Vad är nytt i JAWS?

JAWS 17 erbjuder flera nya funktioner och förbättringar som beskrivs på den här sidan. För att lära mera, läs hela Vad är Nytt eller tryck INSERT+F6 för att öppna en lista med rubriker och gå sedan direkt till ett särskilt avsnitt.

För att läsa om funktioner och uppdateringar gjorda i tidigare JAWS utgåvor, besök Webbsidan What's New in JAWS och välj en tidigare utgåva från kombinationsrutan på den sidan.

Smart navigering, mera effektiv Interaktion med komplexa Webbsidor och program

Idag och i framtiden, kommer användare att ställas inför ett ökad behov att arbeta med komplexa Webbformulär, tabeller, och också program som körs inuti en Webbläsare. Detta kommer att påverka din dagliga interaktion med on-line service så som banker och handel, dessutom i många Webb-appar som du kan hitta hos både företag och regeringskontor. Som exempel, Internet Explorer kan användas för att logga in till en Microsoft SharePoint server för att samarbeta med andra medarbetare och skapa och lagra dokument. Den nya funktionen Smart navigering™ är utformad för att göra det mera effektivt när du navigerar i Webb-baserade program med den virtuella markören där kommandon som PIL VÄNSTER och PIL HÖGER eller CTRL+PIL VÄNSTER och CTRL+PIL HÖGER flyttar kontroll för kontroll istället för tecken för tecken eller ord för ord. Detta gör navigering så som flytta över verktygsfält, flikar, och navigeringslänkar mera lik navigering runt på ett skrivbordsprogram. Om du trycker kommandon för Läs tecken, Läs ord, eller Läs rad snabbt två gånger ändras det till traditionell navigering efter tecken för tecken, ord för ord, rad för rad, mening för mening, och stycke för stycke så du kan överblicka texten på kontrollen. Smart Navigering fortsätter när du flyttar till någon annan kontroll genom att trycka PIL UPP eller PIL NER eller TABB. Alternativt, kan du använda kommandot INSERT+X för att snabbt skifta Smart navigering på eller av beroende på typ av Webbsida som du navigerar på.

Som exempel, om du använder PIL VÄNSTER och PIL HÖGER tangenterna för att flytta över ett flikfält, kan du kanske höra JAWS annonsera något som liknar; "Start flik markerad," "Insert flik," och "Sidlayout flik." Om du vill granska objekten på flikfältet tecken för tecken, tryck kommandot Läs tecken (NUMERISKT 5), Läs ord (INSERT+NUMERISKT 5), eller Läs rad (INSERT+PIL UPP) snabbt två gånger. Du kan nu navigera tecken för tecken eller ord för ord tills du trycker PIL NER för att flytta bort från flikfältet till någon annan kontroll.

Smart Navigering är av som standard. För att slå på det, finns det flera sätt.

Det snabbaste sättet att aktivera Smart navigering är genom uppstartsguiden som automatiskt laddas efter JAWS har installerats. När uppstartsguiden startats, välj knappen nästa tills du når sidan allmänna inställningar. Fokus kommer att hamna på en grupp med radioknappar där du kan använda PILTANGENTERNA för att välja den inställning för Smart navigering du vill använda (Kontroller och Tabeller eller Kontroller). Om du trycker TABB flyttas du till en annan grupp med radioknappar som låter dig välja hur Formulärläge aktiveras. För bästa upplevelsen med Smart navigering, rekommenderas det att användare sätter Formulärläge till Halvauto eller Manuell. Detta förhindrar JAWS från att oväntat aktivera Formulärläge vid navigering med PILTANGENTERNA. När du har ändrat dem inställningar du vill, fortsätt att välja Nästa tills du når sidan punktinställningar och välj sedan Slutför för att spara dina förändringar. Smart navigering kommer nu att vara aktivt för miljöer som använder den Virtuella markören.

Alternativt, kan Smart navigering också konfigureras genom Inställningscenter eller Snabbinställningar. Som exempel, du kanske vill använda Smart navigering i Firefox, men inte i Internet Explorer.

Du kan också slå av eller på Smart navigering tillfälligt genom att använda kommandot INSERT+X. Som exempel, om du har konfigurerat Smart navigering att vara aktivt som standard och du stöter på en Webbsida där du föredrar att inte använda det, kan du trycka INSERT+X för att slå av det och använda den mera traditionella navigeringen. JAWS kommer att byta tillbaka till Smart navigering när fokus flyttas bort från Webbläsaren eller om du navigerar till någon annan Webbplats. Detta kommando är också användbart om du inte vill använda kommandon för Läs tecken, Läs ord, eller Läs rad snabbt två gånger för att byta till standard navigering. Det erbjuder den extra fördelen att inte automatiskt byta tillbaka till Smart navigering när du flyttar till någon annan kontroll med PIL UPP eller PIL NER. Du kan bara trycka INSERT+X igen för att skifta tillbaka till Smart navigering när du är klar. När Smart navigering skiftas, förblir JAWS fokus alltid kvar på den aktuella platsen vid bytet.

Närhelst du använder Smart navigering, kommer JAWS att arbeta i skärmlayout. Detta presenterar sidor i den virtuella bufferten liknande hur dem visas visuellt på skärmen. Knappar i verktygsfält eller andra listor med kontroller som visuellt ligger horisontellt på skärmen visas på en rad i det virtuella dokumentet, vilket tillåter ett enda tryck på PIL NER för att hoppa över hela verktygsfältet istället för att behöva flytta från knapp till knapp för att komma förbi det.

Som ett bra exempel, prova JAWS 17 på ett Webbformulär som tillexempel WebTrack sample form på sidorna Surfa på. På den sidan, kommer du att ha möjlighet att se kraften med att navigera mera effektivt med PIL NER än i föregående versioner.

Smart navigering erbjuder två lägen, Kontroller och Tabeller, eller Kontroller. Kontroller och Tabeller erbjuder den mest kompletta upplevelsen med Smart navigering och är det läget som aktiveras när du skiftar med INSERT+X.

Vid satt till Kontroller och Tabeller och du förnärvarande inte är i någon tabell, omfattar dem flesta Webb-baserade kontrollerna, men begränsas inte till, knappar, länkar, skrivfält, listrutor, trädvyer, och rubriker, och behandlas som enskilda enheter vid navigering tecken för tecken eller ord för ord. Om du utför ett kommando för Läs tecken, Läs ord, och Läs rad snabbt två gånger då fokus är på en kontroll kommer det att byta till tecken och ord Navigering så du kan använda den traditionella navigeringen tecken för tecken, ord för ord, rad för rad, mening för mening, och stycke för stycke för att granska en kontroll, så som texten på en knapp eller länk, mera i detalj. Smart navigering efter kontroller fortsätter automatiskt när du flyttar till någon annan kontroll med TABB eller PIL UPP eller PIL NER.

Om fokus är inuti en tabell, flyttar PIL HÖGER och PIL VÄNSTER tangenterna mellan kolumner medan PIL UPP och PIL NER tangenterna flyttar mellan rader. Om du trycker PIL HÖGER för att flytta från den sista kolumnen i den aktuella raden till den första kolumnen i nästa rad, hörs ett stigande ljud. Om du trycker PIL VÄNSTER för att flytta från den första kolumnen i den aktuella raden till den sista kolumnen i föregående rad, hörs ett fallande ljud. JAWS annonserar också numret på raden som du flyttar till.

När fokus befinner sig i en cell och den innehåller någon kontroll, så som en rubrik, eller ett skrivfält, kommer ett tryck på kommandon för Läs tecken, Läs ord, eller Läs rad snabbt två gånger att byta till kontrollnavigering, och om du utför dessa kommandon igen snabbt två gånger kommer det att byta till tecken och ordnavigering. Om cellen inte innehåller kontroller, kan du endast byta till tecken och ordnavigering. Om du flyttar fokus bort från den aktuella tabellcellen med PIL VÄNSTER eller PIL HÖGER kommer det att byta tillbaka till föregående navigeringsnivå, som tillexempel, om du trycker PIL HÖGER då du är i tecken och ordnavigering kommer det att återvända till Smart navigering i tabeller så fort du flyttar till någon annan cell. När du är i kontrollnavigering, eller tecken och ordnavigering, och trycker PIL UPP eller PIL NER kommer det att flytta till och läsa hela raden. Om du trycker PIL UPP eller PIL NER från början eller slutet av tabellen kommer det också att fortsätta Smart navigering efter Kontroller och Tabeller.

För ett exempel på att använda Smart Navigering i tabeller, besök sidan Tabeller med JAWS och MAGic på sidorna Surfa på.

Vid satt till Kontroller och om fokus inte är i en tabell, är navigering samma som alternativet Kontroller och Tabeller. Den enda skillnaden är om du stöter på en tabell, kommer du att behöva använda standard tabelläsningskommandon (CTRL+ALT+PILTANGENTERNA) eller Tabellskiktet (INSERT+MELLANSLAG, t) för att navigera tabellen.

När Smart navigering är aktiv, tryck ALT+DELETE eller INSERT+TABB för att JAWS skall annonsera aktuell Smart navigering nivå.

Ny ljudindikering för länkar

Då du navigerar rad för rad med Smart navigering aktiv, spelar JAWS ett ljud om den aktuella raden innehåller en eller flera länkar som vanligtvis skulle ha visats på separata rader när du inte är i Smart navigering. Detta ljud hjälper dig att identifiera att en länk finns och ger dig en chans att pausa för att höra om den eller använda TABB eller PILTANGENTERNA för att flytta till den. För att detta ljud inte skall störa för mycket, hörs det inte om en rad innehåller en länk som föregås av mindre än fem tecken. Som exempel, en punktlista eller numrerad lista som innehåller en länk direkt efter numret eller punkten.

Använda Inställningscenter för att konfigurera inställningar för en Specifik Webbsida

I JAWS 17, kan du nu tillämpa inställningsförändringar för en specifik webbdomän genom att använda Inställningscenter. Som exempel, om du använder Smart navigering och du har en särskild webbsida där du föredrar att inte ha denna funktion aktiv, kan du öppna Inställningscenter från den aktuella sidan och slå av det. Smart navigering kommer att fortsätta fungera på alla andra Webbsidor.

För att konfigurera webbside-specifika inställningar, gör följande:

 1. Öppna den webbsida där du vill tillämpa inställningsförändringar.
 2. Tryck INSERT+F2, välj Inställningscenter, och tryck ENTER.
 3. Tryck CTRL+SKIFT+W för att öppna inställningsfilen som associerats med den för närvarande aktiva Webbplatsen. Alternativt, tryck SKIFT+TABB för att flytta till programlistan, tryck CTRL+HOME för att flytta överst i listan, och tryck sedan PIL NER en gång för att flytta till inställningsfilen för den aktuella platsen. Som exempel, om du öppnar Inställningscenter från Webbsidan Freedom Scientific, skall du se något som liknar www.freedomscientific.com  (Domän).
 4. I sökfältet, skriv hela eller en del av den inställning du vill ändra. Som exempel, "smart" för Smart navigering, "Formulär" för Formulärläge inställningar, osv.
 5. Tryck PIL NER för att flytta till det filtrerade resultatet i trädvyn i Inställningscenter och gör dina önskade inställningsförändringar.
 6. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Förändringarna utförs och sparas. Inställningscenter stängs.

Dem inställningar du har gjort för den aktuella Webbplatsen, skall endast tillämpas när någon sida på denna plats är öppen och har fokus. Som exempel, om du sätter Smart navigering till Kontroller och Tabeller för Webbplatsen Freedom Scientific, skall den bli Av för alla andra Webbplatser vilket är standard, såvida du inte är på www.freedomscientific.com 

Nya inställningar tillagda i Uppstartsguiden

Uppstartsguiden innehåller en serie med sidor som låter användare snabbt konfigurera några av dem vanligaste använda JAWS-inställningarna så som talinställningar, startalternativ, tangentbordsinställningar, användarnivå inställningar, och punktinställningar. Uppstartsguiden laddas automatiskt efter en fullständig installation av JAWS, men kan köras när som helst genom JAWS Hjälpmeny. I JAWS 17, har vi lagt till några flera inställningar som vi förväntar oss att användare vill komma åt bekvämt.

Skapa domänspecifika skript för Webbsidor och Webb-program

JAWS har alltid erbjudit möjligheten att skriva skript för skrivbordsprogram, vilket möjliggör att många icke-standard program blir tillgängliga för JAWS användare. Dem senaste åren, har emellertid fler och fler program utvecklats för att köras inuti Webbläsare. Som exempel, så är Microsoft SharePoint och Google Docs Webb-program som låter dig skapa, redigera, och spara dokument, liksom också samarbeta med andra användare, direkt genom Webbsidor som öppnats i Internet Explorer eller Firefox.

Eftersom varje Webb-program kan erbjuda sin egen unika funktionalitet, är JAWS skripten för Webbläsaren lite för generella för att kunna användas för specifika sidor. JAWS 17 utökar skriptfunktionaliteten för att göra det möjligt för dig att skapa skript som endast laddas när en särskild Webbplats besöks, så du kan anpassa en Webbsida eller program för dina specifika behov. Som tillexempel, om du skapar skript för www.microsoft.com, laddas dessa skript för alla sidor som öppnats på Microsoft Webbplats. Domän-specifika skript laddas utöver Webbläsarens skript så att JAWS kan falla tillbaka på dem generella skripten i situationer där ett domän-specifikt skripts beteende inte är tillgängligt. Detta ger skriptutvecklare mycket större kontroll när man skriptar ett webb-baserat program för en klient på ett jobbplats eftersom dem kan skapa specifika funktionalitet för programmet utan att påverka hur JAWS uppför sig på andra Webbsidor.

För att underlätta att skapa domän-specifika skript, har tre nya skriptfunktioner lagts till.

Genom att använda dessa funktioner, kan du skriva skript för att göra saker så som hitta och läs en särskild rubrik, lägg till numret i den senaste raden i en tabell och läs totalen, och mycket mera, allt utan att flytta den Virtuella markören.

För att demonstrera domän-specifik skriptning, har vi inkluderat sample SharePoint skript som låter dig komma åt Webb-baserade verktygsfält på en SharePoint domän genom att använda INSERT+CTRL+F8. För att aktivera dessa exempelskript, gör följande:

 1. Skapa en confignames.ini-fil i din mapp med JAWS användarinställningar placerad här C:\Användare\Ditt användarnamn\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\17.0\Settings\Sve.
 2. Lägg till följande rader.
  [Domains]
  fsservices-my.sharepoint.com=SharePointWeb

Om skripten inte fungerar, vilket innebär att verktygsfält inte kan aktiveras med INSERT+CTRL+F8, kontrollera adressen på den aktuella domänen. Om det är nödvändigt, lägg till en annan rad i din confignames.ini för att möjliggöra att den domänen känns igen så att sharePoint exempelskripten laddas.

Liblouis punktöversättning nu inkluderad för Engelska

JAWS 17 har bytt till den populära och brett accepterade öppen källkod Liblouis punktöversättningen. Denna nya översättning erbjuder nu både contracted och uncontracted Unified Engelsk punktskrift (UEB) och den mera traditionella Contracted Engelsk punktskrift (CEB) vid läsning och skrivning. Med början 2016, kommer UEB att bli standard i Usa. Ett byte till Liblouis nu, kommer det att säkerställa att JAWS kan erbjuda den senaste standarden för UEB översättning.

Nytt i JAWS Pekskärmsstöd

Sedan JAWS 15, har användare haft möjlighet att interagera med pekskärmar som finns på olika enheter så som Dell Venue serien med Windows tablets. Genom att använda ett och flerfinger gester så som knackningar, snärtningar, och dragningar, navigerar användare till och aktiverar kontroller, läsa text, och utföra andra generella JAWS funktioner. I JAWS 17, har vi fortsatt att förbättra pekskärmsstödet genom att erbjuda tillgång till Windows skärmtangentbordet liksom också lagt till möjligheten att redigera och markera text i dokument, meddelanden, eller Webbsidor direkt från pekskärmen.

Stöd för Windows skärmtangentbord

JAWS 17 erbjuder fullt stöd för Windows skärmtangentbord, vilket möjliggör för dig att skriva dokument, e-post meddelanden, och fylla i formulär på Internet direkt på din enhets pekskärm om du inte har tillgång till ett fysiskt tangentbord. Medan ett vanligt tangentbord fortfarande rekommenderas för att skriva längre dokument eller att utföra komplexa redigeringsuppgifter, är användandet av skärmtangentbordet bekvämt för att skriva en snabb notering, skriva eller svara på ett e-post meddelande, eller fylla i ett formulär på en Webbplats.

För att aktivera skärmtangentbordet, dubbelknacka på knappen Starta skärmtangentbordet på skrivbordet, eller utför den nya JAWS gesten, dra ner sedan upp med fyra fingrar. JAWS annonserar "öppnat skärmtangentbordet" och spelar et stigande ljud. När det är aktiverat, är tangentbordet placerat i den nedre delen av skärmen och varje tangent representeras av en knapp. Använd snärtgester för att flytta till varje tangent, eller dra ditt finger runt på skärmen för att utforska och hitta tangenter. Vid utforskning, spelar JAWS en unik uppsättning ljud för att göra dig uppmärksam när du kommer in i eller lämnar området av skärmen som innehåller skärmtangentbordet. När du blir mera bekant med layouten på skärmtangentbordet, kan du knacka på platsen för varje tangent. För att stänga skärmtangentbordet, dra med fyra fingrar Ner och sedan Upp. JAWS annonserar "stänger skärmtangentbordet" och spelar et fallande ljud.

JAWS erbjuder två olika lägen för att skriva tecken:

Använd den nya gruppen Pektangentbord inställningar placerad i huvudgruppen Tangentbord i Inställningscenter för att ändra skrivmetod liksom också välja om JAWS skall annonsera tecken, ord, både tecken och ord, eller vara tyst då du skriver med skärmtangentbordet. Du kan också ändra hur du meddelas när skärmtangentbordet eller fönstret med alternativa tecken öppnas och stängs.

Notera: Att ändra gensvar för pektangentbordet är separerat från gensvaret för det fysikaliska tangentbordet. Detta innebär att du kan ha JAWS att vara tyst då du använder ett vanligt tangentbord, men fortsätta att annonsera både tecken och ord då du använder pektangentbordet.

Textmarkering och andra förbättringar i Textläsningsläge

Textläsning är ett av dem tre gestlägen som kan aktiveras genom att rotera med två fingrar på skärmen. JAWS 17 kommer nu också automatiskt att byta till Textläsning om du dubbelknackar på ett element som stödjer markörnavigering så som en artikel i appen Nyheter, eller textområdet i ett textredigeringsprogram som Microsoft Word. När textläsning har aktiverats med en dubbelknackning på ett textelement, tillexempel, det andra stycket i ett dokument, försöker JAWS att placera markören på platsen för dubbelknackningen.

När textläsning är aktiv, snärta vänster eller höger flyttar tecken för tecken, snärta vänster eller höger med två fingrar flyttar ord för ord, snärta upp eller ner flyttar rad för rad, snärta upp eller ner med två fingrar flyttar stycke för stycke, snärta vänster eller höger med tre fingrar flyttar till början eller slutet av en rad, och snärta upp eller ner med tre fingrar flyttar överst eller nederst i textområdet. Dessutom, kan du nu snärta upp eller ner med fyra fingrar för att flytta sida för sida, liknande att använda PAGE UP och PAGE DOWN. Dessa gester flyttar också markören, vilket möjliggör för dig att navigera till platsen i ett dokument där du vill infoga text eller börja markera text. Som exempel, du kan snärta upp med två fingrar för att flytta till föregående stycke, snärta vänster eller höger för att placera fokus på en tom rad, och sedan börja skriva för at infoga text på den platsen.

Om du utför ett trippelknack med ett finger på skärmen, kommer nu textmarkering slås på eller av. När det är aktivt, kommer användning av någon av ovanstående textläsningsgesterna att markera den spesifika enheten liksom också att flytta till den. som exempel, för att flytta till och markera nästa rad, utför ett trippelknack och sedan snärta ner. Text kommer att fortsätta att markeras då du navigerar tills du utför ett trippelknack igen för att slå av det. För att läsa för närvarande markerad text, kan du utföra ett trippelknack med två fingrar.

Andra pekskärmsförbättringar

Att dra ett finger runt på skärmen för att utforska och höra varje element fungerar nu i Textläsningsläge som tillägg till Peknavigeringsläge. Om Textläsning för närvarande är aktivt och du utforskar till ett objekt som inte stödjer detta läge, kommer JAWS automatiskt att byta tillbaka till Peknavigering. Då du utforskar, kan du nu få JAWS att annonsera tecknet eller ordet vid den aktuella platsen genom att utföra en delad knackning eller en delad dubbelknackning.

Om du träffar på ett element som inte stödjer standard markörnavigering, så som en knapp, eller ett objekt i en lista, utför då en dra med tre fingrar ner och sedan upp så öppnas nu ett fönster med en Virtuell vy som innehåller namnet på elementet. Du kan sedan använda navigeringsgesterna som beskrivits här ovanför för att granska denna information. Detta är användbart om du vill granska en kontroll mera i detalj som du inte riktigt förstår när den annonserades av JAWS under utforskningen eller när du knackar på den. När detta läge är aktivt, kommer du inte att ha möjlighet att navigera till andra objekt på skärmen. Om du utforskar utanför den virtuella vyn, spelar JAWS ett ljud för att indikera att du inte längre är i fönstret. Om du utför gesten dra med tre fingrar ner sedan upp igen kommer det att stänga den virtuella vyn.

För ytterligare information, se avsnittet, Using JAWS with a Touch Screen.

Utforska skript

En ny genväg Utforska skripten har lagts till i mappen Utilities i Windows 8 och senare och i undermenyn Utforska JAWS placerad under JAWS programgrupp i Windows 7 och tidigare. Om du väljer denna genväg öppnas mappen där dem delade skriptfilerna ligger sparade.

Skriptkompatibilitet med föregående Versioner av JAWS

Som standard, kommer skript kompilerade med Skript-programmet eller kommandoradsverktyget scompile.exe i JAWS 17 inte att fungera med föregående versioner av JAWS. Detta beror på förändringar i JAWS 17 för att förbättra översättningsprocessen. För att kunna kompilera skript som skall fungera i JAWS 17 liksom också i föregående versioner, måste följande rad läggas till i JSS-filen före du kompilerar dina skript.

;#pragma usePoFile 0

Om denna rad inte är inkluderad, kommer skript att kompileras enligt den nya översättningsmetoden och kommer endast att fungera med JAWS 17 och senare.

Notering om läsplattors orientering

JAWS indikerar nu i både tal och punktskrift när skärmorienteringen ändras mellan stående och liggande. När du ändrar till liggande, säger JAWS "liggande, med homeknapp åt vänster" eller "liggande, med homeknapp åt höger", beroende på positionen på läsplattan. När du ändrar till stående, säger JAWS "stående" eller "stående vänt."

Senast uppdaterat Februari 02, 2016

 

Enhancements in JAWS 17.0.2619 (August 2016)

The following is a list of improvements made between the JAWS 17 July 2016 release and the August 2016 update.

To download the latest release, visit the Downloads web page.
•Beginning with the Windows 10 Anniversary Edition released by Microsoft in August 2016, when JAWS starts, it now tells Windows 10 that you are using JAWS and asks Windows to avoid forcing you into Edge when searching the web using Cortana. As a result, Cortana web searches will instead be done using Internet Explorer. This JAWS change will have no impact in prior Windows 10 releases.
•You can now use contracted braille input when typing in the Windows 10 Search edit box as well as in the edit fields in many Modern apps including the Windows 10 Mail app.
•Resolved a customer reported issue where extraneous information was being spoken by JAWS when opening a message in Windows Live Mail.
•Addressed a customer reported issue with the SayTaskBar script not working as expected.
•Resolved a reported issue where JAWS was not correctly reading form fields on certain web pages in Internet Explorer 11.
•Addressed a reported issue where pressing keys on a braille display were sometimes triggering unexpected actions in various applications.
•When focused on a calendar appointment in Outlook 2013 and later, pressing INSERT+F1 now displays screen-sensitive help specific to the calendar as expected. In addition, pressing INSERT+CTRL+D now works as expected to announce the current date.
•When using the ALT+NUMBER ROW keystrokes to read the contents of the various fields in a meeting request in Outlook 2013 and later, resolved an issue where the field content was not matching the prompt.
•Resolved an issue where the command to move focus to the results field in the Windows 10 calculator (INSERT+CTRL+D) could not be found using the JAWS Command Search feature.

Enhancements in JAWS 17.0.2417 (July 2016)

The following is a list of improvements made between the JAWS 17 June 2016 release and the July 2016 update.

JAWS
•We have been working with Microsoft to improve the accessibility of the Mail app included in Windows 10. After installing this update, read-only messages you open are now read using the Virtual Cursor, similar to Outlook. Additionally, just like in Word or Outlook, JAWS now announces when you turn on or off the bold, italic, and underline attributes in editable messages using the CTRL+B, CTRL+I, and CTRL+U commands. While users should notice improved performance with the currently released Mail app, Microsoft has made a number of changes as well to improve the experience which will be included in a Windows 10 update that will be available in the coming weeks.
•Due to issues with obtaining results from 411.com, the People Search Research It lookup source has been updated to use the web site 10digits.us. To search, you now only need to enter the person's first and last name. If you receive too many results, you can narrow the search further by typing the person's first and last name followed by a comma, and then the city and state, or zip code. For example, John Smith, Saint Petersburg FL, or John Smith, 33716.
•Addressed an issue where the INSERT+4 keystroke could not be found using the JAWS Command Search feature. This command opens a dialog box where you can select from a list of items such as Euro, Yen, Pounds, Trademark, Copyright, bullet, plus or minus, etc. and the symbol for that item will be inserted at the cursor position in the currently open document. If you know of any other keystrokes that are missing from the JAWS Command Search, or are not easily found, please provide us with the name of the keystroke and the search terms you are using to locate it so we can update the command descriptions with this information to make them easier to find.
•When entering text in contracted braille using the APH Refreshabraille display, addressed a reported issue where contracted words beginning with dots 4-5-6 were not being correctly translated.
•This update contains new scripts from Corel to add JAWS support for the X8 versions of WordPerfect, Quatro Pro, and Presentations.
•Dictionary pronunciation rules have been added so that JAWS now correctly speaks the name "Ai Squared".
•Resolved an issue with the Weather Research It lookup source in the German version of JAWS not displaying the temperature.
•In response to customer requests, you can now configure braille input when the braille language is set to English - United Kingdom.

Microsoft Excel
•Resolved an issue where JAWS was not reporting background color changes in Excel after turning on "Font, color, and attribute changes indication" in Quick Settings.
•Addressed issues with opening drop-down lists contained in cells.
•Addressed an issue where structured braille stopped working correctly if focus moved to a menu and then back to the spreadsheet.

Web Browsers
•Addressed certain instances where combo boxes on a web page were not being shown in the virtual buffer.
•In addition to announcing "has pop up" on aria menu buttons, JAWS now also says "has pop up" for any element that includes the aria-haspopup property.
•Resolved an issue where JAWS was not always announcing the change in status for toggle buttons in Internet Explorer.

Windows 10
•Resolved an issue where JAWS support for the Windows 10 Calculator was not working as expected.
•Improved JAWS performance in the Windows 10 Open With dialog box, which allows you to select the application to use to open the current file.
•The JAWS settings for the Windows 10 Task Manager are now loaded as expected.

Enhancements in JAWS 17.0.2211 (June 2016)

The following is a list of improvements made between the JAWS 17 May 2016 release and the June 2016 update.

Read and study MathML Content in Braille

MathML is a language for including mathematical content on web pages, enabling browsers to present math and science equations and formulas as they would appear on paper. Beginning with JAWS 16, JAWS has provided spoken, natural language descriptions of MathML expressions in Internet Explorer and Firefox using the same terms a teacher would use to explain them in a classroom without the need to install any third-party software applications or plugins. When you encounter MathML on a web page, JAWS describes the expression, followed by the message "Math Content." You can then press ENTER while focused on the expression to open the Math Viewer where you can use the ARROW keys to explore it in greater detail. Math expressions are also displayed with highlighting in the Math Viewer as they are spoken so sighted teachers can assist students that are using JAWS to study math.

For students who find it more beneficial to study math using braille, JAWS 17 now also displays MathML content in braille using the popular Nemeth Braille code. If you are using a refreshable braille display and JAWS is configured for Contracted Braille, the message "Math" is displayed followed by the expression. If the expression is too long to fit on the display, you can use the panning buttons on your display to view the rest of it. Otherwise, if JAWS is set for Computer Braille, the message "Math" is displayed followed by a message stating that Contracted Braille must be enabled to view math content.

When the Math Viewer is active, the entire expression remains on the display as you use the ARROW keys to navigate parts of the expression. However, the cursor (dots 7 and 8) moves to the start of the partial expression that gains focus. Pressing a cursor router over a term in the expression will also immediately move the cursor to the specific location and cause JAWS to speak and visually highlight the partial expression as if you moved to it with the ARROW keys.


Note: Since Nemeth Braille is a system exclusive to English, MathML content can currently only be shown in braille if JAWS is configured for one of the English Contracted Braille output modes.

Visit the MathML Examples page to experience JAWS and MathML support in action.

Other Changes
•In response to a customer request, the CTRL+CAPS LOCK+LEFT BRACKET keystroke has been assigned in the laptop keyboard layout to tether the JAWS cursor to the PC cursor. This command causes the JAWS Cursor to follow the PC Cursor as it moves around the screen. In the desktop keyboard layout, this keystroke is CTRL+INSERT+NUM PAD MINUS.
•You can now press SHIFT+INSERT+NUM PAD PLUS to route the Touch Cursor to the JAWS cursor location, or SHIFT+INSERT+NUM PAD MINUS to route the JAWS cursor to the Touch cursor location.
•Addressed reported instances where JAWS was unexpectedly closing or restarting in some Windows 10 apps.
•When opening a meeting request from the Inbox in Outlook 2013 and later, resolved an issue where you could not access the From and Sent fields with JAWS.
•Resolved a reported issue with the Internet Explorer Add a Favorite dialog box where JAWS was not reading the "Create in" combo box.
•Addressed a reported issue where Navigation Quick Keys stopped working after pressing INSERT+CTRL+ESC to reload the scripts, or focus moved from the secure desktop to the browser.
•In Word 2013 and 2016, addressed a customer reported issue where JAWS was announcing "find and replace" instead of "go to" when pressing CTRL+G.
•Resolved an issue with Excel 2013 and later where pressing ALT+EQUALS to add the numbers in a column or row was not announcing the range of cells to be included in the total.
•In Excel, resolved an issue where pressing a cursor router on a braille display was not working as expected when editing the contents of a cell.
•Resolved issues identified by users through the JAWS error reporting feature.

Enhancements in JAWS 17.0.2007 (May 2016)

The following is a list of improvements made between the JAWS 17 April 2016 release and the May 2016 update.

JAWS
•In response to customer feedback, FSCast notifications are only checked for when JAWS starts, similar to the JAWS update notification. You will not be interrupted during the day, unless you happen to restart JAWS after a new FSCast has posted.
•This update includes the latest braille display drivers from HIMS for the Braille Edge and Braille Sense.
•Dictionary pronunciation rules have been added so that JAWS now correctly speaks the name abbreviation for American Printing House as "A P H".
•Resolved an issue where the Braille keys button in the Braille Viewer was not available. The Braille Viewer enables a sighted instructor or developer to simulate using a braille display with JAWS when a physical display is not connected.
•Addressed issues with text sometimes becoming jumbled when typing contracted braille using a braille display into various edit fields.
•In Windows 10, addressed a reported issue where JAWS was not announcing the current level when expanding or collapsing tree view items, such as books in the Contents tree view in the JAWS help system.
•Resolved a customer reported issue where the Strike Out braille marking option could not be enabled in Quick Settings.
•Resolved a reported issue with braille not tracking properly in the Eclipse code editor.

Microsoft Excel
•Resolved a reported issue where combo boxes in the Sort dialog box were not being read as expected.

Microsoft Outlook
•If a meeting request or reminder is received while typing an email message, addressed an issue where JAWS was saying "selected" when pressing the SPACEBAR.

Microsoft PowerPoint
•When using INSERT+F7 to list the links on a slide, addressed a customer reported issue where the URL of the link was being displayed instead of the actual text of the link.

Microsoft Word
•When attempting to position the cursor using a braille display cursor routing button, addressed an issue where the cursor was not moved to the correct location when focused in a table.

Web Browsers
•In Firefox, addressed a reported issue where the contents of some edit fields were not being read by JAWS while navigating with the Virtual Cursor.
•Resolved a customer reported issue with ARIA alerts not being spoken consistently in Internet Explorer.
•When using INSERT+5 to hear the foreground and background colors, addressed an issue where the background color in edit fields was not being reported correctly.

Enhancements in JAWS 17.0.1806 (April 2016)

The following is a list of improvements made between the JAWS 17 March 2016 release and the April 2016 update.

JAWS
•Added an "Explore Utilities Folder" item to the Utilities menu located in the JAWS window. In Windows 10, this enables you to quickly open the folder where you can explore various JAWS settings folders, launch the Synthesizer and Braille Manager to add or remove speech synthesizers or braille displays, remove product activation, and more. Previously, you would have to search for "utilities" in the Start menu to locate this folder.
•In Windows 10, resolved an issue where JAWS would unexpectedly become unresponsive for several seconds when switching between apps.
•Addressed a reported issue where text in the Virtual Viewer could not be copied with MAGic running.
•Resolved a customer reported issue encountered on certain computers where the HJPad spell checker was not loading the dictionary.
•In response to requests from customers who are creating domain specific scripts, added a new function, GetElementXML, which returns the XML for the element at the Virtual Cursor.
•When using the Windows touch keyboard, resolved an issue encountered with some international versions of Windows where Touch Typing was not working as expected. With Touch Typing, a key is typed when the finger is lifted from any of the keyboard buttons. In addition, if a triple tap is performed on a keyboard button, the panel of alternative characters now opens as expected.

Braille
•In response to customer feedback, if you type "girlfriend", "boyfriend", "girlfriends", and "boyfriends" using contracted braille, these are now properly translated.
•Resolved an issue where JAWS would sometimes not detect a Focus Blue braille display after bringing the computer out of hibernation.
•Resolved a customer reported issue where the contents of the Windows Secure Desktop or the Windows Lock screen were not being shown in braille.
•Resolved an issue where the Placement of Status Cells option in the Startup Wizard would become unavailable if it was changed to None. This option should only be unavailable if a braille display that does not offer status cells is connected.

Microsoft Outlook
•Addressed a reported issue where the checked or unchecked status of shared calendars was not being shown in braille.
•When pressing INSERT+H from a message list, resolved an issue where Outlook specific hot keys were not being displayed.

Microsoft Word
•If the data in a table cell contains line breaks, JAWS now shows the first line of data up to the first line break on the braille display. To review the rest of the line in braille, users can press the Next Braille Line or Previous Braille Line commands or pan through the text.

Web Browsers
•In response to customer feedback, JAWS no longer limits the amount of text it will read in an alt attribute for an image.
•Addressed a reported issue where empty combo boxes were being skipped when navigating by word in Smart Navigation. JAWS now announces "space" when encountering an empty combo box while moving by word.
•Resolved an issue with ARIA alerts not always being spoken after selecting a button to submit the values from a form.
•If the aria-required attribute is used on a combo box, resolved an issue where JAWS was not indicating the required state in speech or braille with Forms Mode active.
•If JAWS is in the middle of a Say All on a web page in Firefox and a focus change occurs, such as the page opening a dialog box, JAWS now announces the focus change instead of just stopping the Say All with no indication of what happened.
•JAWS now recognizes ARIA switch controls and correctly announces the on/off state as they are toggled using the SPACEBAR.
•JAWS now supports tables created using the role="table", role="row", and role="cell" aria attributes. In order for JAWS to properly recognize these types of tables, uncheck the Layout Tables Ignore option in Quick Settings.

Enhancements in JAWS 17.0.1539 (March 2016)

The following is a list of improvements made between the JAWS 17 January 2016 release and the March 2016 update.

Receive Notifications from JAWS About New FSCast Episodes

FSCast is Freedom Scientific's podcast featuring news, interviews, and product demonstrations relating to Freedom Scientific products. When a new episode is available, JAWS now displays a dialog box containing information about the episode. You can then choose whether to listen to the current episode, go to the FSCast web page to hear the current episode as well as prior episodes, or be reminded again later. Press ESC to not be notified again until the next episode is available. This feature is especially helpful for users who do not regularly access podcasts through applications like iTunes, but still want to know when a new FSCast is available.


Note: If you choose the Listen Now button, the current episode is played using Windows Media Player. If Windows Media Player is not installed, JAWS opens the FSCast web page and places focus on the latest episode so you can download and play it using your preferred media player.

FSCast notifications are on by default in the English version of JAWS. Since FSCast content is only in English, this feature is off by default in non-English versions. However, it can be enabled in Settings Center. Search in the Default file for "FS" and you will find the option.

Adobe Acrobat
•A number of users reported issues with their systems becoming very sluggish while using JAWS with Adobe Acrobat, including when using ALT+TAB, or when scanning to a document. JAWS was attempting to request information from Acrobat which it was not receiving and eventually both products became unresponsive. We have made changes in JAWS to prevent this situation from occurring and we believe this issue is now resolved with this update.

Braille
•In response to customer feedback, if you have a line of dashes such as a separator on a web page, JAWS no longer shortens the line to one or two dashes on the braille display.
•If you type "tri" without the quotes from the braille display, JAWS no longer inserts a triangle bullet.
•The Euro symbol (dot 4 followed by dots 1-5) and the British pounds sterling symbol (dot 4 followed by dots 4-5-6) are now displayed correctly in Contracted English Braille.
•If JAWS is configured for Unified English Braille Grade 2 input and you type dot 6 followed by a ch-sign (dots 1-6), the proper text is now being inserted.
•When braille output is set to Unified English Grade 2, resolved an issue where a single space before and after a dash character was not being shown on the braille display.
•In response to customer feedback, Tibetan is now correctly displayed in the list of braille languages located in the Translation group in Settings Center.

JAWS
•Addressed an intermittent issue where searching for a JAWS keystroke using the JAWS Command Search feature (INSERT+SPACEBAR, J) would sometimes not return any results.
•If JAWS and MAGic are running together, addressed a customer reported issue where the CAPSLOCK+Mouse Wheel was not changing the magnification level.
•Addressed a customer reported issue with the Pitch slider in the Voice Adjustment dialog box not working as expected for Vocalizer Expressive voices.
•You can now perform the layered command INSERT+SPACEBAR followed by Z to load the JAWS factory settings. This enables you to override your current user settings and any customized scrips with the default settings and scripts to help troubleshoot any issues you may be experiencing. Perform this command again to switch back to your current user settings.
•If JAWS is configured to start automatically at the logon screen or after you have logged into Windows, you can now press and hold both the LEFT SHIFT and RIGHT SHIFT keys as Windows boots, or after you have logged in, to prevent JAWS from starting. This is useful if you need to troubleshoot any startup related issues you may be experiencing.
•Addressed an issue with the German version of JAWS where some braille displays, such as the Alva Delphi series, were not available from the Synthesizer and Braille Manager on a 32-bit system.
•Addressed a customer reported issue with the German version of JAWS where it was not possible to enter a lower case w in the Script Manager editor.

Web Browsers
•JAWS now supports the ARIA-flowto property in Internet Explorer similar to how it works in Firefox. Web authors can use this on elements to specify an alternative reading order for a page. JAWS will indicate whether an element "has flows to" or "has flows from". Pressing EQUALS moves focus to the element related to the current element by a FlowTo relationship while pressing SHIFT+EQUALS moves focus to the element related to the current element by a FlowFrom relationship.
•Addressed an issue in Google Sheets where pressing ALT+DOWN ARROW was moving by one cell instead of to the end of the block.
•Addressed reported issues in Firefox with JAWS not automatically announcing content changes in ARIA live regions on certain web sites.

Microsoft Excel
•Improved JAWS support for adding or modifying cell comments. To add a comment, press SHIFT+F2, type your comment into the edit field, and then press ENTER. If you press SHIFT+F2 from a cell that already contains a comment, the edit field contains the text of the comment. Make any necessary changes to the text and then press ENTER.
•Resolved an issue where entries in some drop down lists were not being spoken or displayed in braille when using Excel in Windows 8 and later.

Microsoft Outlook
•Resolved an issue with not being able to create a new folder in Outlook 2016 using JAWS.
•JAWS now reads as expected in the Office 365 Outlook 2016 calendar.
•When focused on a file attachment in Outlook 2016, resolved an issue where pressing ALT+DOWN ARROW to open a menu of possible actions for the attachment was not working as expected.

Microsoft PowerPoint
•During a slideshow, resolved an issue where JAWS was not indicating in speech or braille when items were bulleted.

Microsoft Word
•Resolved an issue where JAWS was announcing the wrong text after deleting in Word 2013 and 2016.
•Resolved a reported issue with the German version of JAWS where both Word and JAWS became unresponsive while navigating certain documents and a braille display was connected.
•Addressed reported issues with opening drop down combo boxes in certain Word forms. Note that some combo boxes require you to press ENTER to access them while others require you to press ALT+DOWN ARROW.

Mozilla Thunderbird
•Addressed a customer reported issue with JAWS becoming sluggish or unexpectedly closing when using INSERT+CTRL+F or F3 to search for text in a message.

Windows
•Resolved a customer reported issue where JAWS was not reading the correct status of buttons in various Windows 10 Settings dialog boxes.
•JAWS performance in Cortana dialog boxes has been improved.
•In the Windows 10 Calculator, the value in the results field will now always be shown on the braille display so the current result is always available no matter which button currently has focus.

Enhancements in JAWS 17.0.1377 (January 2016)

The following is a list of improvements made between the JAWS 17 November 2015 release and the January 2016 update.

JAWS
•The INSERT+X command, which temporarily toggles Smart Navigation, now uses the default selection configured in the Startup Wizard. For instance, if the default setting is Off, performing this command toggles between Controls and Tables and Off. If the default setting is Controls, performing this command toggles between Off and Controls.
•When typing in Contracted Braille using the keyboard on the Focus display, resolved an issue where text was not being entered into edit fields if the particular field was completely empty.
•When JAWS is configured to display text in Unified English Braille (UEB), resolved an issue where the word "in" was being incorrectly contracted when followed by a punctuation mark or preceded by a quotation mark.
•Resolved a customer reported issue with UEB translation where the "ever" contraction was being used incorrectly in some instances.
•Resolved an issue where the dollar sign (dot 4 followed by dots 2-3-4) was not being entered as expected when typing in Unified English Braille Grade 2.
•On the Braille Settings page in the Startup Wizard, the Placement of Status Cells and Dot Firmness options will now only be available when a braille display supporting these features is connected.
•Added new braille tables for Dutch.
•Resolved a customer reported issue where JAWS was unexpectedly speaking the system time after pressing ENTER from the Search Box in the Windows 7 Start menu.
•Added links in the JAWS Help to the web page where users can download the Freedom Scientific Developer Network (FSDN).
•A new option, Annotation Indication, has been added to the Reading Options group in Quick Settings for all applications. It determines whether or not JAWS detects annotations such as comments, footnotes, and endnotes in rich text documents.
•Resolved an issue with the Technology News from CNet Research It lookup source where results containing an apostrophe were not being displayed correctly.
•A new speech output type has been added which enables JAWS to automatically announce toast notifications in Windows 8.1. Toasts are a newer standard than the popup notifications used in Windows 7, Windows Vista, and Windows XP, and are used by Windows and modern apps to display time-sensitive or personally relevant notifications regardless of whether the user is in another app or on the Start screen, Lock screen, or Desktop. For example, a toast may be used to alert a user to an incoming VOIP call, instant message, text message, or the availability of a software update. The new Toasts output type is selected for all verbosity levels and can be adjusted using the Configure Verbosity Levels group in Settings Center. JAWS will be able to automatically read Windows 10 toast notifications in a future update.
•Resolved reported issues using JAWS with the Miranda NG instant messaging client.
•Resolved a customer reported issue where pressing INSERT+PAGE UP in a command prompt window was reading the next line instead of reading from the cursor to the end of the current line as expected.
•Addressed a reported issue with dialog boxes that are generated using JAWS scripts not being spoken as expected.
•Worked with Pitney Bowes to resolve several reported issues that impacted their company employees using JAWS.

IBM Notes (formerly Lotus Notes)
•Due to limitations with JAWS support for IBM Notes, Smart Navigation does not work as well as it does in other applications that use the Virtual Cursor. At this time, we have disabled this feature in IBM Notes until we can get it working properly.

Web Browsers
•When navigating the contents of some edit fields, resolved an issue where the last and first words of consecutive lines were being read as a single word.
•Improvements continue to be made to JAWS performance with Google Docs and Google Sheets. These include the paragraph navigation commands (CTRL+UP ARROW and CTRL+DOWN ARROW) as well as the commands for reading the current line and current paragraph (INSERT+UP ARROW and INSERT+NUM PAD 5) now working as expected, the document content edit field now being properly recognized as a multiline edit, and JAWS now speaking the correct label for the document content edit field and no longer displaying it on every line in Braille.
•You can now use the JAWS cursor to navigate web page content in Firefox.
•Resolved an issue where spaces in the content of some tables were being ignored by JAWS.
•Resolved an issue where JAWS domain-specific settings for a specific web page were not being loaded as expected in some situations.
•When pressing ENTER or SPACEBAR on a toolbar button, JAWS no longer exits Forms Mode, enabling you to continue interacting with the toolbar until focus changes.
•Resolved a reported issue with JAWS not reading form field descriptions as expected when the aria-describedby property is applied to a fieldset.
•When pressing INSERT+F5 to open a list of form fields on a web page, addressed an issue where some fields were not being displayed properly if they contained HTML markup.
•While typing into a multiline edit field, JAWS no longer exits Forms Mode when the ENTER key is pressed to add a new line.

Microsoft Outlook
•Addressed a reported issue with shared calendars not being read by JAWS in some versions of Outlook 2010.
•In the Outlook 2013 calendar, resolved a reported issue where JAWS was not indicating the "checked" status of shared calendars.
•In an email message that contains tables, addressed a reported issue where the SHIFT+COMMA and SHIFT+PERIOD keystrokes were not moving to the beginning or end of the current table.

Microsoft Word
•If ALT+UP ARROW is pressed from the files list in the Open dialog box to move to the parent folder, resolved an issue where this keystroke would not work unless the Pass Key Through command (INSERT+3) was pressed first.
•Addressed an issue with using the F11 and SHIFT+11 keystrokes to move through form fields in a document.
•Resolved an issue where Research It could not be launched while focused in the Backstage view.

Skype
•When using Skype in Windows 10, addressed an issue where JAWS was not correctly announcing the title of chat windows.

Windows Live Mail
•Addressed a customer reported issue where information was not being spoken as expected when selecting messages.

Windows
•In the Windows 10 Calculator, you can now press INSERT+CTRL+D to move focus to the Display field so you can review a result, or the numbers you entered for a calculation. If you are using a Focus braille display, you can press D CHORD.
•Improved JAWS performance on the Windows 10 lock screen, which gains focus when you press WINDOWS Key+L to log off.
•Resolved an issue where JAWS was announcing too much information in the Choose Default Apps dialog box in Windows 10.

Enhancements in JAWS 17.0.1214 (November 2015)

The following is a list of improvements made between the initial JAWS 17 release and the November 2015 update.

Smart Navigation
•When INSERT+X is used to toggle Smart Navigation, the JAWS focus now remains at the location on the web page where you performed the toggle.
•If focus is in an application where the Virtual Cursor is active, the command to temporarily toggle Smart Navigation (INSERT+X) can now be found using the JAWS Command Search feature (INSERT+SPACEBAR, J).
•Resolved an issue where JAWS was not reading list items on certain web pages when using Smart Navigation.
•Addressed a reported issue with the commands to read from the beginning of the line to the cursor (INSERT+HOME) and from the cursor to the end of the line (INSERT+PAGE UP) not working in a table cell when using Smart Navigation.
•When using the V and SHIFT+V Navigation Quick Keys to move to the next or previous visited link, resolved an issue where all links on the current line were being read instead of the specific visited link if Smart Navigation was active.
•Addressed an issue where many blank lines were appearing on some web pages with Smart Navigation active.

JAWS
•Addressed an issue with the Amazon Product Search Research It lookup source not returning results as expected.
•Addressed an issue with symbols not being read as expected when inserted into a document using the Select a Symbol to Print dialog box (INSERT+4).
•In response to customer feedback, the folder path for the Explore Scripts shortcut has been changed from C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\17.0\Scripts\enu to point to C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\17.0\Scripts.
•This update contains new drivers from HumanWare for the Brailiant BI Braille display in order to support Windows 10.
•If Active Follows Braille is not enabled, addressed issues where the Braille display would not move away from the structured line when panning, or using the commands to move the Braille cursor to the next or prior line (RIGHT ROCKER BAR on Focus Blue Braille displays).
•When entering text from the Perkins-style keyboard on a Braille display using Unified English Braille (UEB) or another form of Contracted English Braille, resolved an issue where contracted words beginning with dots 4-5-6, such as spirit, many, world, etc., were not appearing correctly in documents. The dots 4-5-6 portion of the word was being dropped when the word was back-translated.
•When verbosity for Braille Flash messages is set to Advanced, resolved customer reported issues where "sts" messages were being shown on the Braille display even when the option to display status information was turned off. In addition, the flash messages for the INSERT+T and INSERT+Q commands now display the short message as expected instead of the long message.
•If the JAWS cursor is configured to follow the PC Cursor using the CTRL+INSERT+NUM PAD Minus command, an issue was resolved where JAWS was not reading as expected when moving between applications with ALT+TAB.
•Addressed an issue with JAWS not correctly identifying the factorial symbol in MathML content.
•If you perform a two-finger double tap to open a context menu while text selection is active, the flick gestures will now work as expected to navigate through the menu items. Text selection is toggled by performing a triple tap with one finger.
•If you perform a five-finger tap to open the Run JAWS Manager dialog box from an Internet Explorer window, addressed an issue where you could not use touch gestures to navigate this dialog box.
•To address potential issues, changes have been made to the process of compiling scripts so they are compatible with versions of JAWS prior to 17. The Compatibility Mode option has been removed from Script Manager and scompile.exe. To compile scripts that will work with prior versions of JAWS, you must now insert the following line without the quotes into your JSS file: ";#pragma usePoFile 0"

Adobe Acrobat
•Resolved an issue reported by Adobe where labels for check boxes in PDF documents were being read twice in the virtual buffer.

Web Browsers
•Resolved a customer reported issue where JAWS was not indicating the Next and Prior links as well as links to other pages in the search results on Bing.com.
•After typing some text into the Search edit field on Google.com, addressed a reported issue where JAWS was not reading the list of search choices that appears directly below the edit field. This was observed in Internet Explorer 11.
•Resolved a customer reported issue with a particular website where a menu was opening and it was not possible to return to the Virtual Cursor.
•Addressed an issue where the removed text in a live region using the aria-relevant="removals" attribute was not being spoken by JAWS in Internet Explorer.
•Improved JAWS performance with navigating and reading ARIA slider controls in Internet Explorer.

Microsoft Excel
•In Windows 8.1, resolved an issue where the backstage view in Excel 2013 was not being announced when it gained focus.
•Resolved a reported issue with the GetCellSpan script function.

Microsoft Outlook
•When opening the Advanced Find dialog box using CTRL+SHIFT+F to search for specific messages and you press F6 to move to the message list, a customer reported issue was resolved where JAWS would sometimes stop reading the selected message if the window scrolled as you navigated through the list.
•Resolved an issue reported by some customers where JAWS would sometimes not read the currently selected message as you navigated through a list of messages in a folder. You would hear the message status, such as "unread", but no additional info, like the message sender or the subject.
•In the Outlook 2010 calendar, resolved a reported issue where JAWS was not indicating the "checked" status of shared calendars.

Microsoft Word
•Resolved an issue with the Text Reading mode touch gestures to move to the prior line, prior word, and prior character not working as expected in Word 2013.
•When switching pages in a document, resolved an issue where JAWS was not announcing the page number until after reading the line. This occurred if there were no spaces between page breaks.
•Resolved a customer reported issue where the Design and Layout tabs were not accessible when using the JAWS Virtual Ribbon.
•You can now use the CTRL+WINDOWS Key+K keystroke to set a place marker at the end of a document. If you attempt to set a place marker at the beginning of the document, JAWS now speaks an error message.

Windows

You can now use the JAWS table reading commands (CTRL+ALT+ARROW keys) to navigate the tiles in the Windows 10 Start menu. The tiles are accessed by selecting the All Apps button, pressing RIGHT ARROW from the All Apps list to move to the tile groups, and then pressing DOWN ARROW to move into the grid of tiles for the selected group. While you can use the ARROW keys to navigate in the tile grid, using table reading commands offers a more predictable experience as tiles can be of varying sizes and it is possible to inadvertently navigate out of a group while attempting to find tiles in a specific group.

Since tiles may not always be the same size, the table commands for moving to the start or end of the current row or the top or bottom of the current column are not available in the tiles grid. Table navigation in the tiles grid does not wrap to the next or prior row and does not announce cell coordinates or how many rows the tile spans. It only announces the tile as if the ARROW keys were used to move to it. However, pressing CTRL+ALT+NUM PAD 5 to announce the current cell will speak the current row and column, followed by the tile text, and then the number of rows spanned by the tile.

Back to top from Enhancements

Frequently Asked Questions

Question: If I download the JAWS 17 release from the web, should I install JAWS from the DVD when I receive it?

Answer: No. However, you should check for updates by pressing ALT+H from the JAWS program window, and then pressing P to select Check for Updates.

Question: If I wait until my DVD arrives to install JAWS 17, should I also download the version that is available on the web?

Answer: No, but once you have installed JAWS 17 from the DVD, you should check for updates by pressing ALT+H from the JAWS program window, and then pressing P to select Check for Updates.

Question: Should I remove my existing version of JAWS before installing JAWS 17?

Answer: This is not necessary and many users choose to keep multiple versions on their system. Once you find that you are no longer using the prior version, and everything is working well with the new version, you may uninstall the old version but do not remove shared components.

Question: If I recently received JAWS 16, how do I get JAWS 17?

Answer: If you purchased JAWS 16 after September 1, 2015, you can download the JAWS 17 release for free from the Freedom Scientific website. To verify if you are entitled to the current version, visit the SMA and Upgrade Pricing page and enter your serial number.

Question: If my SMA expires, will I receive a notice?

Answer: Customers in the U.S. will receive notification in the mail shortly after the JAWS 17 DVD arrives. The envelope will have a Braille label on the outside, and it will contain an SMA Renewal letter explaining the process in print and Braille. You can also renew your SMA online using the SMA and Upgrade Pricing page on the Freedom Scientific website.

Back to top from Frequently Asked Questions

 


Stäng fönster