Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

Skumläsning

Skumläsning är ett kraftfullt läs-, sök- och navigeringsverktyg som finns i JAWS 6.0 och senare. Denna finess låter dig snabbt gå igenom långa dokument genom att läsa första raden eller meningen i varje stycke. Alternativt kan du söka efter stycken som innehåller angivna ord eller fraser. I detta avsnitt kommer du att lära dig hur du skumläser en webbsida med JAWS. Du kommer även att lära dig att skapa textregler och använda dem för att skumma webbsidor efter viss information.

OBS:Innan vi börjar den första övningen i detta avsnitt, bör du kontrollera så att dina skumläsningsinställningar är standardinställda. Om du tidigare ändrat dessa inställningar, tryck CTRL+SKIFT+INSERT+PIL NER och kontrollera att radioknappen Läs första raden i varje rad i varje stycke är kryssad innan du går vidare.

Skumläsa ett dokument

Du kan skumläsa en längre webbsida för att få en överblick över innehållet och söka efter stycken eller avsnitt som innehåller viss information.

ÖVNING: Följ nedanstående instruktioner för att prova att skumläsa en text på Internet med JAWS.

 1. Öppna exempelsidan Freedom Scientifics Mjukvarulösningar och tryck CTRL+HOME för att komma överst på sidan.
 2. Tryck CTRL+INSERT+PIL NER för att starta skumläsning. JAWS läser den första raden i varje stycke på sidan.
 3. Du kan ändra dina inställningar för skumläsning så att JAWS läser första meningen i varje stycke istället för första raden. Innan du gör detta, tryck CTRL+HOME för att flytta till överst på sidan.
 4. För att ändra dina inställningar för skumläsning, tryck INSERT+F2, välj "Skumläsningsverktyg" och tryck ENTER.

JAWS Tips:Alternativt kan du använda kortkommandot CTRL+SKIFT+INSERT+PIL NER för att visa dialogrutan för Skumläsning.

 1. I området Ange regeltyp:, använd PIL NER för att välja radioknappen Läs första meningen i varje stycke.
 2. Tryck ALT+S för att aktivera knappen Starta Skumläsning för att börja skumläsa. Notera att JAWS nu läser den första meningen i varje stycke.

Visa summering av skumläsning

JAWS kan visa en summering av den aktuella sidan i resultatvisaren. Denna summering innehåller all den text du kan höra om du började skumläsa från din aktuella position med dina aktuella inställningar. Varje segment av texten är en länk. Du kan flytta till ett segment och trycka ENTER för att hoppa till dess position i dokumentet. När du skapat en summering är den tillgänglig tills du skapar en annan, även om du byter till ett annat dokument eller program.

JAWS Tips:Du kan plocka fram den senaste summeringen du skapat genom att trycka WINDOWS+INSERT+PIL NER.

ÖVNING: Öva på att skapa och använda skumläsningssummeringen. Följ nedanstående steg:

 1. Öppna exempelsidan Freedom Scientifics Mjukvarulösningar och tryck CTRL+HOME för att komma överst på sidan.
 2. Tryck INSERT+F2, välj "Skumläsningsverktyg" och tryck ENTER.
 3. Knappen Skapa summering är standardknapp i dialogrutan för skumläsning, så tryck bara ENTER för att skapa en summering.
 4. JAWS visar en summering av sidan i resultatvisaren. Använd piltangenterna för att utforska texten i resultatvisaren. Notera att JAWS infogar ett nummer framför varje mening eller rad i summeringen.
 5. Flytta till rad nummer fem, vilken borde läsa "Produkt: FSReader," och tryck ENTER. JAWS flyttar dig direkt till den raden på sidan.
 6. Tryck ALT+TABB för att flytta tillbaka till resultatvisarens summering igen.
 7. Flytta till rad nummer sju, vilken borde läsa "Produkt: OpenBook," och tryck ENTER. JAWS flyttar dig direkt till den raden på sidan igen.
 8. Just nu, tryck ALT+TABB för att flytta tillbaka till resultatvisaren, och stäng den sedan genom att trycka ALT+F4.

Skapa och använda textregler

Så här långt har du använt funktionen skumläsning till att läsa första raden eller meningen i varje stycke. Men du kan även skapa en textregel för att hitta speciella ord eller fraser på sidan. JAWS söker sedan igenom dokumentet efter alla rader, meningar eller stycken (beroende på din inställning) som innehåller den texten. Textregler sparas och kan återanvändas i vilket dokument som helst och oberoende av program.

ÖVNING: Gör följande för att skapa en textregel som du kan använda senare för att skumläsa sidan Freedom Scientifics Mjukvarulösningar.

 1. Öppna exempelsidan Freedom Scientifics Mjukvarulösningar och tryck CTRL+HOME för att komma överst på sidan.
 2. Tryck INSERT+F2, välj "Skumläsningsverktyg" och tryck ENTER.
 3. I området Ange regeltyp:, använd piltangenterna för att välja radioknappen Textregler för läsning.
 4. Tryck TABB för att flytta till nästa kontroll. Fokus hamnar i kombinationsrutan Regler historik. Om du inte har skapat några regler tidigare, är det enda valet här <Ny>. Om du har skapat regler tidigare, kommer det att vara mer än ett val i denna kombinationsruta. Tryck nu TABB för att flytta till nästa kontroll.
 5. I skrivrutan Textsökning mönster, skriv in det ord du vill söka efter. I denna övningen skriv "produkt".
 6. Tryck ENTER för att aktivera standardknappen som är Skapa summering.
 7. JAWS hittar alla rader som innehåller termen "produkt" och visar dem i resultatvisaren. Notera hur detta snabbt låter dig veta vilka produkter som listas på denna sida.
 8. Använd piltangenterna för att flytta till nummer ett, vilken innehåller "Produkt: JAWS för Windows" och tryck ENTER. JAWS flyttar dig till början av det avsnitt på sidan som handlar om JAWS.
 9. Tryck ALT+TABB för att flytta tillbaka till resultatvisaren, och tryck sedan ESC för att stänga den just nu.

Ändra textregler

ÖVNING: I den här övningen, kommer du att skapa en andra textregel.

 1. Tryck INSERT+F2, välj "Skumläsningsverktyg" och tryck ENTER.
 2. Om du just gjorde förra övningen hamnar fokuset direkt i kombinationsrutan Regler historik. Kontrollera så att textregeln du skapade ("Produkt") är vald i kombinationsrutan Regler historik. Tryck TABB för att flytta till skrivrutan Textsökning mönster.
 3. I textrutan Textsökning mönster, skriv över den existerande texten och skriv in ordet "JAWS" istället.
 4. Tryck ENTER för att aktivera knappen Skapa summering. Skumläsningens summering visar de rader som innehåller ordet JAWS. Du bör ha fått fyra träffar.
 5. När du slutat utforska summeringen från skumläsningen, tryck ESC för att stänga resultatvisaren.

Ändra enhet för läsning

I de tidigare övningarna har JAWS läst varje rad som innehåller söktermen.

ÖVNING: Ändra dina inställningar för skumläsning så att JAWS läser första meningen eller hela stycket istället.

 1. Öppna exempelsidan Freedom Scientifics Mjukvarulösningar och tryck CTRL+HOME för att komma överst på sidan.
 2. Tryck INSERT+F2, välj "Skumläsningsverktyg" och tryck ENTER.
 3. I området Använd regeltyp, se till att radioknappen Textregler för läsning är vald. Kontrollera så att textregeln du skapade ("JAWS") är vald i kombinationsrutan Regler historik.
 4. Tryck TABB för att flytta till kombinationsrutan Läs objekt och välj "Meningar innehåller textregel".
 5. Tryck ENTER för att skapa en summering av skumläsningen. Notera att summeringen nu innehåller hela mening med ordet "JAWS".
 6. När du har läst klart resultatet, tryck ESC för att stänga resultatvisaren.

Ta bort en regel

När du slutat använda en regel kan du ta bort den.

ÖVNING: Gör så här för att ta bort den övningsregel du skapat:

 1. Tryck INSERT+F2, välj "Skumläsningsverktyg" och tryck ENTER.
 2. I kombinationsrutan Regler historik, välj den textregel du skapat för att söka efter ordet JAWS.
 3. Tryck TABB för att flytta till knappen Ta bort regel och tryck MELLANSLAG.
 4. Flytta till knappen Stäng och tryck MELLANSLAG.

Utöver knappen Ta bort regel finns det även en knapp för att Ta bort alla regler.

Skapa nya regler

Regler du skapar sparas automatiskt av JAWS. Namnet på regeln är normalt samma text som du använder i sökningen. När du skapat en regel, kontrollera följande så att du inte skriver över en befintlig regel:

Avancerade textregler

Du kan skapa mer avancerade textregler som använder "och/eller" eller andra logiska uttryck. Till exempel, om du bara vill söka efter text som innehåller två eller flera ord, skriv ".*" mellan varje ord (det är en punkt följd av en asterisk utan några mellanslag emellan). Till exempel kan du använda följande uttryck för att söka efter textenheter som innehåller både ordet "JAWS" och ordet "MAGic":

JAWS.*MAGic

OBS: Kryssrutan Använd fast uttal är normalt okryssad för enkla textsökningar. Ett reguljärt uttryck är en söksträng som använder speciella tecken för att hjälpa dig att söka och hitta text som stämmer med sökmönster. För att använda mera avancerade sökningar kan du behöva kryssa i denna kryssruta.

Om du endast vill söka efter textenheter som innehåller något av angivna ord, separera varje ord med "|" (det är ett vertikalt streck utan några mellanslag mellan orden). Till exempel kan du använda följande uttryck för att söka efter textenheter som innehåller antingen ordet "JAWS" eller ordet "MAGic":

JAWS|MAGic

Ännu mer avancerade uttryck är möjliga. Till exempel kan du använda följande uttryck för att söka efter textenheter som innehåller något år som börjar på "19":

19\d{2}\s

JAWS Tips: För mer information om att skapa ett komplext uttryck som detta, läs i avsnittet Regular Expression Language Elements i MSDN® Biblioteket.

Sökning efter färger och attribut

ÖVNING: Välj radioknappen Använd regler för attribut och färger för läsning i området Använd regeltyp för att skapa regler som söker efter färger eller attribut.

Exempeldokumentet Freedom Scientifics Mjukvarulösningar har en del röd text och en del text med attributet fetstil för övning. Se till att du står i början av dokumentet genom att trycka CTRL+HOME. Om du inte redan har dokumentet öppet, öppna det nu.

 1. Öppna dialogrutan för skumläsning igen om den är stängd.
 2. Flytta till radioknapparna för Använd regeltyp och se till att den fjärde, Använd regler för attribut och färger för läsning är markerad genom att trycka PIL NER för att flytta till den.
 3. Tryck TABB för att flytta till kombinationsrutan Regler historik. Den ska säga Ny. Om inte, tryck HOME för att hitta det överst i listan. Tryck TABB för att flytta genom de nya valen som har blivit tillgängliga.
 4. Du kommer till kombinationsrutan Textfärg. Standard bör vara stjärna eller asterisk.
 5. Nästa kontroll är kombinationsrutan Bakgrundsfärg. Även här bör standard vara stjärna eller asterisk. Tryck TABB igen.
 6. Nu börjar du arbeta genom en serie av kryssrutor för olika attribut, som alla är utan kryss som standard. Tryck TABB för att flytta genom alla. Kom ihåg att när du börjar leta efter attribut, är resultaten kumulativa. Med andra ord, om du kryssar i fetstil och understrykning, är det endast text som är BÅDE fet och understruken samtidigt, som sökningen gäller.
 7. Fortsätt att trycka TABB tills du kommer till kombinationsrutan för Textfärg igen. I denna kombinationsruta, tryck bokstaven R så bör du hamna på röd.
 8. Tryck TABB igen så kommer du till kombinationsrutan för bakgrundsfärg. Om du inte letar efter en speciell bakgrundsfärg, lämna denna med stjärnan för valfri bakgrund. Så nu kommer sökningen du arbetar med att hitta röd text på valfri bakgrund.
 9. Du kan fortsätta att trycka TABB för att flytta genom resten av kontrollerna, men den enda du behöver för denna övning är kombinationsrutan Enhet för läsning. Tryck kortkommandot ALT+B för att hoppa dit direkt. Ställ in den till Mening för denna regel.
 10. Tryck ENTER för att starta summeringen. Utforska den när den är färdig. Hörde du något om att sex träffar hittades?

När du är klar, tryck ESC för att lämna summeringen. För mer information om skumläsning med JAWS, läs den engelska XTra DAISY-boken om Skumläsning. Du hittar den på Training Downloads Web page. Se till så du laddar ner lämplig DAISYbok för användning med antingen JAWS eller MAGic.