontrolltyp, som exempel, kryssrutor och knappar.

JAWS 15 gör processen med att konfigurera Strukturerat läge mycket enklare genom att lägga till en ny grupp Strukturerat läge under gruppen punkt i Inställningscenter som innehåller inställningar för att konfigurera hur den strukturerade raden visas så du inte behöver modifiera varje enskild kontroll. Dessutom, när en strukturerad rad visas, kommer JAWS att rikta in punktdisplayen till att visa den mest relevanta informationen, så som en ledtext, för att eliminera behovet att panorera displayen för att hitta denna information.

För att komma åt den nya inställningen för Strukturerat läge, öppna Inställningscenter (INSERT+F2), öppna gruppen Punkt, och välj sedan gruppen Strukturerat läge. Följande inställningar är nu tillgängliga:

Som standard, visas kontrolltyp, så som kr för kryssruta och knapp för knapp, i statuscellerna på punktdisplayen. Om du stöter på flera typer som måste visas i statuscellerna, kommer symbolen för varje enskild typ att kombineras till en enda symbol som kommer att passa i statusområdet på displayen. Som exempel, om du stöter på en grafik inne i en länk, kommer du att se bildlänk. Om grafiken är en del av en nivå 1 rubrik, kommer du att se ir1. Om en grafisk länk är en del av en nivå 2 rubrik, kommer du att se ilr2, om displayen har fyra statusceller, eller bara ilr om displayen har tre statusceller.

För ytterligare information, se hjälpämnet Braille Display Modes.

Ändrade punktsymboler för strukturerat läge

Följande punktsymboler använda för att representera olika kontrollstatus i Strukturerat läge har ändrats.

Förbättrad tabelläsning i punkt

JAWS låter dig nu bestämma hur mycket information som visas på din refreshable punktdisplay för tabeller i Word dokument liksom också i virtuella dokument så som Webbsidor och e-post meddelanden. Genom att använda inställningarna i gruppen Tabellinställningar, placerad under gruppen Punkt i Snabbinställningar, kan du välja att visa den aktuella cellen, aktuell rad, eller aktuell kolumn. I JAWS 15, har förbättringar gjorts för dessa alternativ för att göra det ännu enklare att komma åt innehållet i tabeller då du använder punkt.

Om JAWS är konfigurerad att visa antingen aktuell rad eller aktuell kolumn, visar JAWS nu symbolen vertikalt streck (punkt 1-2-5-6) mellan cellerna för att hjälpa till att indikera var en cell slutar och nästa börjar.

Om JAWS är konfigurerad att visa antingen aktuell rad eller aktuell kolumn, visar JAWS nu symbolen vertikalt streck (punkt 1-2-5-6) mellan cellerna för att hjälpa till att indikera var en cell slutar och nästa börjar.

Om aktuell rad visas, kommer JAWS nu att visa aktuellt kolumnnummer före cellen där markören är placerad. Dessutom, om JAWS är konfigurerad att läsa kolumnrubriker, kommer rubriken för aktuell kolumn också att visas i punkt följt av kolumnnummer och före den cell som innehåller markören.

På samma sätt, om aktuell kolumn visas, kommer JAWS nu att visa aktuellt radnummer före den cell där markören är placerad. Dessutom, om JAWS är konfigurerad att läsa radrubriker, kommer rubriken för aktuell rad också att visas i punkt följt av radnummer och före den cell som innehåller markören.

Felrapportering

För att bättre kunna svara på användares problem, kommer nu den nya funktionen JAWS felrapportering att låta dig skicka information om eventuella JAWS fel till Freedom Scientific över Internet. Om JAWS oväntat stängs, skapas en minnesdumpfil, innehållande diagnostisk information, i mappen JAWS Egna Inställningar. Om du också upplever eventuella förekomster där JAWS till synes fortfarande är igång, men du har förlorat talet eller punkten, kan du trycka INSERT+WINDOWSTangenten+F4 för att manuellt stänga JAWS, och avsluta alla relaterade processer, och skapa minnesdumpfilen.

När minnesdumpfilen har skapats, kommer JAWS automatiskt att starta om och visa en dialogruta som informerar om att ett fel har påträffats och kommer att fråga om du vill skicka denna information till Freedom Scientific. Välj knappen skicka för att överföra felrapporten direkt till Freedom Scientific. JAWS kommer att visa ett meddelande för att informera att rapporten skickades korrekt. Om det var problem med att skicka rapporten, som exempel, om du inte har en aktiv Internetanslutning, blir du tillfrågad om du vill försöka skicka den igen. Välj Ja eller Nej. Choose Don't Send if you do not wish to send the error report to Freedom Scientific. Om du väljer att skicka eventuella felrapporter hjälper detta Freedom Scientific att fortsätta förbättra JAWS.

Informationen som överförs till Freedom Scientific är begränsad till minnesdumpfilen liksom också generell information som låter Freedom Scientific undersöka källan till förekomsten, så som din produkts versionsnummer, datum och tid felet inträffade, antalet gånger ditt system har upplevt något fel, och felkoden relaterad till problemet som inträffade. Den enda information som är relaterad till din specifika miljö och som överförs är din dators MAC adress för att hitta trender på ett särskilt system. Emellertid, det finns inget sätt för oss att koppla MAC adresser till någon särskild individ, och det överförs ingen personlig information.

Dessutom, du kan välja någon av följande radioknappar:

Du kan också konfigurera den här inställningen genom att använda den nya kombinationsrutan Felrapportering, placerad i Avancerat i Inställningscenter.

Snabbnavigeringstangenter förändringar

Följande kopplingar till snabbnavigeringstangenter har ändrats för att vara mera överensstämmande med snabbnavigeringstangenterna som är tillgängliga när man använder pekmarkören:

Skripten för att flytta till nästa eller föregående ankare och nästa eller föregående citatblock liksom också lista med ankare är fortfarande tillgängliga, men är inte längre kopplade till tangentkombinationer. Om du fortfarande vill använda dessa funktioner, kan du koppla nya tangentkombinationer genom att använda Tangentbords-programmet.

Ny inställning för att kontrollera Hur länkar på Webbsidor aktiveras

Om du trycker ENTER på några element på vissa Webbsidor så som länkar aktiveras inte alltid elementet som förväntat. Den nya inställningen Länkaktivering påverkar hur länkar aktiveras när du trycker ENTER i ett virtuellt dokument. Den är placerad under grupperna inställningar för Virtuell markör och Personliga Webbinställningar i Snabbinställningar, liksom också under gruppen Avancerat under gruppen Web/HTML/PDF i Inställningscenter.

När denna inställning är satt till "Enter efterliknar musklick," efterliknar ett tryck på ENTER på en länk verkligen ett vänster musklick på länken. Det var så JAWS uppförde sig före version 15, och det är fortfarande standardbeteendet.

När den här inställningen är satt till "Enter skickar Enter," och du trycker ENTER på en länk släpps istället ENTER tangenten förbi till systemet. Du kanske vill väljaa den här inställningen om ett tryck på ENTER inte aktiverar ett Webbelement såvida du först trycker INSERT+3 för att aktivera funktionen Släpp igenom.


Stäng fönster