Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

Tal och Ljudscheman

Har du någon gång velat höra saker annorlunda, kanske öka hastigheten på läsningen? Eller du kanske vill höra saker som du kan missa men som du kan läsa bara du vet att de är där? Om en knapp, kryssruta eller annan kontroll i en webbsida kunde identifieras med en annan röst, istället för att använda extra tal, betyder det att du får mindre att lyssna till.

Tal- och ljudscheman låter dig använda röster, läst text eller ljud för att identifiera olika element på webbsidor, dialogrutor och dokument. Till exempel kan du använda olika toner från ett piano för att indikera olika rubriknivåer. Du kan även koppla tal eller ljud till ett specifikt attribut som HTML- eller textattribut i ett ordbehandlingsdokument. Många webbside-element har både ALT- och TITLE-attribut. JAWS läser ALT-etiketten som standard, men du kanske aldrig får veta att en titel är tillgänglig. Kanske skulle titeln ge dig mer information. Alternativt kan du vilja att JAWS markerar fetstil i ett dokument genom att läsa den med en mörkare röst. När du använder Tal- och ljudscheman för att ändra hur JAWS läser information, kan du spara dina inställningar som ett schema som du kan använda när som helst. Du kan även enkelt byta mellan scheman.

JAWS Tips:För att byta aktivt schema, tryck INSERT+ALT+S. Använd piltangenterna för att välja ett nytt schema och tryck ENTER. Detta schema förblir det aktiva schemat tills du ändrar det igen.

ÖVNING: Utforska dialogrutan Välj ett Schema.

 1. Tryck INSERT+ALT+S.
 2. Tryck PIL UPP eller PIL NER för att utforska valen i listan.
 3. Kontrollera att Classic är det som du har valt innan du trycker ENTER för att stänga dialogrutan och gå vidare i denna lektionen.

För att öppna dialogrutan ändra schema gör följande:

 1. I Internet Explorer, tryck INSERT+F2.
 2. Välj Inställningscenter och tryck ENTER.
 3. Tryck CTRL+SHIFT+D för att ladda JAWS standardinställningar.
 4. Fokus är i sökfältet. Skriv in "aktivt tal och ljudschema" utan citattecknen.
 5. Tryck PIL NER för att flytta till "aktivt tal och ljudschema" i det filtrerade resultatet i trädvyn i Inställningscenter. Du kan byta schema här genom att trycka MELLANSLAG. Inställningscenter har två sidor. Till vänster är trädvyn och till höger är inställningsfönstret. Allt eftersom du flyttar igenom trädvyn, kan en seende användare samtidigt följa markörförflyttningar genom att använda Inställningsfönstret.
 6. Tryck F6 för att flytta från trädvyn till inställningsfönstret. Det är nödvändigt när du skriver i ett skrivfält eller skrivläge rotationsruta. Fokus skall vara på Aktivt tal och ljudschema kombinationsruta. Classic kommer att vara valt här såvida du inte har bytt schema tidigare än nu.
 7. Tryck TABB. Fokus flyttas till det skrivskyddade textfältet för schemabeskrivning.
 8. Tryck TABB igen. Fokus flyttas till knappen ändra scheman.
 9. Tryck TABB en gång till och fokus flyttas tillbaka till Aktivt tal och ljudschema kombinationsruta. Kontrollera så att Classic är valt här innan du går vidare.
 10. Tryck nu F6 för att gå tillbaka till trädvyn. Fokus flyttas tillbaka till noden aktivt tal och ljudschema i trädvyn. Tryck inte MELLANSLAG just nu. Om du trycker MELLANSLAG här kommer det medföra att objekt i kombinationsrutan ändras.
 11. Tryck PIL NER för att flytta till schemabeskrivning. Noterade du hur trädvyn motsvarar kontrollerna i inställningsfönstret?
 12. Tryck PIL NER igen för att flytta till ändra scheman i trädvyn.
 13. Tryck nu MELLANSLAG här och dialogrutan ändra scheman öppnas.

Flytta nu vidare till nästa sektion där du kommer att skapa ett nytt schema.

Skapa ett nytt schema

Ett schema är en samling av inställningar som du sparar som en enda grupp. Du kan använda dessa scheman för att snabbt anpassa dina JAWS tal- och ljudinställningar. Du kan byta mellan scheman snabbt. Vissa exempel kan innehålla scheman för följande situationer:

ÖVNING: Använd JAWS för att skapa ett nytt schema genom att följa stegen nedan. Om du redan har dialogrutan ändra scheman öppen, gå vidare till steg åtta nedanför:

 1. I Internet Explorer, tryck INSERT+F2.
 2. Välj Inställningscenter och tryck ENTER.
 3. Tryck CTRL+SHIFT+D för att ladda JAWS standardinställningar.
 4. Fokus är i sökfältet. Skriv in "aktivt tal och ljudschema" utan citattecknen.
 5. Tryck PIL NER för att flytta till ändra scheman i trädvyn.
 6. Tryck nu MELLANSLAG här och dialogrutan ändra scheman öppnas.
 7. I kombinationsrutan aktivt tal och ljudschema, se till så att Classic är valt innan du fortsätter med övningen. Om den inte är vald, tryck på C det antal gånger som behövs för att flytta genom scheman som börjar på C för att hitta det.
 8. Tryck TABB för att flytta igenom dialogrutan och välj knappen skapa nytt Schema. En flerflikig dialogruta Namnlös - Ändra schema öppnas med fokus på fliken Generellt. Markören är i skrivrutan för schemabeskrivning. Textbeskrivningen från schemat classic är markerat där.
 9. I detta fallet, skriv någonting som "Mitt nya schema".
 10. Tryck TABB för att flytta till knappen Ok, och aktivera den med ett MELLANSLAG. Dialogrutan för Spara som kommer upp.
 11. Ge det nya schemat ett namn, som "Mitt testschema" och tryck ENTER. Fokus återvänder till dialogrutan ändra scheman, med fokus på knappen skapa nytt Schema.
 12. Tryck ALT+S för att spara aktuella schema.
 13. Tryck TABB för att flytta till knappen Ok, och tryck MELLANSLAG för att aktivera den. Detta stänger dialogrutan ändra scheman, och återställer fokus till trädvyn i JAWS Inställningscenter.
 14. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Förändringarna utförs och sparas. Inställningscenter stängs.

ÖVNING: Dialogen Ändra schema är en flersidig dialogruta som består av flera olika flikar. I nästa övning kommer du att gå igenom dialogrutan mer i detalj genom att använda det schema du precis skapat. Du kommer att använda flikarna i dialogen Ändra schema för att koppla tal eller ljud till nästan vilket du vill av de element JAWS kan känna igen.

 1. Öppna dialogrutan ändra scheman igen:
 2. Om du fortsätter denna övning direkt efter föregående övning, kommer ditt nya schema att vara det aktiva schemat i listan Välj schema. Om inte, leta upp det i listan med tillgängliga scheman innan du går vidare.
 3. Tryck TABB för att flytta till och MELLANSLAG för att aktivera knappen Ändra markerat schema. Du är nu i dialogen Ändra schema för ditt nya schema i fliken Generellt där du nyss matade in en beskrivning. Du kan anpassa denna text när som helst genom att upprepa de steg du får här:
 4. Tryck CTRL+TABB för att flytta till fliken Kontrollens typ.
 5. Använd PIL UPP och PIL NER för att utforska listan med kontrolltyper. Notera att alla kontroller är inställda till Säg kontrolltyp med normal röst.
 6. Denna gång, fortsätt att trycka CTRL+TABB och utforska alla flikar i denna dialogruta. Det finns flikar du kan använda för att ändra JAWS sätt att läsa kontroll status, attribut, typsnitt, textstorlek, färger, indrag, HTML attribut och mer. Till slut kommer du tillbaka till fliken Generellt.
 7. Om du tänker fortsätta med följande instruktioner kan du lämna denna dialogruta öppen. Om inte, välj knappen Avbryt och fokus återvänder till JAWS Inställningscenter.
 8. Tryck TABB för att flytta till antingen knappen OK för att spara ändringar eller knappen Avbryt för att kasta eventuella ändringar. Aktivera knappen med MELLANSLAG. Förändringarna utförs och sparas, eller inte, beroende på vilken knapp du väljer. Inställningscenter stängs.

Koppla ljud till HTML-element

Du kanske kommer ihåg den tidigare övningen i Surfa på i lektionen Hantera svåra sidor. Där fanns det en länk till JAWS Utbildningshögkvarter, som hade en länk i förgrunden och ett titelattribut i bakgrunden. Om du inte vetat att titelattributet var där, skulle du antagligen aldrig hitta och läsa den extra information som skaparen av sidan velat erbjuda.

ÖVNING: I detta avsnitt kommer du att ändra ditt schema så att det kopplar ett ljud till ett HTML-element som ett titelattribut. Till att börja med, öppna dialogrutan ändra scheman, om nödvändigt, och se till så att du väljer det schema du skapade. Välj sedan knappen Ändra schema och gör så här:

 1. Tryck CTRL+TABB tills du kommer till fliken HTML. Det finns redan flera olika HTML-element som JAWS identifierar listade här.
 2. Tryck PIL NER för att utforska denna lista. Upptäckte du att Title inte är med på listan? Nå, då lägger vi till det.
 3. Tryck TABB för att flytta till knappen Lägg till, och aktivera den med ett MELLANSLAG. Alternativt kan du även trycka snabbkommandot ALT+L för att aktivera knappen Lägg till utan att behöva flytta till den först.
 4. Skriv ordet title i skrivrutan Lägg till HTML-element.
 5. Tryck ENTER för att aktivera knappen Nästa. En dialogruta Välj beteende dyker upp och frågar om du vill att objektet ska läsas eller ett ljud ska spelas när ett titelattribut dyker upp på en webbsida.
 6. Tryck PIL NER för att flytta till radioknappen Spela ljud.
 7. Tryck ENTER för att aktivera knappen Nästa. Dialogrutan Välj ljud dyker upp med en lista med över hundra ljud som följer med JAWS.
 8. Tryck ALT+S eller MELLANSLAG för att lyssna på vilket ljud du vill i listan när du trycker PIL UPP eller PIL NER för att flytta genom listan.

OBS: Om du vill höra ett ljud när du samtidigt lyssnar till tal, som text som läses på en webbsida, ska ljudet vara högt och tydligt tillräckligt för att höras.

 1. I denna övning, tryck M tills du kommer till ljudet MetalDing.wav. Tryck ALT+S för att höra en uppspelning av detta ljud. När du lyssnat på ljudet, tryck ENTER. Dialogrutan Välj ljud stängs och fokus återvänder till dialogrutan Ändra schema. Notera att du nu har en regel definierad för titel som innehåller "title, spela ljud, MetalDing.wav" i listan med attribut som JAWS nu kommer att leta efter. Du kan trycka INSERT+PIL UPP för att läsa om objektet i listan.
 2. Tryck TABB för att flytta till knappen Ok, och aktivera den med ett MELLANSLAG. Fokus återvänder till knappen Ändra markerat schema i dialogrutan ändra schema.
 3. Tryck ALT+S för att aktivera knappen spara aktuella schema.
 4. Tryck TABB för att flytta till knappen Ok, och aktivera den med ett MELLANSLAG. Fokus återvänder till JAWS Inställningscenter.
 5. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Förändringarna utförs och sparas. Inställningscenter stängs.
 6. Byt till ditt testschema. Tryck INSERT+ALT+S och leta upp det i listan. När du har hittat det i listan, tryck ENTER för att stänga dialogrutan Välj ett schema.
 7. Raden under denna har samma typ av länk med både en skärmtext och ett titelattribut som det fanns på sidan i lektionen Hantera svåra sidor. Tryck PIL NER för att flytta till länken. Du kommer att höra länkens text läsas och att ljudet MetalDing.wav spelas.

JAWS Utbildningshögkvarter

Nu när du hörde ljudet MetalDing spelas, vet du att det utöver länkens text som är synlig på skärmen även finns ett titelattribut för denna länk. Denna titel är inte synlig på skärmen, men du vet att den finns där. Kommer du ihåg hur du tillfälligt ändrade JAWS så att titelinformationen läses istället för skärmtexten för denna länk?

ÖVNING: Följ stegen nedan för att ändra JAWS för att läsa titelinformation.

 1. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan Snabbinställningar. Fokus är i sökfältet.
 2. Skriv textlänkar i sökfältet. Snabbinställningar filtrerar ut allt som inte matchar söktermen.
 3. Tryck PIL NER tills du kommer till "Textlänkar - Skärmtext".
 4. Tryck MELLANSLAG för att skifta tills du hör "Textlänkar - Titel".
 5. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Dialogrutan Snabbinställningar stängs.
 6. Läs nu länken igen.
 7. Öppna JAWS länklista med INSERT+F7 och observera att titeln nu dyker upp även här.
 8. Tryck ESC för att stänga listan med länkar när du är klar.

OBS: Kom ihåg att repetera stegen här ovanför och ändra tillbaka JAWS till Visa Textlänkar med skärmtext när du är klar.

Experimentera med de andra HTML-elementen som finns i dialogrutan Ändra scheman. Du kan koppla ljud till rubriker, formulärfält, grafik, frame, image map, tabeller och mera.

Ignorera HTML Attribut

Men om du inte vill höra några attribut som JAWS läser på webbsidor? Till exempel vill du kanske inte höra JAWS säga "VidMusÖver" när du kommer till en VidMusÖver länk. JAWS har också möjligheten att ignorera HTML attribut.

ÖVNING: För att ignorera ett HTML-attribut, gör så här:

 1. I dialogrutan Ändra schema välj det schema du vill ändra. Aktivera sedan knappen Ändra markerat schema.
 2. Tryck CTRL+TABB för att flytta till fliken HTML. Denna flik innehåller en lista med HTML-attribut som redan har definierats. OnMouseOver är ett av dessa. I denna övning, tryck PIL NER tills du valt "OnMouseOver" i listan.
 3. Tryck TABB för att komma till en grupp radioknappar för beteende. Tryck PIL NER för att flytta till och markera radioknappen Ignorera.
 4. Tryck TABB för att flytta till knappen Ok, och aktivera den med ett MELLANSLAG. Fokus återvänder till knappen Ändra markerat schema i dialogrutan ändra schema.
 5. Tryck ALT+S för att spara aktuella schema.
 6. Tryck TABB för att flytta till knappen Ok, och aktivera den med ett MELLANSLAG. Fokus återvänder till JAWS Inställningscenter.
 7. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Förändringarna utförs och sparas. Inställningscenter stängs.

Skapa ett schema för att läsa text med fetstil med röstalias Fetstil röst

ÖVNING: I denna övning kommer du att skapa ett schema som letar efter text med fetstil och läser den med en annan röst.

Du kan använda röstalias för att JAWS ska notera ett speciellt objekt, attribut eller status med en annorlunda röst. I detta avsnitt kommer du att koppla en röstalias till text i fetstil. Till att börja med, öppna dialogrutan Ändra schema och gör sedan följande:

 1. I kombinationsrutan Välj schema väljer du det schema du skapade tidigare, och väljer sedan knappen Ändra markerat schema.
 2. Tryck CTRL+TABB tills du kommer till fliken Attribut. Du är i en lista med attribut. Denna lista innehåller en definition för standardinställningar, vilken är inställd på att ignorera attribut och en del andra definitioner som skapats av Freedom Scientific.
 3. Tryck ALT+L för att välja knappen Lägg till. En dialogruta Lägg till Attribut öppnas med en lista med kryssrutor som du kan välja för olika attribut som fetstil, understrykning, kursivt med mera.
 4. Tryck MELLANSLAG för att välja kryssrutan Fetstil. Om du vill så prova även andra objekt som man kan kryssa i, men i denna övningen ska endast fetstil vara ikryssad. När du är klar, välj Nästa. Dialogrutan med radioknappar för Välj beteende dyker upp.

OBS: Om du kryssar i flera val här måste ALLA finnas i samma text för att det ska stämma med vad du letar efter. Med andra ord, om du väljer både fetstil och understruken, måste texten ha båda attributen för att stämma med regeln. Om du vill leta efter ANTINGEN fet stil ELLER understrykning, ska du skapa en separat regel för var och en av dem.

 1. Tryck PIL NER för att flytta till och välja radioknappen Säg objekttext med röst, och välj sedan Nästa. Dialogrutan Välj Röstalias dyker upp med en lista med över trettio olika röstalias som Freedom Scientific redan har skapat.
 2. Använd piltangenterna för att välja röstalias FetstilRöst, och tryck sedan ENTER för att aktivera knappen Ok.
 3. Tryck TABB för att flytta till knappen Ok, och aktivera den med ett MELLANSLAG. Fokus återvänder till knappen Ändra markerat schema i dialogrutan ändra schema.
 4. Tryck ALT+S för att spara aktuella schema.
 5. Tryck TABB för att flytta till knappen Ok, och aktivera den med ett MELLANSLAG. Fokus återvänder till JAWS Inställningscenter.
 6. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Förändringarna utförs och sparas. Inställningscenter stängs.

Du kan behöva byta till ditt nya schema för att testa ditt röstalias. Tryck ALT+INSERT+S för att öppna dialogrutan Välj ett schema. Om ditt schema inte är valt, rulla upp eller ner för att välja ditt schema. Testa det genom att läsa några rader text på denna sida som har text i fetstil. JAWS kommer att läsa dessa ord med en mörkare röst. Detta gör det mycket enkelt att avgöra exakt vilket ord som visas i fetstil.

Tal och Ljud inställningar träningsläge

Från och med JAWS 5.1 hjälper träningsläget dig att bekanta dig med hur det aktiva schemat använder ljud för att ge information. När träningsläget är på, säger JAWS detaljerad information för objekt, status och attribut tillsammans med ljud kopplat till dem i det aktiva schemat. Du hör ljudet, och sedan ger JAWS samma information som du hör om du använder schemat Classic.

JAWS Tips: Träningsläge ger även information för objekt, status och attribut som det aktiva schemat ignorerar.

Eftersom ljudkopplingar som är gjorda av den som skapade schemat inte alltid är uppenbara, kan träningsläget hjälpa dig att avgöra funktionen för varje ljud. Till exempel, om ett schema använder två olika ljud för att indikera statusen för en kryssruta, kan du kanske inte avgöra vilket ljud som indikerar att kryssrutan är kryssad. När träningsläget är på, spelar JAWS ljudet och säger sedan "kryssad" eller "inte kryssad".

För att slå på eller av träningsläget:

 1. Tryck INSERT+ALT+S.
 2. För att slå på träningsläget, välj "Tal och ljud träningsläge på" och tryck ENTER. För att slå av träningsläget, välj "Tal och ljud träningsläge av" och tryck ENTER.

OBS:Om du använder JAWS 5.1 eller senare kan du använda Inställningspaketeraren för att dela ditt schema med andra JAWS-användare. För mer information om detta program, se avsnittet om att använda Inställningspaketeraren senare i Surfa på.