Gå direkt till textinnehållet
Freedom Scientific - till startsidan

Vad är nytt i JAWS 2024

Publicerad: 25/10

Ansikte i fokus

Videosamtal har blivit en form av standardkommunikation i arbetslivet, i skolor samt för personliga relationer. Innan du går med i ett videosamtal så vill du försäkra dig om att dina inställningar är rätt och att kameran är korrekt fokuserad på dig. Den nya funktionen Ansikte i fokus hjälper till med detta genom att meddela dig om viktiga visuella detaljer såsom:

 • Är mitt ansikte centrerat i vyn?
 • Tittar jag rakt mot kameran?
 • Är belysningen tillräcklig?
 • Finns det ytterligare objekt i bild??

För att aktivera Ansikte i vy, tryck det skiktade kommandot INSERT+MELLANSLAG följt av F och sedan O. När det är aktiverat så övervakar Ansikte i vy kontinuerligt ditt ansiktes position samt ljusnivån. Om något förändras, såsom att du lutar ditt huvud åt vänster eller höger eller att ljuset minskar, så meddelas du automatiskt.

Observera: Ansikte i fokus är för närvarande inte tillgängligt under ett pågående videosamtal eftersom det behöver fullständig tillgång till kameran.

Medan Ansikte i fokus är aktivt så är följande skiktade kommandon tillgängliga:

 • Välj en annan kamera (i fall flera kameror är tillgängliga): INSERT+MELLANSLAG, F, C. När du är på kameraskiktet, använd PIL UPP eller PIL NER för att bläddra mellan dina kameror och tryck ESC för att gå ur skiktet när du har valt den som du vill använda.
 • Läs upp detaljerad beskrivning, inklusive nuvarande ansiktsposition och ljusnivå: INSERT+MELLANSLAG, F, D.
 • Säg aktuell ljusnivå: INSERT+MELLANSLAG, F, L.
 • Läs upp bakgrundsbeskrivning: INSERT+MELLANSLAG, F, P.
 • Justera tillförlitlighetsnivån: INSERT+MELLANSLAG, F, U.

Observera: Kommandot INSERT+MELLANSLAG, F, P är utformat för att identifiera potentiella objekt i din bakgrund genom att använda Smart bildtolkning. Det är dock viktigt att förstå att resultatens exakthet kan variera. Även om bakgrundsbeskrivningarna kanske inte alltid är väldigt precisa så är avsikten att ge tips på vad som finns inom din kameras vy.

När du har kontrollerat att ditt ansikte är korrekt centrerat i kameravyn och att ljusnivån är bra, tryck INSERT+MELLANSLAG, F, O för att slå av Ansikte i fokus innan du startar ditt videosamtal.

Delad punktskrift

Den nya funktionen Delad punktskrift i JAWS 2024 ger användare av punktdisplayer kraftfulla nya funktioner, inklusive möjligheten att visa innehåll från olika ställen på samma punktrad genom att använda en av flera typer av vyer. När en delad punktskriftsvy är aktiv så delas din punktdisplay upp i två halvor eller regioner. Dessutom visas två vertikala streck mellan de två regionerna för att visa åtskiljnaden. Användningen av funktionen Delad punktskrift är inte begränsad till displayer med en viss storlek. Den kommer att fungera med punktdisplayer av vilken längd som helst men att använda den på mindre displayer kan vara mindre fördelaktigt.

För att aktivera en delad punktskriftsvy, tryck ALT+INSERT+V för att öppna den nya dialogrutan Välj punktskriftsvy. Användare av Focus-punktdisplayer kan också trycka VÄNSTER SKIFT+PUNKTERNA 1-2-7. När denna dialogruta öppnas så hamnar du i en lista över tillgängliga vyer. Välj den som du vill använda och välj OK. Den aktiva vyn förblir aktiv under den nuvarande JAWS-sessionen. Omstart av JAWS gör att du återgår till de standardinställningar som gällde innan du aktiverade en specifik vy.

Som standard, när en delad vy är aktiv, så visas din nuvarande placering i den vänstra regionen medan resultatet av den aktiva vyn visas i den högra regionen. Om du vill ändra detta, öppna dialogrutan Välj punktskriftsvy igen och välj knappen Kasta om delningen.

De följande avsnitten beskriver varje tillgänglig delad vy.

Ingen delning

JAWS skickar innehåll till punktdisplayen som det alltid har gjort genom att använda hela displayens längd för den aktuella raden. Detta är standardinställningen.

Buffrad text

Den här vyn sparar texten vid din nuvarande position och placerar den i en buffert som visas på den högra halvan av den delade raden. När bufferten är skapad så kan du navigera till ett annat ställe i det aktuella dokumentet och även växla till ett helt annat dokument medan din buffrade text förblir tillgänglig. Till exempel kan du buffra lite text på en webbsida, ALT+TABBA till ett öppet dokument i Word eller Anteckningar, och din buffrade text förblir tillgänglig i region två på din display.

Andra exempel på när du kan använda vyn buffrad text inkluderar:

 • Snabbt jämföra information från två källor.
 • Behålla ett textblock eller en sifferserie tillgänglig för att enkelt kunna refereras till, så att du inte måste komma ihåg den.
 • Behålla en examensuppgift eller matematisk ekvation lättåtkomlig medan du skriver ett svar, om svaret behöver placeras på ett annat ställe än frågan.
 • Behålla text tillgänglig medan ett ämne efterforskas.

För att navigera i den buffrade texten, använd Höger NAV-vickknapp för att panorera och Höger Vickknapp för att förflytta radvis. För att markera någon del av den buffrade texten i region 2 för att kopiera och klistra in den i ett dokument (detta inkluderar även buffrade matematiska uttryck i Word-dokument), tryck på en SKIFT-knapp tillsammans med en Cursor Routing-knapp i början av texten som du vill ha och sedan en gång till där du vill avsluta markeringen. Precis som när du markerar text i ett vanligt dokument så indikeras markeringen med punkterna 7 och 8. När den buffrade texten är markerad så kopieras den automatiskt till klippbordet. Du kan sedan växla till ett dokument och utföra standardkommandot CTRL+V för att klistra in.

Som standard buffrar den här vyn det nuvarande stycket. För att ändra vilken text som buffras, öppna dialogrutan Välj punktskriftsvy, försäkra dig om att Buffrad text är valt i listan över vyer, välj Alternativ och ändra inställningen Bufferstorlek. Tillgängliga val är:

 • Stycke: Buffrar det nuvarande stycket.
 • Dokument: Buffrar upp till 64kB av det nuvarande dokumentet.
 • Markerad text: Detta buffrar all för närvarande markerad text.
  Observera att den markerade texten i region 2 inte automatiskt uppdateras i fall markeringen ändras. I fall du markerar en annan text så kommer du att behöva välja Buffrad text igen i dialogrutan Välj punktskriftsvy och sedan välja Markerad text i dialogrutan Alternativ för att uppdatera bufferten.
 • Klippbordstext: Buffrar innehållet i Windows-klippbordet. Till exempel kan du kopiera lite text genom att använda CTRL+C, markera ytterligare textblock från andra källor och lägga till dem till klippbordet genom att använda INSERT+WINDOWS+C och sedan aktivera vyn Buffrad text och välja Klippbordstext för att visa all din insamlade information i region 2, att användas såsom du behöver.
  Observera att buffrad klippbordstext alltid visas med datapunktskrift oavsett dina inställningar för punktskriftsvisning och du kan också se kontrolltecken såsom hårda returtecken som del av texten.

Om du är klar med den nuvarande bufferten och snabbt vill skapa en ny, förflytta dig till den nya texten som du vill buffra och tryck VÄNSTER SKIFT+PUNKTERNA 2-3 två gånger. Detta slår av och på bufferten och sparar texten vid din nuvarande position. Du kan också buffra ny text genom att välja alternativet Buffrad text igen i dialogrutan Välj punktskriftsvy.

Noteringar

Denna vy är primärt användbar i Word för att granska kommentarer, ändringar, fotnoter eller slutnoter. I fall markören är positionerad på text som inkluderar en notering så visas dokumenttexten i den första displayregionen medan noteringens text visas i den andra regionen. I fall den nuvarande raden eller texten vid markörens position inte inkluderar några noteringar så används hela displayen för raden och delas inte upp. Med denna vy kan texten från en kommentar, ändring, fotnot eller slutnot visas samtidigt som huvudtexten som de hänvisar till. Du kan redigera och läsa dokumenttexten medan du behåller noteringstexten i vyn.

Observera: För bästa resultat när du granskar ändrad text med vyn Noteringar, försäkra dig om att aktivera vyn All uppmärkning i Word.

Attributindikatorer

I den här vyn så visas text från den nuvarande raden i den första displayregionen medan alla textattribut såsom fetstil, kursivt eller understruket som motsvarar den aktuella raden visas i den andra regionen. Tryckning på en Cursor Routing-knapp på ett attribut förflyttar automatiskt markören till det tecken som matchar det attributet. Panorering genom dokumentet får också attributen att uppdateras.

Denna vy förbättrar upplevelsen vid korrekturläsning och redigering eftersom punktskriften nu specifikt kan visa huruvida text är understruken, i fetstil, kursiverad osv, allt medan dokumentets huvudtext fortfarande visas.

I fall texten vid markörens position i region 1 har fler än ett attribut, såsom fetstil och kursiv, så kommer attributen i region 2 för det ordet eller den frasen att växla mellan bokstäverna "f" och "k". De återstående orden utan specifika attribut kommer att visas som bokstaven "n" i region 2.

Talhistorik

Den här vyn är mest användbar om du kör JAWS utan tal eftersom den möjliggör granskning av talhistoriken utan att du behöver växla till punktläget talhistorik eller öppna och sedan stänga talhistorikvyn. När den är aktiv så visar den första displayregionen den för närvarande fokuserade texten medan den andra regionen visar text från JAWS talhistorik. Använd Höger Vickknapp för att förflytta dig upp och ner genom talhistorikens buffert och Höger NAV-Vickknapp för att panorera.

Översättningsdelning

Denna vy är fördelaktig för lärare, studenter och andra användare som lär sig punktskrift eftersom den visar två olika punktskriftsöversättningar av den nuvarande texten. Om JAWS till exempel är konfigurerat att att visa Svenska 6-punktskrift förkortningsnivå 2 så kommer detta att visas i i första displayregionen medan motsvarande datapunktskrift för samma text visas i den andra regionen.

För att anpassa punktskriftsöversättningen som visas i den andra regionen, öppna dialogrutan Välj punktskriftsvy, försäkra dig om att Översättningsdelning är valt i listan över vyer, välj Alternativ och välj ett översättningsläge i listan Översättningsdelning region 2. Som standard är datapunktskrift valt. De återstående valen beror på ditt för närvarande konfigurerade visningsläge samt din för närvarande aktiva punktskriftsspråkprofil.

Om JAWS till exempel är konfigurerat att visa text med Svenska 6-punktskrift förkortningsnivå 2 så kan du välja att visa 8-punkters punktskrift, Svenska 6-punktskrift fullskrift eller Svenska 6-punktskrift förkortningsnivå 1 i region 2.

Dessutom, om ditt punktvisningsläge är inställt på datapunktskrift eller fullskrift, så kommer aktivering av Översättningsdelning att få JAWS att visa dig den förkortade punktskriften för ditt aktuella språk i region 1 medan den fortsätter att använda ditt för närvarande valda visningsläge i region 2. Om ditt standardvisningsläge till exempel är Svenska 6-punktskrift förkortnigsnivå 1 så kommer JAWS att visa förkortad svensk punktskrift i region 1 medan oförkortaed punktskrift visas i region 2.

Översättningsdelningen är programspecifik. Så du kan aktivera denna vy i till exempel Anteckningar och använda en annan vy i Word eller Outlook.

JAWS-markör

I den här vyn visar en displayregion positionen där PC-markören befinner sig medan den andra regionen visar textraden vid JAWS-markörens position. Om du är i ett program eller fönster där JAWS-markören inte stöds så kommer denna displayregion att vara tom. Denna vy är till hjälp i situationer då du aktivt kan vilja övervaka en förloppsindikator ett programs statusfält medan du arbetar med ett dokument. Den kan också användas för att läsa titelraden när du växlar mellan flera öppna dokument.

Fönstertext

Den här vyn gör det möjligt för dig att aktivt övervaka texten i en specifik dialogruta eller ett programfönster medan du har fokus på ett annat ställe. När den är aktiv så visas text från det för närvarande aktiva fönstret i den andra displayregionen. I fall texten i fönstret förändras så kommer den omedelbart att uppdateras på displayen. I fall fönstret stängs så kommer regionen som visar fönstertexten att bli tom. Regionen kommer också att bli tom om du aktiverar denna vy i ett program som inte stödjer inhämtning av fönstertext.

Programspecifika vyer

Det finns ytterligare programspecifika vyer tillgängliga för Excel, Outlook, PowerPoint samt Teams för att hjälpa till med att förbättra produktiviteten när det gäller att komma åt information i dessa appar med hjälp av punktskrift. Om du öppnar dialogrutan Välj punktskriftsvy i någon av dessa appar så är följande ytterligare vyer tillgängliga.

Excel-vyer

 • Excel: JAWS uppför sig som det alltid har gjort och visar endast den aktiva cellen medan du navigerar. Detta är standardinställningen.
 • Aktiv vy i 1, monitorceller i 2: Den för närvarande aktiva cellen visas i region 1 medan eventuella tilldelade monitorceller visas i region 2. Monitorceller tilldelas via JAWS Snabbinställningar och låter dig ange celler som innehåller data som du behöver hålla reda på medan du arbetar i ditt kalkylblad.
 • Aktiv vy i 1, rad- och kolumnsummor i 2: Den för närvarande aktiva cellen visas i region 1 medan rad- och kolumnsummor visas i region 2. Alternativen för rad- och kolumnsummor i Snabbinställningar måste ställas in på Automatiskt (eller konfigureras manuellt) för att visas.
 • Titlar och formler i 1, aktiv vy i 2: Rad- och kolumntitlar tillsammans med den aktiva cellens formel (om tillgänglig) visas i region 1 medan den aktiva cellen visas i region 2.

Outlook-vyer

 • Meddelandelista plus förhandsgranskningsfönster: I fall förhandsvisning av meddelanden är aktiverat i Outlook (standardinställning) så visas meddelandelistan i region 1 medan innehållet i det nuvarande meddelandet visas i region 2. Med både Outlooks förhandsgranskningsfönster och vyn Meddelandelista plus förhandsgranskningsfönster aktiva så kan du läsa dina meddelanden och panorera igenom dem utan att lämna din inkorg. På liknande sätt som i vyn Buffrad text kan du navigera i meddelandeförhandsgranskningen i region 2 genom att använda Höger NAV-Vickknapp för att panorera och Höger Vickknapp för att förflytta dig radvis.

PowerPoint-vyer

 • Visa föreläsaranteckningar under presentation: Din huvudpresentation visas i region 1 medan föreläsaranteckningar visas i region 2. Under en PowerPoint-presentation så hjälper möjligheten att samtidigt granska anteckningar tillsammans med nuvarande slide dig att bibehålla flytet i presentationen. På liknande sätt som andra vyer så kan du navigera i föreläsaranteckningarna i region 2 genom att använda Höger NAV-Vickknapp för att panorera och Höger Vickknapp för att förflytta dig radvis.

Teams-vyer

 • Visa historik under chatt: När du redigerar ett Teams-meddelande så visas chatthistoriken i region 2. Detta låter dig granska historiken oberoende av meddelandetexten och därmed tappar du inte bort dig i meddelandet som du redigerar eller skriver.

Kommande funktioner

Kommande funktioner låter dig prova på nya och uppdaterade produktfunktioner som är under utveckling. Vartefter vi gradvis inför funktioner så kan du utvärdera dem och ge feedback för att hjälpa oss förbättra dem innan den slutliga utgåvan. MathCAT är våran första funktion som är tillgänglig för utvärdering genom Kommande funktioner. MathCAT är ett vanligt förekommande översättningsverktyg för att omvandla MathML-innehåll till tal och punktskrift.

Använda Kommande funktioner

För att slå på eller av funktioner under Kommande funktioner, gör följande:

 1. I JAWS-menyn Inställningar, välj Kommande funktioner. Dialogrutan Kommande funnktioner dyker upp och visar funktionerna som är tillgängliga för utvärdering. Dialogrutan är tom i fall inga funktioner är tillgängliga för närvarande.
 2. Markera en eller flera kryssrutor för att aktivera funktioner. Avmarkera en eller flera kryssrutor för att inaktivera funktioner.

  Observera: I fall du utvärderar ändringar gjorda i en existerande produktfunktion så kommer den att återställas till dess ursprungliga funktionalitet när du avmarkerar kryssrutan.
 3. Välj OK och starta om programvaran. Funktioner som slogs på är tillgängliga för användning.

Skicka in feedback

När du utvärderar en funktion så uppmanas du att ge feedback om din upplevelse. Feedback kan ges oavsett om funktionen är aktiverad eller inte.

För att ge feedback, gör följande:

 1. I JAWS-menyn Inställningar, välj Kommande funktioner. Dialogrutan Kommande funktioner visar funktionerna som är tillgängliga för utvärdering.
 2. Välj knappen Skicka feedback för funktionen som du utvärderar. Formuläret Early Adopter Program Feedback visas.
 3. Fyll i formuläret Early Adopter Program Feedback och välj Send Feedback.

MathCAT

MathCAT är ett öppen källkodsbibliotek som översätter matematiskt innehåll från webbsidor och Word-dokument till tal och punktskrift och är inkluderat i JAWS 2024. För närvarande stöds denna funktion endast på engelska och stöds inte på ARM-enheter. Dessutom stöds endast Nemeth-kod för punktskrift och MathCAT-inställningarna är ännu inte synliga i JAWS användargränssnitt.

Sömlösa uppdateringar för skript

JAWS-skript har gjort det möjligt för oss att förbättra användbarheten hos hela appar och i vissa fall lägga till unik funktionalitet för att hjälpa till att förbättra produktiviteten. Traditionellt så tenderar skript att ha blivit uppdaterade tillsammans med huvudprodukten grovt räknat var åttonde vecka. I fall en ändring i en viss app fick ett visst skript att inte längre fungera ordentligt så var användarna fast tills korrigeringen rullades ut i nästa programuppdatering.

Funktionen sömlösa uppdateringar för skript låter oss tillhandahålla uppdateringar av skript utanför den normala JAWS-uppdateringscykeln. Om till exempel en uppdatering av Microsoft Office förorsakar att vissa statusmeddelanden i Outlook inte längre läses upp så kan vi snabbt svara med en korrigering av Outlook-skripten inom några dagar istället för att användare potentiellt ska behöva vänta veckor eller till och med månader på en lösning. När nya skript är tillgängliga så hämtar JAWS uppdateringarna automatiskt utan att användaren behöver göra något. För att bekräfta att en skriptuppdatering har tillämpats, öppna JAWS Hjälp-meny, välj dialogrutan Om och kontrollera skriptversionsnumret.

Sömlösa skriptuppdateringar är aktiverade som standard. För att slå av denna funktion, öppna JAWS-menyn Inställningar, välj Grundinställningar för att öppna dialogrutan Grundinställningar och avmarkera kryssrutan Sömlösa uppdateringar för skript.

Observera: Administratörsrättigheter krävs för att ändra denna inställning.

Vanliga frågor

Q: Påverkas mina anpassade skript?

A: Nej. Uppdateringsfunktionen kommer endast att uppdatera skript lagrade i mappstrukturen ProgramDataFreedom Scientific, vilket är en delad mapp. Alla användarskript eller -inställningar kommer fortsätta att åsidosätta delade skript och inställningar.

Q: Hur kan jag återställa de ursprungliga skripten?

A: Gör följande:

 1. Leta reda på och kör installationsfilen för din nuvarande version.
 2. Välj Reparera.

De ursprungliga skripten kommer att återställas.

Q: Blir jag meddelad när skript installeras?

A: Inte i nuläget. Den här funktionen är primärt avsedd att lösa små problem på grund av en ändring i en app. Stora funktioner kommer inte att introduceras genom att använda denna metod. Vi kommer att lägga till information om alla korrigeringar på våran Vad är nytt-sida.

Q: Hur ofta kommer uppdateringar att komma?

A: Vi förväntar oss inte att uppdateringar ska komma ofta. Det beror på hur ofta program som stöds förändras på sätt som kan åtgärdas via skriptning.

Nya kommandon för att hantera samtal

Tryckning på ALT+WINDOWS+C öppnar nu en dialogruta där du snabbt kan svara på ett inkommande samtal från Teams, Telefonlänk eller Skype. Detta gör det möjligt för dig att svara på ett samtal utan att behöva flytta fokus till appen och sedan lokalisera det rätta alternativet eller utföra det rätta kommandot. När dialogrutan öppnas och du har valt en app i listan så kan du sedan trycka TABB till den specifika kontrollen i dialogrutan, beroende på vad du vill göra. Åtgärder inkluderar acceptera med ljud eller video, avvisa samtalet, lägga på samtalet (om ett är aktivt) eller ställa in den för närvarande valda appen som primär så att den alltid visas högst upp i listan.

Nya skript för Discord

Discord är ett gratis chattprogram utformat för gemenskaper som vill hålla kontakten. JAWS inkluderar nu preliminärt stöd för Discord-appen, inklusive:

 • Stöd för inbyggda Discord-kommandon för att navigera mellan servrar samt navigera mellan olästa kanaler med omnämnanden.
 • Tryckning på INSERT+W medan Discord-appen är i fokus visar tillgängliga Discord-tangentbordskommandon.

 

Andra ändringar

 • Tryckning på INSERT+W när fokus är i Slack-appen visar nu en lista med kommandon specifika för Slack.
 • För tyska användare inkluderar JAWS 2024 den senaste uppdateringen av den tyska RTFC-punktskriftsöversättaren.

 

Senast uppdaterat 15 november, 2023

Se alla nyheter »

Alla rättigheter reserverade Insyn Scandinavia AB © 2023
Cookies | Sidkarta | Webb: Precis i Yodo