NYHETER

 

 


 

Nyheter i JAWS 9.0

De senaste produktförbättringarna i både JAWS och MAGic integrerar fler JAWS skärmläsnings funktioner in i MAGic skärmförstoringsprogram. Den här intensifieringen förbättrar också hur JAWS läser när MAGic körs samtidigt.

Följande lista belyser nya funktioner som är tillgängliga då de båda programmen körs samtidigt:

• Funktionen MAGic markering är synkroniserat med JAWS då JAWS läser Webbsidor. Genom att erhålla den här visuella inramningen, vet du alltid var du är på datorns bildskärm då JAWS läser.

• Addering av Snabbnavigeringstangenter är en annan förbättring. När du kör de båda programmen samtidigt, kan du använda dessa tangentkombinationer så att MAGic markerar varje objekt du hoppar till då du läser rubrik för rubrik, listobjekt, stycke, och så vidare.

• När du visar en Webbsida och kör endera eller båda programmen, kan du använda Windows tangentbordskommandon för att markera text och objekt. Då du gör detta, visar MAGic, JAWS, eller en kombination av MAGic och JAWS, visuellt dig objekten som har valts. Texten som har kopierats kan klistras in i ett HTML e-mail eller någon rich text ordbehandlare och bibehålla länkar och original formatering.

JAWS 9.0 Funktioner

• Uppdaterad JAWS Startguide

• Behåller HTML Formateringen då du markerar, Kopierar, och Klistrar in

• Stöd för HTML Komposition

• Bestäm läget på NUM LOCK tangenten när JAWS Startas

• Utför en Åtgärd Som Uppges i ett Ballongtips

• Nytt Utseende på dialogrutan Ändra JAWS Inställningar

• Tredjeparts Skript utvecklare

• Outlook 2007 och Outlook 2003 Kalender

• Stöd för Windows Mobilitetscenter

• Notering när en HTML frame uppdateras i Internet Explorer

• Upptäcker Främmande Språk i Formulärläge

• Ny WHIZWHEEL Spårning

• Bättre Prestanda med Microsoft Word

• Upptäcker Bokmärken då du använder Snabbnavigeringstangenter i Microsoft Word

• Kontrolläsning Indikeras i punktskrift i Microsoft Word

• Punkttyp Indikeras I punktskrift i Microsoft Word

• Tal och Ljudscheman i Microsoft Word

• Enhet för Mätning i Microsoft Word

• Visa en lista med Inbäddade Objekt kommandon i Microsoft Word

• Annonserar Delade knappar i Microsoft Office Program

• Förbättrad Gmail Support

• Uppdaterade Laptop Layout Tangentkombinationer

• Nya Kommandon för Yahoo! Instant Messenger 8.1

• Ny basträning för JAWS 9.0

• JAWS 9 och MAGIC 11 

Uppdaterad JAWS startguide

JAWS Startguide är ett användbart verktyg som innehåller en serie med dialogrutor. Det låter dig snabbt konfigurera några av de lite mer gemensamt använda JAWS parametrarna.

Detta kan spara tid då du inte behöver söka I flera menyer och hanterare för att anpassa din kopia av JAWS.

Startguiden körs automatiskt första gången du installerar en ny version av JAWS. Men, du kan när som helst köra den genom att välja Hjälp menyn i JAWSfönstret. De primära JAWS funktionerna är organiserade i följande grupper i Guiden:

• Träningsinställningar

• Tal inställningar

• Kör JAWS inställningar

• Tangentbord inställningar

• Användarnivå inställningar

• Punkt inställningar

Notera: Du måste välja knappen Slutför i Guidens sista dialogruta för att spara och aktivera någon förändring. Om du avbryter vid någon punkt i guiden kommer dina förändringar inte att sparas.

Behåller HTML Formateringen då du markerar, Kopierar, och Klistrar in

JAWS 9.0 kopierar nu innehållet från en Webbsida helt korrekt till virtuell buffer, och behåller all HTML formatering och markeringar när du klistrar in informationen i ett HTML formaterat e-mail eller Word dokument.  Detta genombrott i skärmläsning innebär att du nu kan kopiera och klistra in innehållet och bibehålla format, färger, och aktiva hyperlänkar, men utelämnar alla andra inkluderade JAWS meddelanden, som tillexempel antalet objekt i en lista, och så vidare. Det du klistrar in är i huvudsak samma saker som en seende användare kan se. Plus, du har dessutom den fördelen att kunna använda JAWS HTML kommandon för att läsa och navigera

Webbinnehållet när det har klistrats in i ett e-mail meddelande.

Dessutom, tillhandahåller JAWS fortfarande funktionen att markera, kopiera, och klistra in på det traditionella viset, genom att utelämna formateringen om du så önskar. Du kan ändra detta alternativ i den nya dialogrutan Ändra JAWS Inställningar (INSERT+V). Du kan även se hur du kan utnyttja alternativet personliga inställningar (INSERT+SHIFT+V) i JAWS för att ställa in ett visst antal uppföranden för specifika URLs då du lämnar standardinställningen, med den nya lösningen som inkluderar hela formateringen.

Stöd för HTML Komposition

JAWS 9.0 introducerar nytt stöd för att redigera i HTML komponerade miljöer.

Det här nya stödet tillhandahåller 100 procent noggrannhet då du läser text; förmågan att använda ljudscheman för att särskilja teckensnitt, attribut, och färg; förmågan att automatiskt byta språk när språket på texten är korrekt angiven; och förmågan att höra information när texten har markerats som en rubrik, länk, lista, tabell, och så vidare. Som exempel, när du skriver ett nytt HTML meddelande i Outlook Express eller Outlook 2003, kan du nu markera text och formatera den som en rubrik (nivå 1 till 6), och JAWS annonserar att denna text är en rubrik när du läser upp det skrivna meddelandet. När du använder online redigerare, som tillexempel provexemplaret på http://www.rnib.org.uk/edtest/editor.htm ,Om du går in I formulärläge i det redigerbara området, kan du nu använda piltangenterna för att gå in i tabellen och använda tabell navigeringskommandon för att navigera i tabellen och höra rad eller kolumn förändringar och rad och kolumn rubriker. (Notera att du måste trycka PIL HÖGER en gång, och sedan PIL NER för att navigera

över länkarna i denna redigerare.) Du kan även höra var rubriker finns och texten som tillhör en punktlista eller automatiskt numrerad lista.

JAWS stödjer nu Adobe Flash inmatningsfält. Du behöver emellertid den kommande Adobe Flash Player uppdateringen,

Som kan laddas ner från:

http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW

Med den aktuella utgåvan, kan du navigera genom befintliga textinmatningsfält, men, om du skriver ny text, måste du flytta bort från inmatningsfältet och sedan återvända till fältet för att navigera genom den nya texten.

Bestäm läget på NUM LOCK tangenten när JAWS Startas

JAWS använder de numeriska tangenterna för att utföra omfattande talfunktioner som tillexempel löpande läsning (INSERT+PIL NER), Läs ord (INSERT+NUMMERISK 5), Läs rad (INSERT+PIL UPP), och så vidare.

NUM LOCK tangenten är frånslagen som standard, så att du enkelt kan använda dessa funktioner. Du kanske har ett arbete som kräver intensiv användning av de numeriska tangenterna, varvid, du alltid måste aktivera NUM LOCK tangenten efter JAWS har startats. 

Från och med JAWS 9.0 kan du kontrollera i vilket läge NUM LOCK tangenten skall befinna sig i då JAWS startas. Detta är endast möjligt i filen Default.jcf.

Det finns två sätt att konfigurera läget på NUM LOCK tangenten. Du finner detta valet i den nya Startguiden och kan modifiera det när som helst.  Alternativt, kan du göra denna justering direkt i Inställningsprogrammet genom att följa följande steg:

1. I JAWSfönstret, tryck ALT+E för att öppna menyn Verktyg.

2. Tryck I för att öppna Inställnings-programmet.

3. Tryck ALT+I för att öppna menyn Inställningar, och tryck T tills du kommer till alternativet Tangentbord, och tryck på Enter för att öppna dialogrutan Tangentbordsalternativ.

4. Tryck M för att direkt hoppa till det första Läget för NUM LOCK Tangent alternativ.

5. Använd PILTANGENTERNA för att markera ett av följande alternativ för de numeriska tangenterna:

• Stäng Av vid start:  Detta är standardvärdet.  När detta är valt, är NUM LOCK tangenten avstängd när JAWS startas.

• Sätt På vid start: NUM LOCK tangenten är påslagen när JAWS startas.

• Ändra Inte:  JAWS använder den aktuella NUM LOCK tangentens inställning.

Utför en Åtgärd som uppges i ett Ballongtips

Ett ballongtips i meddelandefältet är ett sätt för olika program att informera dig om att en händelse har inträffat eller en åtgärd erfordras. Ofta uppmanar dessa ballongtips att du behöver “klicka här” för att utföra en viss uppgift, som tillexempel att ladda ner uppdateringar för Windows. Med JAWS 9.0, kan du nu trycka JAWS vänster musknapp (NUMERISK SNEDSTRECK) när liknande meddelanden kommer fram, för att omedelbart agera på meddelandet innan ballongtipset stängs.

I JAWS 8.0 och tidigare, var du först tvungen att aktivera JAWS markören,och sedan navigera till ballongtipset, för att sedan klicka på det. Oftast hann meddelandet stängas innan du kunde hitta det. Som du kan se, är det mycket effektivare att använda JAWS vänster musknapp.

Nytt Utseende på dialogrutan Ändra JAWS Inställningar

Listan Ändra JAWS Inställningar har uppdaterats med den nydesignade Ändra JAWS Alternativ trädvy (INSERT+V). Istället för att visa alternativen i listformat, Använder nu den omorganiserade dialogrutan en logisk trädstruktur. Denna gruppering är tänkt att hjälpa nya och erfarna JAWS användare att förstå relationen mellan olika JAWS inställningar. Trädvyn består minst av följande expanderbara grupper som är gemensamma för alla program: Allmänt, Läsning, Löpande läsning, Redigering, och Punktdisplay. Notera att kommandot för talsyntesen, vilket temporärt stänger av eller på talet, också finns i nivån huvudgrupp.

Objekt som är specifika för ett program, kommer fram i sin egen grupp överst i trädvyn. Som exempel, om du trycker INSERT+V medan du är i Internet Explorer, Kommer gruppen Internet Explorer alternativ fram ovanför de andra grupperna.

Då du öppnar trädvyn, är den som standard expanderad, för att möjliggöra navigering via första bokstaven, på samma vis som du kunde i tidigare versioner av Ändra JAWS Inställningar med en listdesign. Om du hellre vill ha trädvyn stängd,, tryck TABB för att navigera till kryssrutan Expandera Trädvyn vid Öppnandet, och avmarkera den. Du kan även navigera genom trädvyn genom att använda PIL HÖGER och PIL VÄNSTER för att expandera och stänga grupper. Använd PIL UPP och PIL NER för att flytta upp och ner i trädet.

JAWS 9.0 innehåller nu också inbyggda hjälpmeddelanden för varje objekt som finns i trädvyn. Då du navigerar genom objekten i trädvyn, kan du när som helst trycka TABB för att flytta till det skrivskyddade fönstret och få en hjälpbeskrivning av det aktuella objektet.

För andra exempel på det nya formatet, tryck SHIFT+INSERT+V för att öppna Anpassade Inställningar för en Webbsida. Detta låter dig snabbt komma åt inställningar som kontrollerar hur JAWS uppför sig på en specifik Webbsida. Tryck CTRL+INSERT+B, vilket låter dig öppna och snabbt kunna justera punktdisplay alternativ, för att se ett annat läge på trädvy formatet.

Tredjeparts Skriptutvecklare

I JAWS 9.0 eller senare, visar kommandot INSERT+V JAWS inställningar i en trädvy. Om du skapar och tillhandahåller JAWS skript för andra, måste du modifiera eller skapa ett nytt skript för att kunna utnyttja trädvyn.  För information om hur du uppdaterar skripten, välj JAWS Script Verbosity Options för att ladda ner ett självuppackande Word dokument.

Outlook 2007 and Outlook 2003 Kalender

Användargränssnittet för Outlook Kalender erbjuder en utmaning för Skärmläsningsprodukter. I JAWS 9.0, har vi antagit denna utmaning, och ger här direkt åtkomst till Outlook Kalender utan att behöva något speciellt användargränssnitt mellan Outlook och skärmläsaren.

• Du kan skapa en bokning för en specifik tidsintervall, genom att trycka ENTER på tidsintervallet.

• När du navigerar till en avtalad tid, annonserar JAWS bokningens titel, tiden, upptagen status, och plats.

• JAWS annonserar tidsintervaller då du använder PIL UPP och PIL NER för att flytta genom den aktuella dagen.

• Du kan använda TABB och SHIFT+TABB för att hoppa mellan bokningar.

• Använd PIL VÄNSTER och PIL HÖGER för att flytta mellan dagar.

• När du är I läget Dag vy, annonserar JAWS dag, datum, och antalet planerade bokningar.

• I läget Arbetsvecka, Vecka, och Månad vy, annonserar JAWS det totala antalet dagliga händelser och avtalade tider inom det området.

• Tryck INSERT+A för en summering av händelser och bokningar gällande för den aktuella dagen, arbetsveckan, veckan, eller månaden.

• Tryck INSERT+A två gånger för att placera en lista med alla händelser och bokningar för det området in i virtual viewer, där du kan få en överskådlig vy av möten och bokningar för den perioden. Du kan även kopiera denna information till klippbordet för senare bearbetning.

• Det nya stödet för Kalendern gör också delade kalendrar på exchange servrar åtkomliga.

• Kalendern stödjer regionala layouter för att hantera internationella datumformat.

Stöd för Windows Mobilitetscenter

I Windows Vista, har ActiveSync ersatts av den nya Windows Mobilitetscenter. JAWS 9.0 är den första skärmläsaren som erbjuder full åtkomst till Windows Mobilitetscenter som finns i Windows Vista. Genom att använda JAWS, kan du nu enkelt upprätta en förbindelse, installera nya programvaror, hantera vad som är synkroniserat, och hantera överföring av media, utan att manuellt behöva navigera dessa skärmar med JAWS markören.

Notering när en HTML frame uppdateras i Internet Explorer

JAWS kan nu ge dig en notering när en HTML frame uppdateras i Internet Explorer. Det nya alternativet Notera Frame Uppdatering låter dig konfigurera på vilket sätt JAWS skall hantera Notering av HTML frame på olika Webbsidor. Den är placerad I både dialogrutan Ändra JAWS Inställningar (INSERT+V) och Dialogrutan Personliga Inställningar (INSERT+SHIFT+V) då du är i Internet Explorer.

Tryck MELLANSLAG för att skifta till en av följande inställningar för alternativet Notera Frame Uppdatering:

• Av: När du valt Av, får du ingen notering då en frame uppdateras.

• Läs FrameNamn: JAWS läser namnet på de flesta senast uppdaterade Frames. Det här är standardinställningen.

• Flytta Till Frame: JAWS flyttar markören till början på den senast uppdaterade frame. JAWS kommer även ihåg din markörposition före flyttningen; du kan flytta tillbaka till din originalposition genom att trycka (SHIFT+M), tangentkombinationen för Flytta Till Föregående Frame. Om du är i Formulärläge då ramen uppdateras och du har satt alternativet Notera Frame Uppdatering till Flytta Till Frame, kommer JAWS istället att läsa namnet på den senast uppdaterade ramen.

Förändringar som har gjorts genom att använda Ändra JAWS Inställningar trädvy (INSERT+V) lägger till inställningen för alla Webbsidor. Om du vill att det här skall gälla endast för den aktuella Webbsidan som visas, och inte för alla andra sidor som du visar, I sådana fall, använder du istället dialogrutan Personligt anpassade Inställningar, (INSERT+SHIFT+V) för att ställa in alternativ för en individuell Webbsida.

Upptäcker främmande språk i formulärläge

Om det kommer fram text på ett annat språk, i ett formulärfält på en riktigt taggat HTML sida, har JAWS möjlighet att känna igen och byta till det språket när texten läses.   

Ny WHIZWHEEL Spårning

Funktionen för Freedom Scientific’s WHIZWHEELS® har utökats för att möjliggöra spårning av endast Punktmarkören.

• Om du samtidigt trycker ned båda hjulen växlar du från att Spåra Fokus läge till att Spåra Punktmarkör läge.

• Använd det vänstra hjulet för att flytta upp och ner, som man på traditionellt vis använder vänster handen för att följa radposition på en punktsida.  Använd höger hjul för att panorera till vänster och höger utan radbrytning till nästa rad – ingen mera oklarhet om var raden börjar och slutar.

Bättre Prestanda med Microsoft Word

Freedom Scientific har gjort betydande prestandaförbättringar med Microsoft Word 2007, Word 2003, och Word XP genom att omarbeta och uppdatera sättet som JAWS fungerar tillsammans med dessa program. Detta inkluderar effektivisering av skript och interna koder, vilket resulterar i ökad känslighet med total precision vid navigering och redigering av dokument. Både Windows XP användare och Windows Vista användare kommer att få glädje av dessa förbättringar i hastighet och precision utan att missa något i den mest kraftfulla skärmläsarlösningen i både tal och punkt.

Upptäcker Bokmärken då du använder Snabbnavigeringstangenter i Microsoft Word

Med Snabbnavigeringstangenter påslagna (INSERT+Z), kan du nu använda tangenten B för att flytta till nästa bokmärke och tangentkombinationen SHIFT+B för att flytta till föregående bokmärke i ett Word dokument. JAWS annonserar om det inte finns några bokmärken i dokumentet. Tangentkombinationen INSERT+ALT+B öppnar en lista med bokmärken.

Kontrolläsning Indikeras i punktskrift i Microsoft Word

Då du använder punktskrift för att läsa Microsoft Word filer, är nu alternativen för grammatikfel och stavfel tillgängliga i JAWS.

När du har aktiverat ett specifikt kontrolläsningsalternativ, kvarstår det aktivt tills du återställer det.

Notera: När du använder punktskrift, måste du först aktivera alternativet Aktiv Följer Punkten. Det är placerat i Ändra JAWS Inställningar trädvy under gruppen Marköralternativ

i gruppen Punktdisplay. Punkterna 7 och 8 är uppe under det felstavade ordet.

För att aktivera funktionen kontrolläsning, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna Ändra JAWS Inställningar trädvy.

3. Tryck bokstaven P tills du hör JAWS säga, "Punkt kontrolläsning indikera - Stavfel."

4. Tryck MELLANSLAG för att skifta mellan följande alternativ:

• Endast Stavfel

• Endast Grammatikfel

• Både Stavfel och Grammatikfel

• Inga Stavfel eller Grammatikfel (Standardinställning)

5. Stäng Ändra JAWS inställningar trädvy.

Punkttyp Indikeras i punktskrift i Microsoft Word

Funktionen med indikering av Punkttyp introducerades först i JAWS 8.0. Det låter JAWS annonsera olika stilar på punktmarkeringar som kommer fram i ett Word dokument. Samma funktion är nu även tillgänglig i punktskrift så att stilen på Punktmarkeringen nu kan identifieras antingen genom att använda Flercelliga symboler eller en asterisk (*). Som standard, är Punkttyp indikering avaktiverad

Och använder endast asterisk för att symbolisera stilen på punktmarkeringen.

Notera: När du använder punktskrift, måste du först aktivera alternativet Aktiv Följer Punkten. Det är placerat i Ändra JAWS Inställningar trädvy under gruppen Marköralternativ i gruppen Punktdisplay.

För att aktivera funktionen Punkttyp Noteras i Punktskrift, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna Ändra JAWS Inställningar trädvy.

3. Tryck bokstaven P tills du hör JAWS säga, "Punkttyp Notering i Punkt - Av."

4. Tryck MELLANSLAG för att Aktivera den här inställningen. JAWS använder nu Flercelliga symboler för att visa Punkttyper.

5. Stäng Ändra JAWS inställningar trädvy.

Upptäcker stavfel I Microsoft Word

I JAWS 9.0, är Stavningskontrollen en separat funktion som kontrollerar om JAWS träffar på och annonserar felstavade ord medan du läser igenom ett Word dokument.

I föregående utgåvor av JAWS, var stavningskontrollen kombinerad med Grammatikkontrollen. Stavningskontrollen är Avaktiverad som standard.  Om man använder punktskrift, Markeras stavfelen som standard i punkt.

Notera: När du använder punktskrift, måste du först aktivera alternativet Aktiv Följer Punkten. Det är placerat i Ändra JAWS Inställningar trädvy under gruppen Marköralternativ i gruppen Punktdisplay. Punkterna 7 och 8 är uppe under det felstavade ordet.

För att ändra inställningen för stavningskontrollen, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna Ändra JAWS Inställningar trädvy.

3. Tryck bokstaven S tills JAWS annonserar “Stavningskontroll – Av.”

4. Tryck MELLANSLAG för att skifta mellan följande inställningar:

• På: Stavningskontrollen är aktiv.

• På + Räkna: JAWS annonserar antalet stavfel per rad.

• Av: Stavningskontrollen är Avaktiverad (Standardinställning)

5. Stäng dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

Upptäcker grammatikfel i Microsoft Word

I JAWS 9.0, är Grammatikkontrollen en separat funktion som kontrollerar om JAWS träffar på och annonserar grammatikfel medan du läser igenom ett Word dokument. I föregående JAWS utgåvor, var grammatikkontrollen kombinerad med stavningskontrollen. Grammatikkontrollen är Avaktiverad som standard. Om du använder punktskrift, markeras inte grafikfelen som standard i punkt.

För att ändra inställningen för grammatikkontrollen, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna Ändra JAWS Inställningar trädvy.

3. Tryck bokstaven G tills JAWS annonserar “Grammatikkontroll – Av.”

4. Tryck MELLANSLAG för att skifta mellan följande alternativ:

• På: Grammatikkontrollen är Aktiverad.

• På + Räkna: JAWS annonserar antalet grammatikfel per rad.

• Av: Grammatikkontrollen är avaktiverad (standardinställning)

5. Stäng dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

Tal och Ljudscheman i Microsoft Word

Stora framsteg har gjorts i Word’s känslighet och precision när du använder Tal och Ljud Inställningar. Detta verktyg låter dig skapa regler för läsning, som tillexempel att använda olika röster och ljud för att indikera formatering och attribut, när du läser ett Word dokument. Du hänvisas till Speech and Sounds Scheme DAISY book tutorial Freedom Scientific Webbsida för mer information.

Enhet för Mätning i Microsoft Word

JAWS kan nu rapportera PC markörens position och andra relaterade mått genom att använda en enhet för mätning som du anger oberoende på Word dokumentets standard måttenhet. Funktionen Måttenhet låter dig konfigurera JAWS så att JAWS rapporterar markörens position, tabbstoppar, och indrag i den måttenhet som du föredrar. Standardvärdet för denna funktion är i tum.

För att ändra till den måttenhet du föredrar, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna Ändra JAWS Inställningar trädvy.

3. Tryck bokstaven M tills du hör JAWS säga, "Måttenheter - Inställt till Tum."

4. Tryck MELLANSLAG för att skifta mellan följande alternativ:

• Inställt till Tum (Standard)

• Inställt till Pixlar

• Inställt till Mellanslag

• Inställt till Punkter

• inställt till millimeter

• Inställt till Centimeter

5. Stäng Ändra JAWS Inställningar trädvy.

Visa en lista med Inbäddade Objekt kommandon i Microsoft Word

I Word, är nu tangentkombinationen för att Lista Inbäddade Objektkommandon CTRL+INSERT+SHIFT+G. I utgåvor före JAWS 9.0, var det här kommandot för, Välj en Bild att Klicka på.

Annonserar Delade knappar i Microsoft Office Program

JAWS identifierar nu Delade knappar, i både tal och punkt, som är tillgängliga under Microsoft Office Knappen. Office Knappen är placerad i det övre-vänstra hörnet i Microsoft Office 2007 program som tillexempel Word, Excel, Outlook, PowerPoint, och Access. För ett exempel på delade knappar då du använder JAWS, gör följande:

1. I ett Microsoft Office 2007 program, tryck ALT+A för att öppna Office knappen.

2. Tryck PIL NER för att navigera till knappen Skriv Ut. JAWS annonserar Skriv Ut, delad knapp.

3. Gör ett av följande:

Tryck ENTER för att skriva ut, eller tryck MELLANSLAG för att öppna panelen Förhandsgranska och Skriv ut.

Förbättrat stöd för Gmail

De som använder skärmläsare får för närvarande ett meddelande då de använder sidan Gmail, som säger, "Om du använder en skärmläsare, kan du behöva byta till basic HTML för bättre upplevelse". Du får fortfarande detta meddelande när du kör JAWS 9.0, men det är inte längre nödvändigt att följa dessa instruktioner eftersom JAWS nu fungerar med standard Gmail interface, vilket tillhandahåller många förbättringar jämfört med basic HTML sidan.

I JAWS versioner före 9.0, var det nödvändigt att skifta Gmail till sitt basic HTML interface eller använda JAWS markören för att klicka på objekten på sidan som inte har standard länkar. Detta inkluderar Inkorgen, Skickat, Skriva Mail, Skräp, Skapa ett Filter, och så vidare. Med vårt nya stöd för Gmail, visas dessa objekt i länklistan. Du kan även använda PILTANGENTERNA för att flytta till dessa objekt och antingen trycka ENTER för att aktivera dessa eller välja objekt med routing knapparna på din punktdisplay.

Dessutom, Före JAWS 9.0, hade du inte något sätt att se några skrivattribut i skriv meddelandefönstret. Som exempel, du hade inget sätt att se om text var en rubrik eller inte ens om det var en tabell då du var i Formulärläge. Med vårt nya stöd för Webb-baserade rich edit kontroller, kan du lägga till attribut till dina meddelanden som tillexempel fet, kursiv, och understruken genom att använda standard JAWS kommandon i den här editorn. Kommandon för liknande Webb-baserade editorer kan vara annorlunda. Just för tillfället läser JAWS inte status på dessa kontroller när de aktiveras, men du kan använda kommandot för att få teckensnitt information för att se attributet. Det är också möjligt att se formatering som tillexempel listobjekt, både punkt och nummerlistor, rubrik och nivå, och tabell information, även i Formulärläge med både tal och punkt.

Uppdaterade Laptop Layout Tangentkombinationer

Tangentkombinationerna för Håll ned vänster musknapp (CTRL+8) och håll ned höger musknapp (CTRL+9), vilka är tillgängliga när man har valt Laptop tangentbordslayout, har ändrats.

Den nya tangentkombinationen för Håll ned vänster musknapp är CTRL+WINDOWSTANGENTEN+8.

Den nya tangentkombinationen för Håll ned höger musknapp är CTRL+WINDOWSTANGENTEN+9.

Nya Kommandon för Yahoo! Instant Messenger 8.1

Följande JAWS kommandon har lagts till för Yahoo! Instant Messenger 8.1:

ALT+X, där X är 1, 2, 3,...,0, vilket låter dig visa de senaste 10 Yahoo! IM meddelandena. Notera att ALT+1 öppnar det senaste meddelandet, och ALT+0 öppnar det tionde meddelandet.

ALT+NUMERISK 5 snabbt två gånger öppnar en Webblänk som finns i ett Yahoo! IM meddelande.

• När du har en IM konversation, kan du med TABB byta mellan skrivfönstret och panelen där meddelandet visas, och som finns i dialogrutan Instant Message.

Ny Basträning för JAWS 9.0

Basträningen för JAWS 9.0 har helt skrivits om och vid inspelningarna har Windows Vista och Microsoft Office 2007 använts. Den här nya Basträningen, i text och DAISY format med ljudskildringar, är inkluderad på alla program och demo JAWS CD-skivor med början från JAWS 9.0. Den nya Basträningen finns även tillgänglig som en gratis nedladdningsbar fil, i antingen MP3 eller DAISY format från Freedom Scientific JAWS Training Headquarters sida, när den slutliga utgåvan avJAWS 9.0 har publicerats.

Basträningen innehåller 9 timmar med instruktioner, inklusive steg för steg instruktioner och exempel på praktiska dokument, som skall hjälpa dig att få ut det mesta och det bästa av din upplevelse då du använder JAWS 9.0.

JAWS 9 och MAGIC 11

Följande punkter är nya funktioner som laggts till i JAWS, för att förbättra funktionen då du samtidigt kör MAGic.

JAWS Snabbnavigeringstangenter och MAGic Följning har Nu synkroniserats!

Då du kör MAGic 11.0 skärmförstoringsprogram, med JAWS 9.0.552 eller senare, finns det nu en visuell indikering på Webbsidor då du läser eller navigerar med JAWS. Snabbnavigeringstangenter låter dig snabbt och enkelt flytta runt i Webbsidor, Outlook och Outlook Express e-post, Adobe Acrobat PDF filer, JAWS eller MAGic hjälp filer, och varhelst den Virtuella markören är aktiv.  

Följande exempel belyser den här nya funktionen:

• När du läser en Webbsida i Internet Explorer med JAWS och MAGic, och du trycker bokstaven H flyttar du inte bara till nästa rubrik och läser den högt, du får dessutom

en visuell indikering om var på webbsidan du befinner dig.

• Snabbnavigeringstangenten P flyttar dig till nästa stycke och börjar läsa och använder en synkroniserad läsruta för att göra det lättare att veta var JAWS läser. Då du navigerar runt på olika webbsidor, visas en visuell ram runt varje rad som läses.

Seende lärare och synsvaga användare kommer att älska den här nya kombinationen av JAWS och MAGic. Om det inte finns något behov att förstora bilden, ställ då bara MAGic förstoring till 1x, så att en seende användare enkelt kan hitta din plats i ett dokument.

Följande Snabbnavigeringstangenter tillhandahåller visuell följning när JAWS och MAGic körs samtidigt.

Den här tabellen innehåller en lista med Snabbnavigeringstangenter som du kan använda med JAWS 9.0 eller senare och MAGic 11.0 eller senare då de körs samtidigt.

Snabbnavigeringstangent                Beskrivning  

A                                                               Nästa ankare  

B                                                               Nästa knapp   

C                                                              Nästa kombinationsruta 

D                                                              Nästa annorlunda Element

E                                                               Nästa skrivfält

F                                                               Nästa Formulärkontroll

G                                                              Nästa Grafik   

H                                                               Nästa rubrik

(Tryck 1–6 i sifferraden för att gå till nästa rubrik på den nivån).

I                                                                 Nästa objekt i en lista

K                                                               Nästa Platsmärke  

L                                                               Nästa Lista

M                                                              Nästa Frame

N                                                               Hoppa över länkar

O                                                              Nästa Objekt

P                                                               Nästa stycke 

Q                                                              Nästa Citat block

R                                                               Nästa Radioknapp

S                                                               Nästa Element av samma sort

T                                                               Nästa Tabell

U                                                               Nästa obesökta Länk

V                                                               Nästa besökta Länk  

X                                                               Nästa kryssruta

Z                                                               Nästa Avsnitt   

> (Större än)                                            Hoppa över aktuellt Element

< (Mindre än)                                          Hoppa Bakåt till aktuellt Element

Dokumentpresentationsläge Uppdaterat för Användning med MAGic

Funktionen JAWS Dokumentpresentation har uppdaterats så att som standard  använda Förbättrad Visuell Layout läge när både MAGic 11.0 och JAWS 9.0 körs samtidigt. Det innebär att layouten på Webbsidor, tabeller, länkar, och grafiska element är samma i den virtuella bufferten som dessa objekt kommer fram på bildskärmen. Om ett stycke på en Webbsida endast har fyra eller fem ord på varje rad, då är det exakt vad JAWS användare hör då man flyttar upp och ner genom sidan då JAWS och MAGic körs. Om MAGic inte körs, hör JAWS användare längre rader med text som inte alltid är synkroniserade med textlayouten på bildskärmen, vilket är exakt vad JAWS användare har upplevt.

Standardinställningen för att Markera och Kopiera HTML dokument har ändrats. Den är nu Hela Innehållet Använd Onscreen Markeringar istället för Hela Innehållet.

Standardinställningen låter dig markera och kopiera HTML text och element och behålla formateringen precis som den var i HTML dokumentet. Detta innebär att du kan använda tangentkombinationerna SHIFT+PIL UPP eller SHIFT+PIL NER, CTRL+SHIFT+PIL HÖGER eller CTRL+SHIFT+PIL VÄNSTER, och SHIFT+PIL VÄNSTER eller SHIFT+PIL HÖGER för att markera HTML e-post och Internet Explorer objekt som kommer fram på bildskärmen. 

För att öppna alternativet Markera och Kopiera och välja en inställning, tryck INSERT+V då du är i ett HTML dokument. Tryck sedan M  för att navigera till Markera och Kopiera alternativ, och tryck sedan MELLANSLAG för att bläddra igenom inställningarna. Tryck ENTER för att spara förändringarna.

 Åter till startsida